ГЛАВНА  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ -БАТАК С ОБОГАТЕНИТЕ СИ ФОНДОВЕ И ОБНОВЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЩЕ БЪДЕ НАУЧНА И КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ОТРАЗЯВАЩ ДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В  ОБЩЕСТВОТО, И ПОПУЛЯРИЗИРАЩ КУЛТУРНО -ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БАТАК КАТО СВОЕОБРАЗЕН, СПЕЦИФИЧЕН ЗА ОБЩИНАТА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ.

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

І- Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на  Община Батак.

ІІ- Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

ІІІ- Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на  Община  Батак, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

ІV- Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

V- Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на  културното им наследство.

VІ- Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

VІІ- Участие в национални и международни проекти и програми. Създаване на образователни програми и продукти  в международно сътрудничество с многоезичен подход и дигитални технологии. Оборудване със съвременна дигитална апаратура за равностойна подготовка и участие в международните културни проекти. Създаване на качествени и достъпни продукти.

VIII- Проучване на материалното и духовно многообразие на територията на Община Батак и формиране на мобилен фонд, популяризиращ богатото културно-историческо наследство и природни ресурси на целия район.

ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ

І-  Фондова

 1. Общият брой на ДКЦ във фонда на музея е  25 958 бр. към 31 декември 2023 г.. От тях:  

В Основен фонд – 23288 бр.

В Научно- спомагателен фонд – 2670 бр.

 1. В съответствие със структурата на музея – усъвършенстване на специализиран отдел „Фондове” в музея .
 • прегрупиране и пренареждане на колекциите;
 • инвентаризация на музейните движими културни ценности по репрезентативен метод;
 • дигитално заснемане на незаснети ДКЦ
 • изготвяне на актуални списъци на експозициите и сбирките във фонда
 • изготвянето на научни  паспорти
 • регулярно осчетоводяване
 1. Провеждане на теренни етнографски експедиции и  разработване на територията на цялата община Батак
 2. Мотивиране на населението от общината да участва, съдейства и дарява

5.Документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи както и целия музеен фонд.

Научна обработка на фонда

 • Инвентирани са 24  бр. ДКЦ в основен фонд и  7 бр.  в научно-спомагателен фонд.
 • ПАСПОРТИ – изготвени са общо 208 бр. научни паспорти /Научни паспорти на ДКЦ, направление Етнография – Облекло – 107 бр. и Сечива-101 бр./. Отразени са в Регистър на Научните паспорти. Продължава регистрирането на научни паспорти в системата за музейни фондове.
 • Картотека – Фишове- 25 бр.
 1. Редовно почистване, проветряване и обезопасяване на хранилищата и библиотеката. Дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Системни мерки против влага и мишки.
 2. Инвентаризации:

7.1 Извършена е задължителната ежегодна инвентаризация на ДКЦ от благородни метали, скъпоценни камъни и ДКЦ, украсени с тях /Заповед 20/03.02.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 01/09.02.2023 г. от инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности, украсени с тях във фонда на Исторически музей-Батак./

7.2  Извършена е  инвентаризация на ДКЦ Колекция „Интериорни тъкани и плетива”; Колекция „Облекло”; Колекция „Специфични предмети- знамена и печати”; Колекция „Сечива” и колекция „Медали, ордени и значки” във фонда на Исторически музей-Батак /Заповед 21/03.02.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 02/30.11.2023 г./

7.3. Извършена е инвентаризация и приемане –предаване на материална отговорност на колекции: Специфични предмети /часовници, кутии за часовници, часовникарски инструменти; Оръжие; Сфрагистика; Транспортни средства; Сечива;  Инструменти- занаяти; Инструменти- домашни занаяти; Предмети на бита- Керамика; Предмети на бита от желязо; Предмети на бита от мед; Предмети на бита /желязо, мед, дърво, кожа, керамика, стъкло, камък/- Заповед 170/23.11.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 03/20.12.2023 г./.

7.4. Извършена е инвентаризация и приемане –предаване на материална отговорност на колекция Макети в НСФ и Художествен реквизит /Заповед 185/06.12.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 04/20.12.2023 г./.

 1. Опазване на ДКЦ. Лаборатории. Консервация и реставрация.

Извършена е дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата два пъти в годината.

Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система.

Ежедневно се наблюдава и  вписва в дневник температурата и влажността във фондохранилища № 1 и 2.

Отделни фондови единици са третирани периодично.

Ежедневно се наблюдава и вписва в дневник температурата и влажността и в експозициите на Исторически музей-Батак.

Консервация и реставрация

Извършена е консервация с Дървомор на дървените врати и стълби в Балиновата къща-етнографска експозиция на Исторически музей-Батак.

Фотолаборатория

 • Дигитализирани ДКЦ:
 • Етнография, колекция Облекло- Престилки- 70 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /140 бр. снимки/.
 • Етнография, колекция Сечива- 105 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /210 бр. снимки/.
 1. Работа с регистър на ДКЦ в музея. Изготвяне на фишове за картотеките и научни паспорти
 2. Фотографска- Продължава дигитално заснемане на фонда. Общо: 175 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /350 бр. снимки/.
 3. Направени са две тематични открити анкети на теми: Манифестация в Батак – 24.05. 1972 г. и Стари семейни снимки от Батак.
 4. Популяризиране на ДКЦ от фонда на ИМ-Батак през 2023 г.
 • Публикация „Спомени от войните 1912-1913 г.-от фонда на ИМ-Батак” в том 4 – Известия на Общински исторически музей-Брезник, Общество, култура, образование, Брезник, 2023 г.
 • Участие в три филма: БНТ 2-„10 000 крачки”, „От браздата до софрата”, „Who is Bulgaria”.
 • Участие в три изложби с материали от фонда: „Макгахан. Благодетелят на България”, „Баташки водносилов път-графики” и „Пленер в Батак”.
 • Редовно се публикуват новини, интересна информация, любопитни факти, популяризират се малко известни ДКЦ във Facebook профила/79 публикации/ и в instagram /91 публикации/.
 • 26 статии и интервюта в регионални и национални медии.

ІІ-ЕКСПОЗИЦИОННА

 1. Изготвен и реализиран Експозиционен календар на музея в съответствие с финансовите възможности за 2023г. / Приложение № 1/
 2. Общ брой реализирани временни експозиции – 11

От тях с материали от фонда – 5

Гостуващи от други музеи – 5

Гостуващи авторски -1

 1. Гостувания на други музеи със собствена фотодокументална мобилна изложба „Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет”:

– РИМ- Смолян

– ИМ-Бяла черква

III-Библиотека

 1. Попълване на библиотеката с нова литература
 2. Системно отчитане на книгите в Регистър на музейната библиотека

IV-Научно-популяризаторска и културно-информационна

 1. Обогатяване на експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.
 2. Изготвена и реализирана Програма на Дни на културното наследство 2023
 3. Повишено качеството на представяне на експозициите пред музейна публика. Актуализиране на екскурзоводните беседи с актуална историческа информация.

Провеждане на Дни на Културно –историческото наследство в община Батак.

Предлагане на качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- нови магнити, картички, химикали, тениски, дискове.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на  Община Батак.

Актуализиране на информацията за ИМ -Батак  във всички туристически агенции, центрове и сайтове.

Активно участие на ИМ -Батак в Празничния календар на общината:

– Национален празник на Р България                              3 март  2023

– 147 г.  Априлска епопея – Батак                                  16, 17 май 2023

–  Ден на народните будители                                         1 ноември 2023

Повишаване качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея; Допълване на създадената информационна база данни;

Стриктно събиране на таксите в музея, стимулиращи развитието на културния институт по ред, регламентиран  със заповед на Директора

Проучване и наблюдение на потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитане на статистическите показатели.

Утвърждаване на модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

Реклама

V. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГИКА

Образователни програми през 2023г. -11бр

Теми- 63 бр.

Целеви групи- 8бр.

Събития и празници- 8бр.

Конкурси-1бр.

Занятия-129бр.

Тематични беседи-83бр.

 VI. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:
 • Утвърждаване на статута на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак
 • Прилагане на Етичен кодекс
 • Прилагане на Правилник на отдел „Фондове”
 • Прилагане на СФУК
 • Утвърждаване на Образователните програми като услуга
 • Провеждане на обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.
 • Реализиране на проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България., финансиран от НФК по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“
 • Усъвършенстване на оценителна система за работата на музейните работници.
 • Основно почистване на всички експозиции и подготовка на музейните обекти за активния туристически сезон
 • Ремонтни дейности:
 1. Търсене на възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация и консервация на Балинова и Шарова къщи.
 2. Профилактика на климатици и ел. отоплителни уреди.
 3. Надграждане на видеонаблюдение
 4. Профилактика на пожарогасителите в комплекса
 5. Текущи ремонти при нужда
 6. Ремонт на навес в двора на Шарова къща със собствени средства

VII.   БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА ДВОРОВЕТЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ

– Косене на тревните площи;

– Озеленяване и цветни насаждения;

– Засяване на лен и родопски билки в двора на Балинова къща

VIII. СЪВЕТ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Основна задача: Да подпомага директора в неговите административни и организационни функции. В състава му са включени уредниците и други специалисти в ИМ-Батак.

Заседава всяка последна седмица от месеца.

IX. СТАТИСТИКИ

Общ брой посетители за 2023 година- 35 297 човека. От тях:

Ученици- 10 045

Пенсионери. 3 030

Възрастни- 16 132

Чужденци- 424

Безплатни посещения- 5 667

Изнесени платени беседи пред посетители- 219

Изнесени безплатни беседи- 45

Изнесени тематични образователни беседи- 83

Видео прожекции- 120

Инициативи:

 • Експонат на месеца, Бабин ден в Батак;
 • ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, посветен на Националния празник 3-ти март! 145 години от Освобождението на България от османско робство, 150 години от обесването на Апостола на свободата- Васил Левски и 147 години от Априлското въстание;
 • Дарителска кампания. В хода на кампанията обогатихме фонда с предмети на бита от стъкло и часовници. Период до 60-те години на XX век.;
 • 200 години от рождението на Георги Бусилин
 • ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ ЗА МАРТЕНИЦИ В МУЗЕЯ „Помощници на Баба Марта“; „Пътуваща мартенска работилничка” до ДГ „Радост” – с. Нова Махала и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Нова махала;
 • Сирни заговезни /Заговел’ки/ в Батак! С учениците от втори клас при ОУ „Отец Паисий“- град Батак
 • Интервю в предаването „Европейски паралели-за музеят, за галерията“ по програма Христо Ботев на БНР. За музейните реликви, свързани с освобождението на България от османско владичество. За ролята на музея за опазване и популяризиране на българските традиции и празници, като Тодоровден, за колекциите, образователните програми, както и за новите проекти на музея в Батак.
 • Урок, посветен на Априлското въстание в Батак – 1876 г. На гостина третокласниците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- Пазарджик.
 • ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА
 • „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“ – ПРОЛЕТ 2023!
 • „От браздата до софрата“ гостува в Батак. Рецепти
 • Филм „Стопанско развитие на Батак“
 • Образователни програми по случай 147 години Априлска епопея, с български деца от Начално училище “ Моунт Сейнт Катерина” и Първо Българско училище „Иван Вазов“- гр. Арма, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, BG School in Northern Ireland!
 • 210 години от съграждането на храм „Света Неделя“
 • ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ ПО ПАМЕТНИТЕ МЕСТА ОТ АПРИЛ 1876г.
 • „Екскурзоводи за един ден“, инициатива, посветена на 147 години Априлска епопея- Батак
 • Възстановка „147 години Априлска епопея“
 • ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ, ЛЯТО 2023
 • Виртуална разходка в Батак, разказ за Априлското въстание и последвалото Баташко клане…и разходката в Балиновата къща с учениците от Първо Българско училище Римини, Италия.
 • Пресконференция, за да информираме обществеността и медиите за извършените до момента дейности по проект „Преди зазоряване е най-тъмно. Как изгря свободата на България”
 • Баташки фльонги от тефтера на баба, съвместно с Мобилна творческа мрежа- Пловдив
 • Образователен пешеходен тур до въстаническа позиция „Галагонката“
 • Празник „Да бъдем добри с ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА“, организиран от читалище „4-ти май- 1897г.“, с подкрепата на ИМ- Батак
 • ДНИ НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БАТАК ‘2023
 • „Рисуване и вино“, с подкрепата на Арт център Мацаница
 • Благотворителна творческа работилница и благотворителен базар, с подкрепата на сдружение „Жарава“
 • Реклама на културно-историческото наследство на Батак на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон! За шеста поредна година Исторически музей-Батак показва богатото наследство на Батак и региона на туристически борси в България и чужбина.
 • По повод Седмицата на четенето, в час за занимания по интереси в трети и четвърти клас гостува г-жа Станкова – музеен педагог. Тя разказа за будителите от Батак и с помощта на състезателни игри учениците показаха своите знания.
 • По повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, екипът на Исторически музей-Батак ще се включи в шествие до паметника на Драган Манчов
 • Традиционна Коледна работилница
 • Съвместни дейности с клуб на пенсионера „Надежда“, клуб на хората с увреждания „Здравец“, ДПЛУИ- Батак, Защитено жилище, училища и детски градини в община Батак.

Проекти:

 • „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“, финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“. Същността на проекта се изразява в създаване и популяризиране на нов културен продукт, представящ част от атмосферата на един от най -запомнящите се периоди в нашето историческо минало – Априлското въстание в Батак през 1876 г. За реализацията на проекта са прилагани високи технологии, холограмна визуализация чрез използване на проекция върху холограмно фолио, снимачна техника, най – актуалните видове софтуер, хардуер, компютърна и видео апаратура, сензори. Възпроизвеждането на новия културен продукт се осъществява в пространство тип „тъмна стая“, която е създадена в една от залите на музея, без да се налага промяна на тематико – експозиционния план. Пристъпвайки в нея, посетителят има възможност да присъства реално в „нефизическа реалност“ и да съпреживее част от действията, развили се по време на Априлското въстание в Батак през 1876 г. Обща стойност на проекта: 64 991 лв. /51 791 лв. осигурени от Национален фонд „Култура“, 13 200 лв. собствено финансиране/Партньор на Исторически музей- Батак в реализацията на проекта е Сдружение за научноизследователска и развойна дейност чрез лаборатория „Виртуална и разширена реалност”.;
 • Подобряване условията на труд в стая на уредници, със собствени средства

Документални мултимедийни презентации и научни справки с фонда:

 • „Апостолът.150 години безсмъртие”
 • „Разказ за Георги поп Илиев Бусилин-първият български студент в Москва”
 • „210 години храм „Света Неделя” в Батак
 • „210 години храм Света Неделя-пощенски картички от фонда на Исторически музей-Батак”
 • „65 години ВЕЦ Батак”
 • „Георги Стойчев и неговото архитектурно наследство във фонда на ИМ-Батак”.
 • „Сашо Рачев-картини съхранявани във фонда на ИМ-Батак”
 • „Батак през погледа на художника-творби от пленера 1983 г.”
 • „Ангел Керелов”
 • „Игумен Никифор”
 • „Паисий Хилендарски”
 • „Петър Горанов”
 • „Стоянка Динева”
 • „Експонатите разказват”
 • „Макгахан-благодетелят на България”
 • „Празници и обичаи през декември”
 • Изготвени са 20 бр. научни справки с фонда на Исторически музей-Батак.

 

През 2023 година Община Батак награди Исторически музей- Батак за всеотдайната работа и ентусиазъм при съхранението и предаването на историята на героичен Батак на поколенията! Благодарим за признанието и уважението на труда ни!

Изготвил: Директор ИМ-Батак

Теодора Пейчинова