Мото на концепцията: Памет и креативност в един от най- живите български музеи!

Тази концепция е създадена в съответствие със Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-6 от 11.12.2009г. за формиране и управление на фондовете и във връзка с европейски, национални и регионални документи и планове за устойчиво развитие в областта на културното наследство.

Кратка историческа справка за музея:

Исторически музей-Батак  е създаден  през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски  народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство:  Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна  и  научна организация,  която участва в осъществяването на държавната политика по опазване  на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак, във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр.Батак, пл.”Освобождение №3

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата, с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител  с кредити, съгласно Решение № 345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед № 147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение № 356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост № 81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост № 41/03.08.1998г.)

С  Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява: Административно- организационно- от  община Батак; Методически-  Министерство на културата; Научно- от специализираните научни  институти към БАН

Основните дейности на музея са: издирва, изучава, документира, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява в основен фонд 25 928 движими културни ценности, а в научно- спомагателен фонд- 2663 движими културни ценности.

Исторически музей-Батак е културен  и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

І. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му

Позитивите накратко:

 1. Във фондовата работа и научната дейност:

Извършихме основен ремонт на малко фондохранилище с боядисване на стени и тавани с антибактериални бои, климатизация, работен кът за работа с ДКЦ.

Оборудвахме фондохранилището за снимки и документи с огнеупорни шкафове за опазване на ДКЦ в случай на пожар.

Фондохранилището за ДКЦ- картини оборудвахме със стелажи за правилно съхранение на художествените движими културни ценности.

– Сканирахме всички инвентарни книги, което улеснява работата на уредниците.

– Дигитално заснехме около 2/3 от колекциите на музея. Всички заснети движими   културни ценности имат електронни паспорти.

– Въведохме Регистър на ДКЦ и се попълва в момента.

– Успешно реализирахме проекти за реставрация и консервация на движими културни ценности от желязо, дърво, хоругви. Рамкирахме няколко колекции ДКЦ- картини.

-Разработихме и въведохме план за евакуация на ДКЦ, в случай на бедствия.

– Проведохме археологическо проучване и обход на територията на община Батак,  картографиране и нанасяне на обектите в АКБ.

-Музеят регулярно попълва библиотеката с научна литература. Въведохме и електронен регистър на библиотеката.

 1. В експозиционната и популяризаторската работа:

– Всяка година разписваме и изпълняваме богат културен календар- изложби, конкурси, образователни програми, представяне на книги, родолюбиви състезания и др.

– Създадохме нова временна експозиция „Баташката изба“ в Балинова къща и множество временни изложби.

– Въведохме нов, лесен и щадящ ДКЦ-тата с художествена стойност и таблата начин за експониране на временни изложби.

– Вече 10 години музеят работи с удължено работно време с посетители през летния сезон.

– Предлагаме на посетителите си сувенири, разработени специално за нашия музей.

– ИМ- Батак е може би един от първите музеи в страната с работещ онлайн магазин от преди 8 години

– Осигурен е многоезичен подход в експозициите- текстове на английски в експозиция, листове с информация за експозицията на няколко езика, клипове на пет езика, филми на български и английски, аудиогидове с беседа на пет езика

– В екскурзоводската дейност и обслужването на туристите се използват технически и дигитални средства, вкл. аудиогидове, мултимедии, киоски, закупени по проекти.

– Изградена е система за представяне на богатото културно наследството на Батак и региона пред хора със специфични потребности- „невидими беседи“, лупи за хора със зрителни проблеми, експонати, които може да се пипат, филми със субтитри за хора със слухови проблеми, електронни платформи, врати  и подходи до всяко кътче на музея, адаптирани за хора с физически увреждания, електронни аудиогидове за хора със зрителни проблеми и др.

-Създадохме нов, модерен и атрактивен сайт на музея. Профилът ни във фейсбук има над 14 000 последователи, профилът в инстаграм се разраства, в Гугъл профила ни има над 1900 отзива.

– Активно работим с медиите и ежегодно създаваме кратки научно- популярни филми за различни телевизии, рекламни карета в списания за туристически борси, онлайн реклами, статии и интервюта в списания и вестници и др.

– Многократно увеличихме приходите през последните 5 години

 1. Музейна педагогика

– От 9 години музеят има музеен педагог на щат и работим изключително задълбочено с деца, хора в пенсионна възраст и хора с интелектуални затруднения. Утвърдени и традиционни са музейните ни работилници и музейни работилници с кауза. Исторически музей- Батак спечели Наградата на Министерство на културата за 2022 година-  I място в категория „Общински музей“ за „Музейна образователна дейност“ 2022, за принос в популяризирането на културното наследство и изкуства чрез създаването и въвеждането на образователни програми.

 1. Проектна дейност

– Моята музейна тетрадка- проект и издаване със собствени средства на музея- 2021г.

– Научно изследване на колекция „Икони“, и издаване на каталог „Колекция християнско изкуство в ИМ- Батак“ –реализиран със собствени средства- 2022г.

– Издаване на дипляна „От Батак съм, чичо…“- реализиран със собствени средства на музея- 2022г.

– Подобряване на условията на труд и работната среда на музейните служители- реализиран със собствени средства- 2022г.

– Създадохме много фотодокументални изложби, с които гостуваме на други музеи, училища и институции.

– Проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“- 2023г.; Реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. продължение и надграждане на съществуващата експозиция в музея. Същността на проекта се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в гр. Батак през пролетта на 1876 г. чрез въвеждане на технологична иновация и създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност.

 

 1. Организационна работа

– Музеят е финансово стабилен, предвидим партньор, няма задължения, заплатите се изплащат в срок, социалните придобивки също. Надбавката за прослужено време е 1,1.

– Въведохме анкетна оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея и предстои нейното усъвършенстване и прецизиране. Ефектът към момента е изключително повишаване на производителността, привличане на ценни дарения, подобряване на екипната работа.

– Закупихме служебен автомобил и това улеснява работата на музейните специалисти на цялата територия на община Батак, при гостуването на други музеи с изложби, при транспортиране на ДКЦ за реставрации, а и пести средства от бюджета за нощувки и дневни за преспиване.

– Отчитаме и рязко повишаване на паричните дарения в музея от батачани, както и на доброволчеството.

– Техническата база на музея е на изключително високо ниво. Разполагаме с модерни и многофункционални принтери, скенери, мултимедии, аудиогидове, четци на диапозитиви, лаптопи и др.

– Създадена е работна мрежа от имейли, чрез която целият екип може да обменя информация, тенденции, статии, доклади, беседи и др. помежду си.

– Ежегодно провеждаме обмяна на опит и добри практики с колеги от други музеи в страната и чужбина.

– На 24 май 2023 година Община Батак награди Исторически музей- Батак за всеотдайната работа и ентусиазъм при съхранението и предаването на историята на героичен Батак на поколенията.

– Исторически музей- Батак е сред десетте най- предпочитани места за туризъм в България за 2022 година! Музеят стъпи на осмо място сред около 150 туристически обекта в страната в класацията на Годишните награди за 2022 година на Министерство на туризма в главната категория „Изборът на българите“.

Негативите, накратко:

– Необходима е реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща- недвижими културни ценности с местно значение, което е изключително скъпа дейност/ покриви на двете къщи и фасада на Балинова къща/.

– Необходимо е обновяване на видеонаблюдение, интериор, експозиционни витрини, музейна мебел и осветление в сградата на музея, съобразени с новите изисквания за съхранение и представяне на ДКЦ. Същите не са обновявани от 1976г. Не осигуряват необходимата защита на ДКЦ, изложени в тях, нито изискуемото осветление, а и работата на уредниците е изключително трудна/ сам човек не може да отвори витрина, нужни са няколко човека и инструментариум от специални извити арматурни железа, дъски и ръкавици, защото стъклата режат пръсти J/. Необходима е и нова визуална концепция за музея. В музея няма тоалетна.

– Липсват специалисти и млади хора като цяло, желаещи да работят в музей. Това е голям проблем, защото без музейните специалисти музеите ще се превърнат в складове за вещи, а вещите ще се саморазрушат. Следва изгубване на миналото, на наследството, на корените на нацията…

– ДКЦ във фондовете и експозициите на музея не са застраховани.

– Цените на билетите „вход“ и на услугите вече са прекалено ниски.

– Остаряла и нефункционална вече структура на длъжностите. Необходима е нова щатна структура, адаптирана към дейностите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри, които допринасят за развитието на музея- например експерт програми и проекти, IT- експерт, експерт туризъм, още един музеен педагог и др. Длъжността чистач не е рентабилна, а задълженията за почистване на обектите и дворните пространства може да бъдат изпълнявани от екскурзоводите, фондохранител, общ работник, информатор или техническите сътрудници. Необходимо е трансформиране във висококвалифицирана длъжност от горепосочените.

ІІ. Тенденции и възможности за развитието на музея като културно – просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа

Основополагащо е разбирането, че Исторически музей- Батак представлява съвкупност от културно-историческо наследство, човешки потенциал и финансов ресурс. Тяхното увеличаване и равновесие е условие за развитието, усъвършенстването му и привличането на постоянен поток от посетители. Насоките и възможностите за развитието на музея като културно-просветен и научен институт във време на динамично развиващите се технологии и комуникации са много. Във всяка една от основните му дейности могат да бъдат приложени иновативни техники и методи за издирване, проучване, документиране, съхранение, експониране и презентиране на културното наследство. Малка част от тях са:

Личния принос на посетителя е мощно средство за включването му в инфраструктурни, образователни, възпитателни, социални и туристически проекти.

От друга страна, все по-широкият туристически поток ще допринесе за устойчив финансов растеж и ще разкрие нови възможности за обогатяване и развитие на музея. Постоянният интерес на музейната публика доказва, че Исторически музей- Батак е музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие. Сред научните културни институти и организации, е с доказан професионален авторитет и репутация.

ІІІ. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им

Мисия на музея: Да откриваме, изучаваме, документираме, съхраняваме и популяризираме богатото културно- историческо наследство на община Батак

Музеят завоюва висока степен на доверие в обществото. За да поддържаме това доверие, трябва да действаме с почтеност, интелектуална честност, прогнозиране и прозрачност.

През следващите пет години имаме изключителна възможност да надградим потенциала на Исторически музей- Батак, за да отговорим на много предизвикателства, като инвестираме в най-новите изследвания, нови и въздействащи изложби и иновативно научно образование. Можем да постигнем това най-ефективно, като използваме диалог с държавата, университетите, училищата, детските градини, обществеността и надграждаме натрупания опит в иновациите, сътрудничеството, научните изследвания и обучението.

Ние ще:

 • Ангажираме деца, ученици, студенти от всички образователни нива в музейните дейности
 • Увеличим обхвата на изследванията на културното наследство на региона
 • Разширяваме он-лайн опита с високотехнологичен дизайн, актуално съдържание, повече интерактивност и добре поддържана технология за следващото поколение лидери- „дигиталните местни жители“, които са израснали с цифровите технологии като част от ежедневието си. Ще разработваме, изграждаме, тестваме нови преживявания на място в мрежата
 • Поддържаме колекциите на световно равнище на разположение на изследователите и обществеността
 • Работим с предприемаческите приложения на новите цифрови инструменти
 • Осигурим бъдещото стратегическо значение и жизненост на музея, като търсим и поддържаме смислени партньорства.
 • Намираме и запазваме водещи таланти чрез инвестиране в ангажираща, продуктивна, приобщаваща и иновативна среда и култура на работното място
 • Насърчаваме ангажираността и включването на служители и доброволци
 • Насърчаваме ефективността на нашите операции и оптимално използване на пространството
 • Ефективно ще съобщаваме резултатите от нашата работа на вътрешна и външна аудитория
 • Инвестираме в недвижимите културни ценности на комплекса
 • Увеличим даренията и финансовите резерви

Цели

Стратегическа цел № 1– Да фокусираме нашите усилия върху устойчивата памет и   съхраняването на българщината.

Стратегическа цел 2– Да издирваме, научно да изследваме, съхраняваме, представяме, популяризираме културното наследство и да разкриваме неговия потенциал, като фактор за устойчиво развитие

Стратегическа цел № 3– Да опазваме и насърчаваме културното многообразие и диалога между музей, публики, култури

Главни подцели:

 1. Да разширим демографския, географския и културния състав на аудиторията си
 2. Да привлечем млади висококвалифицирани специалисти, експерти- проекти, владеещи чужди езици и информационни технологии на работа в музея
 • Да внедряваме иновации във всички отдели на музея
 1. Да обновим интериора, експозиционните витрини, музейната мебел и осветлението в сградата на музея. Да построим тоалетна зад сградата на музея.
 2. Да планираме реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща/ недвижими културни ценности с местно значение/.

ІV. Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно- изследователска, образователна и популяризаторската дейност на музея

Постоянни издирвания и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Ежегодно прецизиране на оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Проучване и стартиране на застраховането на част от ДКЦ във фондовете на музея.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог.

Надграждане на системата за видеонаблюдение

Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея/ със собствени средства/. Изграждане на тоалетна за посетителите зад сградата на музея.

Ремонт, дооборудване и модернизиране на голямо фондохранилище в музея/ при наличие на средства или одобрение на проект/.

Изработване на проект за ремонт на покрива и вътрешна реставрация, консервация и модернизиране на експозиционните зали в Шарова къща и кандидатстване за финансиране към европейски и български фондове и програми.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Изработване на проект за реставрация и консервация на фасадата и покрива Балинова къща. Тук трябва да отчетем и липсата на кадри за редене на тикли…

Изграждане на нова ел. инсталация на музейната сграда/ със собствени средства или по проект/.

Кандидатстване с готов проект за закупуване на нова музейна мебел и поставяне на ново осветление в експозициите.

150 години Априлска епопея- Батак- планиране и честване на бележитата годишнина.

Разширяване на издателската дейност. Проучване, „превод“ на съвременен български език, набор на текст, предпечатна подготовка и печат на Родовите записки на дядо Андрея Тошков.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Увеличаване на последователите на страницата ни във Facebook/ над 14 000  в момента/, Инстаграм и Гугъл. Създаване профил на музея и в TripAdvisor и други мрежи.

Образователните програми са вече традиционни, разпознаваеми и ще се увеличават.

Изготвяне и реализиране на ежегодни календари с гостувания с мобилни изложби на други музеи, училища, институции.

Попълване на електронния регистър на библиотеката на музея, съкровищница на разположение на посетителя.

Ще поддържаме сайта на музея модерен, жив и атрактивен.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

 1. Етапи за реализация на концепцията през първата година:

Целта на настоящата концепция е да очертае основните насоки в развитието на Исторически музей- Батак за период от 5 години. По своята същност тя е отворен документ, който в зависимост от конкретните условия може да се допълва и усъвършенства, но основните идеи трябва да бъдат запазени. Етапите на реализация също може да изпреварват времето си през тези 5 години.

Издирване на ДКЦ и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Създаване на проект за нова визуална концепция за музейния комплекс.

Улесняване на работата с чуждестранните посетители и запознаването им с историята чрез иновативни QR- кодове с  многоезични звукови и текстови беседи и друга информация.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

Прецизиране на анкетната оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Стартиране на процедура за строеж на тоалетна за посетителите.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог и музейните специалисти.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Добрият, работещ и жив музей е убеждение, енергия, предприемчивост, професионализъм и вдъхновение. Той е и разумно ръководство, почтено отношение и открит диалог.

Много е трудно да се предвиди бъдещето на един културен институт, какъвто е музеят. Той е носител на социална информация натрупвана през хилядолетната история на човешката цивилизация и превъплътена във веществените културни ценности, съхранявани в музейните колекции. В новият, информационен век, тази информация ще е още по-ценна, защото ще бъде заобиколена с много нови форми и носители на човешкия опит, но те няма да бъдат така трайни, както са музейните експонати, преминали през изпитанията на времето и оцелели в музейните експозиции и фондове.

Бъдещето принадлежи на общества с висококултурна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и историческите дадености на  културното им наследство.

Най- бързият начин да се опознае и оцени по достойнство уникалното културно-историческо наследство на община Батак е посещението в Исторически музей- Батак.

Смятам, че най-целесъобразният начин музеят да отговори на съвременните изисквания и предизвикателства поставени пред него, е прилагането на настоящата концепция.

Изработил: Теодора Пейчинова