Информация за музея

Исторически музей – Батак е създаден през 1956 г. с Решение № 56 от 24.04.1956 г. на ИК на Околийски народен съвет – гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956 г. по повод 80 – годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство: Закон за културното наследство (2009 г. последно изменение  – Д.В. бр. 54 от 15 Юли 2011 г.) и Закон за развитие на културата (1999 г., последно изменение – Д.В. бр. 54 от 15 Юли 2011 г.) Исторически музей – Батак е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей – Батак е Община Батак, а принципал – Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр. Батак, пл. Освобождение 3.

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата, с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008 г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010 г. на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010 г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение №356 /30.03.2010 г. на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична – общинска собственост: Сграда на ИМ – Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000 г.), Балинова къща – етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000 г. и Шарова къща – музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998 г.)

С Решение № 368 /27.05.2010 г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства – бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей – Батак се осъществява:

  • Административно – организационно – от община Батак;
  • Методически – Министерство на културата;
  • Научно – от специализираните научни институти към БАН.

Музеят се ръководи от директор, който представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина, координира и контролира цялостната дейност на музея.

Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно – популярни и рекламни материали.

ИМ – Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.

Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции като представя различни теми от богатото многообразно наследство в община Батак.

Исторически музей – Батак е културен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно – историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.

Специализирани отдели

Отдел Фондове

Отдел Експозиционен

Отдел Научни изследвания

  • Археология
  • Българските земи ХV-ХIХ век
  • Етнография
  • Нова и най-нова история
  • Художествено направление

Администрация

i

Отдел Административно-стопански и връзки с обществеността

i

Музейна библиотека

i

Музеен информационен център

Екип

Теодора Пейчинова

директор

Мария Кънева

счетоводител

Софка Тенчева - Горанова

главен уредник

Сашка Димова

главен уредник

Иванка Станкова

музеен педагог

Стефка Пейчинова

екскурзовод

Люба Стамболиева

екскурзовод

Елена Балабанова

информатор

Пенка Тикварева

фондохранител

Невенка Карамфилова

експерт програми и проекти

Стефан Чолаков

общ работник