Информация за музея

Исторически музей – Батак е създаден през 1956 г. с Решение № 56 от 24.04.1956 г. на ИК на Околийски народен съвет – гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956 г. по повод 80 – годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство: Закон за културното наследство (2009 г. последно изменение  – Д.В. бр. 54 от 15 Юли 2011 г.) и Закон за развитие на културата (1999 г., последно изменение – Д.В. бр. 54 от 15 Юли 2011 г.) Исторически музей – Батак е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей – Батак е Община Батак, а принципал – Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр. Батак, пл. Освобождение 3.

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата, с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008 г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010 г. на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010 г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение №356 /30.03.2010 г. на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична – общинска собственост: Сграда на ИМ – Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000 г.), Балинова къща – етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000 г. и Шарова къща – музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998 г.)

С Решение № 368 /27.05.2010 г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства – бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей – Батак се осъществява:

  • Административно – организационно – от община Батак;
  • Методически – Министерство на културата;
  • Научно – от специализираните научни институти към БАН.

Музеят се ръководи от директор, който представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина, координира и контролира цялостната дейност на музея.

Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно – популярни и рекламни материали.

ИМ – Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.

Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции като представя различни теми от богатото многообразно наследство в община Батак.

Исторически музей – Батак е културен и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно – историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.

Специализирани отдели

Отдел Фондове

Отдел Експозиционен

Отдел Научни изследвания

  • Археология
  • Българските земи ХV-ХIХ век
  • Етнография
  • Нова и най-нова история
  • Художествено направление

Администрация

i

Отдел Административно-стопански и връзки с обществеността

i

Музейна библиотека

i

Музеен информационен център

Екип

Теодора Пейчинова

директор

Мария Кънева

счетоводител

Софка Тенчева - Горанова

главен уредник

Сашка Димова

главен уредник

Иванка Станкова

музеен педагог

Стефка Пейчинова

екскурзовод

Люба Стамболиева

екскурзовод

Елена Балабанова

информатор

Стефка Белокапова

фондохранител

Пенка Тикварева

техн. сътрудник

Невенка Карамфилова

техн. сътрудник

Стефан Чолаков

общ работник

Силвия Белокапова

хигиенист