ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Горице ситна, зелена…“

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Горице ситна, зелена…“

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Горице ситна, зелена…“

Община Батак, Исторически музей- Батак и Народно читалище „4-ти май-1897“-гр. Батак
OБЯВЯВАТ
ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА „Горице ситна, зелена…“
посветен на Седмицата на гората
и на Празници на детската книга и изкуствата за деца
I. Цели на конкурса:
• Стимулиране творческите способности на участниците в конкурса
• Идеи за съхраняване на зеленото богатство на страната ни и защо е важно да пазим гората чиста.
• Провокиране интерес към нуждата от залесявания и отговорно ползване на горските ресурси.
• Обогатяване на знанията на децата за резерватите на територията на община Батак, билките и защитените видове растения и животни.
• Възпитаване чувство на национална гордост и самочувствие заради безценните флора и фауна в Баташка планина.
II. Участници: Ученици от учебните заведения на територията на Община Батак
Допускат се индивидуално и групово участие в следните възрастови групи:
I-IV клас V-VII клас VIII-XII клас
III. Регламент
Вдъхновени от зеленото богатство на страната ни, да покажем, че знаем как да пазим природата.
Приемат се рисунки, изпълнени в различни живописни и графични техники, както и компютърно-генерирани изображения. В дигитален вид да са представени във формат JPEG. Изпращането на дигиталните рисунки се извършва по електронен път на адрес museum_batak@abv.bg със следната добавена информация:
– заглавие
– трите имена на автора, населено място, училище, клас ,
– телефон за връзка, ел. поща и адрес
Всеки автор може да участва с максимум с 2 рисунки.
Рисунките могат да се представят и на адрес-гр. Батак, пл. Освобождение №3; Исторически музей-Батак; тел 035532026; 035532339
Участниците ще бъдат оценявани от компетентно жури. Всеки участник ще получи сертификат за участие. Отличените на първо, второ и трето място творби ще получат и предметни награди.
Резултатите от конкурса и победителите ще бъдат обявени на 05 април 2024г., от 18:00 часа в читалището.
Конкурсът се открива на 26.03.2024
Краят на конкурса настъпва в 17.00 часа на 03.04.2024г.
За допълнителна информация – на тел. 03553 2026 и 03553 2339
Автор на снимката: Иван Хаджиев

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БАТАК ПРЕЗ 2023г .

ГЛАВНА  СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ:

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ -БАТАК С ОБОГАТЕНИТЕ СИ ФОНДОВЕ И ОБНОВЕНИ ЕКСПОЗИЦИИ ЩЕ БЪДЕ НАУЧНА И КУЛТУРНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР, ОТРАЗЯВАЩ ДИНАМИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В  ОБЩЕСТВОТО, И ПОПУЛЯРИЗИРАЩ КУЛТУРНО -ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА БАТАК КАТО СВОЕОБРАЗЕН, СПЕЦИФИЧЕН ЗА ОБЩИНАТА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПОТЕНЦИАЛ.

 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

І- Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на  Община Батак.

ІІ- Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

ІІІ- Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на  Община  Батак, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

ІV- Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

V- Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на  културното им наследство.

VІ- Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

VІІ- Участие в национални и международни проекти и програми. Създаване на образователни програми и продукти  в международно сътрудничество с многоезичен подход и дигитални технологии. Оборудване със съвременна дигитална апаратура за равностойна подготовка и участие в международните културни проекти. Създаване на качествени и достъпни продукти.

VIII- Проучване на материалното и духовно многообразие на територията на Община Батак и формиране на мобилен фонд, популяризиращ богатото културно-историческо наследство и природни ресурси на целия район.

ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ

І-  Фондова

 1. Общият брой на ДКЦ във фонда на музея е  25 958 бр. към 31 декември 2023 г.. От тях:  

В Основен фонд – 23288 бр.

В Научно- спомагателен фонд – 2670 бр.

 1. В съответствие със структурата на музея – усъвършенстване на специализиран отдел „Фондове” в музея .
 • прегрупиране и пренареждане на колекциите;
 • инвентаризация на музейните движими културни ценности по репрезентативен метод;
 • дигитално заснемане на незаснети ДКЦ
 • изготвяне на актуални списъци на експозициите и сбирките във фонда
 • изготвянето на научни  паспорти
 • регулярно осчетоводяване
 1. Провеждане на теренни етнографски експедиции и  разработване на територията на цялата община Батак
 2. Мотивиране на населението от общината да участва, съдейства и дарява

5.Документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи както и целия музеен фонд.

Научна обработка на фонда

 • Инвентирани са 24  бр. ДКЦ в основен фонд и  7 бр.  в научно-спомагателен фонд.
 • ПАСПОРТИ – изготвени са общо 208 бр. научни паспорти /Научни паспорти на ДКЦ, направление Етнография – Облекло – 107 бр. и Сечива-101 бр./. Отразени са в Регистър на Научните паспорти. Продължава регистрирането на научни паспорти в системата за музейни фондове.
 • Картотека – Фишове- 25 бр.
 1. Редовно почистване, проветряване и обезопасяване на хранилищата и библиотеката. Дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Системни мерки против влага и мишки.
 2. Инвентаризации:

7.1 Извършена е задължителната ежегодна инвентаризация на ДКЦ от благородни метали, скъпоценни камъни и ДКЦ, украсени с тях /Заповед 20/03.02.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 01/09.02.2023 г. от инвентаризация на движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности, украсени с тях във фонда на Исторически музей-Батак./

7.2  Извършена е  инвентаризация на ДКЦ Колекция „Интериорни тъкани и плетива”; Колекция „Облекло”; Колекция „Специфични предмети- знамена и печати”; Колекция „Сечива” и колекция „Медали, ордени и значки” във фонда на Исторически музей-Батак /Заповед 21/03.02.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 02/30.11.2023 г./

7.3. Извършена е инвентаризация и приемане –предаване на материална отговорност на колекции: Специфични предмети /часовници, кутии за часовници, часовникарски инструменти; Оръжие; Сфрагистика; Транспортни средства; Сечива;  Инструменти- занаяти; Инструменти- домашни занаяти; Предмети на бита- Керамика; Предмети на бита от желязо; Предмети на бита от мед; Предмети на бита /желязо, мед, дърво, кожа, керамика, стъкло, камък/- Заповед 170/23.11.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 03/20.12.2023 г./.

7.4. Извършена е инвентаризация и приемане –предаване на материална отговорност на колекция Макети в НСФ и Художествен реквизит /Заповед 185/06.12.2023 г.; ПРОТОКОЛ № № 04/20.12.2023 г./.

 1. Опазване на ДКЦ. Лаборатории. Консервация и реставрация.

Извършена е дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата два пъти в годината.

Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система.

Ежедневно се наблюдава и  вписва в дневник температурата и влажността във фондохранилища № 1 и 2.

Отделни фондови единици са третирани периодично.

Ежедневно се наблюдава и вписва в дневник температурата и влажността и в експозициите на Исторически музей-Батак.

Консервация и реставрация

Извършена е консервация с Дървомор на дървените врати и стълби в Балиновата къща-етнографска експозиция на Исторически музей-Батак.

Фотолаборатория

 • Дигитализирани ДКЦ:
 • Етнография, колекция Облекло- Престилки- 70 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /140 бр. снимки/.
 • Етнография, колекция Сечива- 105 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /210 бр. снимки/.
 1. Работа с регистър на ДКЦ в музея. Изготвяне на фишове за картотеките и научни паспорти
 2. Фотографска- Продължава дигитално заснемане на фонда. Общо: 175 бр. дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /350 бр. снимки/.
 3. Направени са две тематични открити анкети на теми: Манифестация в Батак – 24.05. 1972 г. и Стари семейни снимки от Батак.
 4. Популяризиране на ДКЦ от фонда на ИМ-Батак през 2023 г.
 • Публикация „Спомени от войните 1912-1913 г.-от фонда на ИМ-Батак” в том 4 – Известия на Общински исторически музей-Брезник, Общество, култура, образование, Брезник, 2023 г.
 • Участие в три филма: БНТ 2-„10 000 крачки”, „От браздата до софрата”, „Who is Bulgaria”.
 • Участие в три изложби с материали от фонда: „Макгахан. Благодетелят на България”, „Баташки водносилов път-графики” и „Пленер в Батак”.
 • Редовно се публикуват новини, интересна информация, любопитни факти, популяризират се малко известни ДКЦ във Facebook профила/79 публикации/ и в instagram /91 публикации/.
 • 26 статии и интервюта в регионални и национални медии.

ІІ-ЕКСПОЗИЦИОННА

 1. Изготвен и реализиран Експозиционен календар на музея в съответствие с финансовите възможности за 2023г. / Приложение № 1/
 2. Общ брой реализирани временни експозиции – 11

От тях с материали от фонда – 5

Гостуващи от други музеи – 5

Гостуващи авторски -1

 1. Гостувания на други музеи със собствена фотодокументална мобилна изложба „Батак 1876 г. Хроника на една безсмъртна пролет”:

– РИМ- Смолян

– ИМ-Бяла черква

III-Библиотека

 1. Попълване на библиотеката с нова литература
 2. Системно отчитане на книгите в Регистър на музейната библиотека

IV-Научно-популяризаторска и културно-информационна

 1. Обогатяване на експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.
 2. Изготвена и реализирана Програма на Дни на културното наследство 2023
 3. Повишено качеството на представяне на експозициите пред музейна публика. Актуализиране на екскурзоводните беседи с актуална историческа информация.

Провеждане на Дни на Културно –историческото наследство в община Батак.

Предлагане на качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- нови магнити, картички, химикали, тениски, дискове.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на  Община Батак.

Актуализиране на информацията за ИМ -Батак  във всички туристически агенции, центрове и сайтове.

Активно участие на ИМ -Батак в Празничния календар на общината:

– Национален празник на Р България                              3 март  2023

– 147 г.  Априлска епопея – Батак                                  16, 17 май 2023

–  Ден на народните будители                                         1 ноември 2023

Повишаване качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея; Допълване на създадената информационна база данни;

Стриктно събиране на таксите в музея, стимулиращи развитието на културния институт по ред, регламентиран  със заповед на Директора

Проучване и наблюдение на потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитане на статистическите показатели.

Утвърждаване на модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

Реклама

V. МУЗЕЙНА ПЕДАГОГИКА

Образователни програми през 2023г. -11бр

Теми- 63 бр.

Целеви групи- 8бр.

Събития и празници- 8бр.

Конкурси-1бр.

Занятия-129бр.

Тематични беседи-83бр.

 VI. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:
 • Утвърждаване на статута на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак
 • Прилагане на Етичен кодекс
 • Прилагане на Правилник на отдел „Фондове”
 • Прилагане на СФУК
 • Утвърждаване на Образователните програми като услуга
 • Провеждане на обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.
 • Реализиране на проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България., финансиран от НФК по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“
 • Усъвършенстване на оценителна система за работата на музейните работници.
 • Основно почистване на всички експозиции и подготовка на музейните обекти за активния туристически сезон
 • Ремонтни дейности:
 1. Търсене на възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация и консервация на Балинова и Шарова къщи.
 2. Профилактика на климатици и ел. отоплителни уреди.
 3. Надграждане на видеонаблюдение
 4. Профилактика на пожарогасителите в комплекса
 5. Текущи ремонти при нужда
 6. Ремонт на навес в двора на Шарова къща със собствени средства

VII.   БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА ДВОРОВЕТЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ

– Косене на тревните площи;

– Озеленяване и цветни насаждения;

– Засяване на лен и родопски билки в двора на Балинова къща

VIII. СЪВЕТ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

Основна задача: Да подпомага директора в неговите административни и организационни функции. В състава му са включени уредниците и други специалисти в ИМ-Батак.

Заседава всяка последна седмица от месеца.

IX. СТАТИСТИКИ

Общ брой посетители за 2023 година- 35 297 човека. От тях:

Ученици- 10 045

Пенсионери. 3 030

Възрастни- 16 132

Чужденци- 424

Безплатни посещения- 5 667

Изнесени платени беседи пред посетители- 219

Изнесени безплатни беседи- 45

Изнесени тематични образователни беседи- 83

Видео прожекции- 120

Инициативи:

 • Експонат на месеца, Бабин ден в Батак;
 • ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, посветен на Националния празник 3-ти март! 145 години от Освобождението на България от османско робство, 150 години от обесването на Апостола на свободата- Васил Левски и 147 години от Априлското въстание;
 • Дарителска кампания. В хода на кампанията обогатихме фонда с предмети на бита от стъкло и часовници. Период до 60-те години на XX век.;
 • 200 години от рождението на Георги Бусилин
 • ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ ЗА МАРТЕНИЦИ В МУЗЕЯ „Помощници на Баба Марта“; „Пътуваща мартенска работилничка” до ДГ „Радост” – с. Нова Махала и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”- с. Нова махала;
 • Сирни заговезни /Заговел’ки/ в Батак! С учениците от втори клас при ОУ „Отец Паисий“- град Батак
 • Интервю в предаването „Европейски паралели-за музеят, за галерията“ по програма Христо Ботев на БНР. За музейните реликви, свързани с освобождението на България от османско владичество. За ролята на музея за опазване и популяризиране на българските традиции и празници, като Тодоровден, за колекциите, образователните програми, както и за новите проекти на музея в Батак.
 • Урок, посветен на Априлското въстание в Батак – 1876 г. На гостина третокласниците от ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- Пазарджик.
 • ВЕЛИКДЕНСКА СЕДЯНКА
 • „ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ“ – ПРОЛЕТ 2023!
 • „От браздата до софрата“ гостува в Батак. Рецепти
 • Филм „Стопанско развитие на Батак“
 • Образователни програми по случай 147 години Априлска епопея, с български деца от Начално училище “ Моунт Сейнт Катерина” и Първо Българско училище „Иван Вазов“- гр. Арма, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, BG School in Northern Ireland!
 • 210 години от съграждането на храм „Света Неделя“
 • ЛИТИЙНО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ ПО ПАМЕТНИТЕ МЕСТА ОТ АПРИЛ 1876г.
 • „Екскурзоводи за един ден“, инициатива, посветена на 147 години Априлска епопея- Батак
 • Възстановка „147 години Априлска епопея“
 • ВАКАНЦИЯ В МУЗЕЯ, ЛЯТО 2023
 • Виртуална разходка в Батак, разказ за Априлското въстание и последвалото Баташко клане…и разходката в Балиновата къща с учениците от Първо Българско училище Римини, Италия.
 • Пресконференция, за да информираме обществеността и медиите за извършените до момента дейности по проект „Преди зазоряване е най-тъмно. Как изгря свободата на България”
 • Баташки фльонги от тефтера на баба, съвместно с Мобилна творческа мрежа- Пловдив
 • Образователен пешеходен тур до въстаническа позиция „Галагонката“
 • Празник „Да бъдем добри с ВЯРАТА, НАДЕЖДАТА И ЛЮБОВТА“, организиран от читалище „4-ти май- 1897г.“, с подкрепата на ИМ- Батак
 • ДНИ НА КУЛТУРНО- ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ОБЩИНА БАТАК ‘2023
 • „Рисуване и вино“, с подкрепата на Арт център Мацаница
 • Благотворителна творческа работилница и благотворителен базар, с подкрепата на сдружение „Жарава“
 • Реклама на културно-историческото наследство на Батак на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон! За шеста поредна година Исторически музей-Батак показва богатото наследство на Батак и региона на туристически борси в България и чужбина.
 • По повод Седмицата на четенето, в час за занимания по интереси в трети и четвърти клас гостува г-жа Станкова – музеен педагог. Тя разказа за будителите от Батак и с помощта на състезателни игри учениците показаха своите знания.
 • По повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, екипът на Исторически музей-Батак ще се включи в шествие до паметника на Драган Манчов
 • Традиционна Коледна работилница
 • Съвместни дейности с клуб на пенсионера „Надежда“, клуб на хората с увреждания „Здравец“, ДПЛУИ- Батак, Защитено жилище, училища и детски градини в община Батак.

Проекти:

 • „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“, финансиран по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“ на Национален фонд „Култура“. Същността на проекта се изразява в създаване и популяризиране на нов културен продукт, представящ част от атмосферата на един от най -запомнящите се периоди в нашето историческо минало – Априлското въстание в Батак през 1876 г. За реализацията на проекта са прилагани високи технологии, холограмна визуализация чрез използване на проекция върху холограмно фолио, снимачна техника, най – актуалните видове софтуер, хардуер, компютърна и видео апаратура, сензори. Възпроизвеждането на новия културен продукт се осъществява в пространство тип „тъмна стая“, която е създадена в една от залите на музея, без да се налага промяна на тематико – експозиционния план. Пристъпвайки в нея, посетителят има възможност да присъства реално в „нефизическа реалност“ и да съпреживее част от действията, развили се по време на Априлското въстание в Батак през 1876 г. Обща стойност на проекта: 64 991 лв. /51 791 лв. осигурени от Национален фонд „Култура“, 13 200 лв. собствено финансиране/Партньор на Исторически музей- Батак в реализацията на проекта е Сдружение за научноизследователска и развойна дейност чрез лаборатория „Виртуална и разширена реалност”.;
 • Подобряване условията на труд в стая на уредници, със собствени средства

Документални мултимедийни презентации и научни справки с фонда:

 • „Апостолът.150 години безсмъртие”
 • „Разказ за Георги поп Илиев Бусилин-първият български студент в Москва”
 • „210 години храм „Света Неделя” в Батак
 • „210 години храм Света Неделя-пощенски картички от фонда на Исторически музей-Батак”
 • „65 години ВЕЦ Батак”
 • „Георги Стойчев и неговото архитектурно наследство във фонда на ИМ-Батак”.
 • „Сашо Рачев-картини съхранявани във фонда на ИМ-Батак”
 • „Батак през погледа на художника-творби от пленера 1983 г.”
 • „Ангел Керелов”
 • „Игумен Никифор”
 • „Паисий Хилендарски”
 • „Петър Горанов”
 • „Стоянка Динева”
 • „Експонатите разказват”
 • „Макгахан-благодетелят на България”
 • „Празници и обичаи през декември”
 • Изготвени са 20 бр. научни справки с фонда на Исторически музей-Батак.

 

През 2023 година Община Батак награди Исторически музей- Батак за всеотдайната работа и ентусиазъм при съхранението и предаването на историята на героичен Батак на поколенията! Благодарим за признанието и уважението на труда ни!

Изготвил: Директор ИМ-Батак

Теодора Пейчинова

 

П О К А Н А

П О К А Н А

П О К А Н А

Мили деца, скъпи приятели на музея в Батак!
Искате ли да научите още за традициите и вълшебствата на Бъдни вечер, Коледа и Нова година и сами да сътворите чудеса?
Заповядайте при нас, от 11.12.2023 г. до 15.12.2023 г.,
от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 часа!
Коледа е един от най-любимите и очаквани празници от мало и голямо. Коледа е празник на сбъднатите мечти, на вълшебствата, на надеждата и добротата!
Откриваме традиционната Коледна работилница на 11.12.2023 година от 14.00 часа, във фоайето на Исторически музей- Батак!
В навечерието на святото Рождество Христово, нека отново заедно да се потопим в магията на празника, да се докоснем до вълшебствата на Бъдни вечер и Коледа и да научим още стари наричания и легенди!
Темите, по които ще работим и тази година са:
1. Бъдни вечер в Батак -за вълшебствата, традициите и празничната трапеза на Бъдни вечер- тематична беседа по ОП-“Историята като приказка“ и „Празниците на моя народ“
2. Коледа по света и у нас-празнично пътешествие с презентация в МИЦ
3. Коледна украса и бродирани играчки за елхата- коледна работилница за малки и големи
4. Сурвачка от дрян-„Направи си сам!“
5. Коледен благотворителен базар
Материалите за творческите изяви на участниците са осигурени от музея.
Такса участие-1лв.
Очакваме ви в нашата Коледна работилница заедно да творим и да отнесем по домовете си благословията за мир и доброта!
Колективни участия се приемат при предварителни заявки
на тел.03553 20-26 или 03553 23-39

„ Далеч от родината с мисъл за Ямбол”

„ Далеч от родината с мисъл за Ямбол”

„ Далеч от родината с мисъл за Ямбол”

Регионален исторически музей- Ямбол гостува в Батак с фотодокументална изложба!
Изложбата „Далеч от Родината с мисъл за Ямбол” представя през различен ракурс Руско-турската война от 1828-1829г. – едно сравнително непознато за широката публика събитие и последвалото я масово изселване на българи от Ямболския край, които поемат към непознатото и неизвестното с еднопосочен билет.
Автор на проекта е историкът Христина Женкова, дългогодишен уредник в отдел „Възраждане“ в Регионален исторически музей – Ямбол. Графичното оформление е дело на художника Таня Косева.
Изложбата умишлено не следва класическия вариант на показване на войната – нейното начало, цели, стратегия, военни сражения и последици, а отразява събитията чрез спомените на съвременници, докладите на руски военноначалници и сведенията на западноевропейски дипломати и пътешественици. Отделено е внимание и на дарителското дело на онези българи, които напускат родните места.
На ямболци тази война осигурява 30 дни без турско присъствие, 30 дни, през които да гледат на света с очите на свободните хора. След нейното приключване югоизточните български земи никога няма да са същите. Войната завинаги ще остане една голяма рана не само за самите изселници, но и за техните потомци. Изпълнявайки клаузите на Одринския мир, с руснаците през 1830г. от Ямбол към Влахия, Молдова и Южна Бесарабия тръгват около седем хиляди души – занаятчии, земеделци, учители, свещеници и техните семейства.Това е целия икономически, културен и религиозен потенциал на българите в Каргона. Болшинството остават анонимни. Една част след 2-3 години престой в Бесарабия не издържат неплодородните години и отношението към тях като към крепостни. Те намират сили да се върнат обратно в родината, но малцина се връщат в Ямболско. Повечето остават в Северна България – Алфатар, Девня, Варненско.
Част от изселниците, особено заселилите се в Браила и Болград, успяват да натрупат състояние. С годините те достигат до моралното прозрение за дълга към отечеството и започват да подпомагат по различен начин сънародниците си. В изложбата е отредено специално място на дарителските жестове на отделни личности, опълченци и фамилии от Ямбол или с ямболско потекло, които подпомагат образователното и културно развитие на града – фамилиите Попович, Янкови, Параскевови, Чапърови.
Изложбата разказва и за личности с ямболско потекло като Стефан Любомски, опълченец, изиграл голяма роля в Съединението на България след Освобождението; Александър Николов, първият български ефрейтор, получил званието си от император Александър Втори преди да е освободена България; Стефан Ряпов – един от най-доверените хора на Георги Раковски и четири пъти министър-председателя на България Александър Малинов – човекът, който застава начело на Демократическата партия и през 1908 г. пише Манифеста за обявяване на независимостта на България.
Не е подминато и участието на ямболци в живота на Болградската българска гимназия, Браилското българско училище, Българското книжовно дружество.
Заповядайте!

Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

Културно-историческото наследство на Батак ще се рекламира на международното туристическо изложение World Travel Market (WTM) в Лондон!

 
За шеста поредна година Исторически музей-Батак показва богатото наследство на Батак и региона на туристически борси в България и чужбина. Българският щанд тази година е рекорден в британската столица, а събитието е едно от най-големите за сектора в света.
На WTM Лондон участват над 5000 представители на бизнеса, а изложението е посещавано от над 51 000 туристически агенции, туроператори, туристически агенти от цял свят.
С реклама в списание Destination Bulgaria, Батак ще присъства на събитието от 6 до 8 ноември 2023г. Списанието е англоезично и е с тираж 10 000 броя.

Дни на културно- историческото наследство в община Батак ‘2023

Дни на културно- историческото наследство в община Батак ‘2023

Програма
19.10.2023г., 17:00 часа, Шарова къща- откриване на изложба „Корени и бъднини“, гостува сдружение „Жарава“
20.10.2023г., 10:00- 13:00 часа, Шарова къща- благотворителна творческа работилница и благотворителен базар, с подкрепата на сдружение „Жарава“
25.10.2023г., 17:00 часа, фоайе на ИМ- Батак- откриване на изложба „Баташки водносилов път“, графики
1.11.2023г., 17:00 часа, Шарова къща- откриване на изложба „Пленер в Батак“, картини от фонда на музея
03.11.2023г., 18:30 часа, фоайе на ИМ- Батак- „Рисуване и вино“
Мислите, че не можете да рисувате? Чудите се какво да правите в петък вечер? Ние ви предлагаме едно топло и уютно преживяване в Исторически музей- Батак, с подкрепата на Арт център Мацаница! Ще рисуваме, ще пием вино и ще си говорим. Почувствайте се художник и творец!
Събитието е със записване. Местата са ограничени.

Концепция за развитието на Исторически музей- Батак за периода 2023- 2028г.

Концепция за развитието на Исторически музей- Батак за периода 2023- 2028г.

Мото на концепцията: Памет и креативност в един от най- живите български музеи!

Тази концепция е създадена в съответствие със Закон за културното наследство, Закон за закрила и развитие на културата, Наредба № Н-6 от 11.12.2009г. за формиране и управление на фондовете и във връзка с европейски, национални и регионални документи и планове за устойчиво развитие в областта на културното наследство.

Кратка историческа справка за музея:

Исторически музей-Батак  е създаден  през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски  народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство:  Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна  и  научна организация,  която участва в осъществяването на държавната политика по опазване  на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак, във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование, печат, седалище и адрес: гр.Батак, пл.”Освобождение №3

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата, с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител  с кредити, съгласно Решение № 345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед № 147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

Съгласно Решение № 356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост № 81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост № 41/03.08.1998г.)

С  Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява: Административно- организационно- от  община Батак; Методически-  Министерство на културата; Научно- от специализираните научни  институти към БАН

Основните дейности на музея са: издирва, изучава, документира, опазва и представя културни ценности, природни образци и антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява в основен фонд 25 928 движими културни ценности, а в научно- спомагателен фонд- 2663 движими културни ценности.

Исторически музей-Батак е културен  и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

І. Анализ и оценка на състоянието и дейността на музея, основни проблеми на функционирането му

Позитивите накратко:

 1. Във фондовата работа и научната дейност:

Извършихме основен ремонт на малко фондохранилище с боядисване на стени и тавани с антибактериални бои, климатизация, работен кът за работа с ДКЦ.

Оборудвахме фондохранилището за снимки и документи с огнеупорни шкафове за опазване на ДКЦ в случай на пожар.

Фондохранилището за ДКЦ- картини оборудвахме със стелажи за правилно съхранение на художествените движими културни ценности.

– Сканирахме всички инвентарни книги, което улеснява работата на уредниците.

– Дигитално заснехме около 2/3 от колекциите на музея. Всички заснети движими   културни ценности имат електронни паспорти.

– Въведохме Регистър на ДКЦ и се попълва в момента.

– Успешно реализирахме проекти за реставрация и консервация на движими културни ценности от желязо, дърво, хоругви. Рамкирахме няколко колекции ДКЦ- картини.

-Разработихме и въведохме план за евакуация на ДКЦ, в случай на бедствия.

– Проведохме археологическо проучване и обход на територията на община Батак,  картографиране и нанасяне на обектите в АКБ.

-Музеят регулярно попълва библиотеката с научна литература. Въведохме и електронен регистър на библиотеката.

 1. В експозиционната и популяризаторската работа:

– Всяка година разписваме и изпълняваме богат културен календар- изложби, конкурси, образователни програми, представяне на книги, родолюбиви състезания и др.

– Създадохме нова временна експозиция „Баташката изба“ в Балинова къща и множество временни изложби.

– Въведохме нов, лесен и щадящ ДКЦ-тата с художествена стойност и таблата начин за експониране на временни изложби.

– Вече 10 години музеят работи с удължено работно време с посетители през летния сезон.

– Предлагаме на посетителите си сувенири, разработени специално за нашия музей.

– ИМ- Батак е може би един от първите музеи в страната с работещ онлайн магазин от преди 8 години

– Осигурен е многоезичен подход в експозициите- текстове на английски в експозиция, листове с информация за експозицията на няколко езика, клипове на пет езика, филми на български и английски, аудиогидове с беседа на пет езика

– В екскурзоводската дейност и обслужването на туристите се използват технически и дигитални средства, вкл. аудиогидове, мултимедии, киоски, закупени по проекти.

– Изградена е система за представяне на богатото културно наследството на Батак и региона пред хора със специфични потребности- „невидими беседи“, лупи за хора със зрителни проблеми, експонати, които може да се пипат, филми със субтитри за хора със слухови проблеми, електронни платформи, врати  и подходи до всяко кътче на музея, адаптирани за хора с физически увреждания, електронни аудиогидове за хора със зрителни проблеми и др.

-Създадохме нов, модерен и атрактивен сайт на музея. Профилът ни във фейсбук има над 14 000 последователи, профилът в инстаграм се разраства, в Гугъл профила ни има над 1900 отзива.

– Активно работим с медиите и ежегодно създаваме кратки научно- популярни филми за различни телевизии, рекламни карета в списания за туристически борси, онлайн реклами, статии и интервюта в списания и вестници и др.

– Многократно увеличихме приходите през последните 5 години

 1. Музейна педагогика

– От 9 години музеят има музеен педагог на щат и работим изключително задълбочено с деца, хора в пенсионна възраст и хора с интелектуални затруднения. Утвърдени и традиционни са музейните ни работилници и музейни работилници с кауза. Исторически музей- Батак спечели Наградата на Министерство на културата за 2022 година-  I място в категория „Общински музей“ за „Музейна образователна дейност“ 2022, за принос в популяризирането на културното наследство и изкуства чрез създаването и въвеждането на образователни програми.

 1. Проектна дейност

– Моята музейна тетрадка- проект и издаване със собствени средства на музея- 2021г.

– Научно изследване на колекция „Икони“, и издаване на каталог „Колекция християнско изкуство в ИМ- Батак“ –реализиран със собствени средства- 2022г.

– Издаване на дипляна „От Батак съм, чичо…“- реализиран със собствени средства на музея- 2022г.

– Подобряване на условията на труд и работната среда на музейните служители- реализиран със собствени средства- 2022г.

– Създадохме много фотодокументални изложби, с които гостуваме на други музеи, училища и институции.

– Проект „Преди зазоряване е най- тъмно. Как изгря свободата на България“- 2023г.; Реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“. продължение и надграждане на съществуващата експозиция в музея. Същността на проекта се изразява в пресъздаване на атмосферата по време на Априлското въстание в гр. Батак през пролетта на 1876 г. чрез въвеждане на технологична иновация и създаване на холограмна визуализация чрез проекция върху холограмно фолио, използване на сензори и софтуер за интерактивност.

 

 1. Организационна работа

– Музеят е финансово стабилен, предвидим партньор, няма задължения, заплатите се изплащат в срок, социалните придобивки също. Надбавката за прослужено време е 1,1.

– Въведохме анкетна оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея и предстои нейното усъвършенстване и прецизиране. Ефектът към момента е изключително повишаване на производителността, привличане на ценни дарения, подобряване на екипната работа.

– Закупихме служебен автомобил и това улеснява работата на музейните специалисти на цялата територия на община Батак, при гостуването на други музеи с изложби, при транспортиране на ДКЦ за реставрации, а и пести средства от бюджета за нощувки и дневни за преспиване.

– Отчитаме и рязко повишаване на паричните дарения в музея от батачани, както и на доброволчеството.

– Техническата база на музея е на изключително високо ниво. Разполагаме с модерни и многофункционални принтери, скенери, мултимедии, аудиогидове, четци на диапозитиви, лаптопи и др.

– Създадена е работна мрежа от имейли, чрез която целият екип може да обменя информация, тенденции, статии, доклади, беседи и др. помежду си.

– Ежегодно провеждаме обмяна на опит и добри практики с колеги от други музеи в страната и чужбина.

– На 24 май 2023 година Община Батак награди Исторически музей- Батак за всеотдайната работа и ентусиазъм при съхранението и предаването на историята на героичен Батак на поколенията.

– Исторически музей- Батак е сред десетте най- предпочитани места за туризъм в България за 2022 година! Музеят стъпи на осмо място сред около 150 туристически обекта в страната в класацията на Годишните награди за 2022 година на Министерство на туризма в главната категория „Изборът на българите“.

Негативите, накратко:

– Необходима е реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща- недвижими културни ценности с местно значение, което е изключително скъпа дейност/ покриви на двете къщи и фасада на Балинова къща/.

– Необходимо е обновяване на видеонаблюдение, интериор, експозиционни витрини, музейна мебел и осветление в сградата на музея, съобразени с новите изисквания за съхранение и представяне на ДКЦ. Същите не са обновявани от 1976г. Не осигуряват необходимата защита на ДКЦ, изложени в тях, нито изискуемото осветление, а и работата на уредниците е изключително трудна/ сам човек не може да отвори витрина, нужни са няколко човека и инструментариум от специални извити арматурни железа, дъски и ръкавици, защото стъклата режат пръсти J/. Необходима е и нова визуална концепция за музея. В музея няма тоалетна.

– Липсват специалисти и млади хора като цяло, желаещи да работят в музей. Това е голям проблем, защото без музейните специалисти музеите ще се превърнат в складове за вещи, а вещите ще се саморазрушат. Следва изгубване на миналото, на наследството, на корените на нацията…

– ДКЦ във фондовете и експозициите на музея не са застраховани.

– Цените на билетите „вход“ и на услугите вече са прекалено ниски.

– Остаряла и нефункционална вече структура на длъжностите. Необходима е нова щатна структура, адаптирана към дейностите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри, които допринасят за развитието на музея- например експерт програми и проекти, IT- експерт, експерт туризъм, още един музеен педагог и др. Длъжността чистач не е рентабилна, а задълженията за почистване на обектите и дворните пространства може да бъдат изпълнявани от екскурзоводите, фондохранител, общ работник, информатор или техническите сътрудници. Необходимо е трансформиране във висококвалифицирана длъжност от горепосочените.

ІІ. Тенденции и възможности за развитието на музея като културно – просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа

Основополагащо е разбирането, че Исторически музей- Батак представлява съвкупност от културно-историческо наследство, човешки потенциал и финансов ресурс. Тяхното увеличаване и равновесие е условие за развитието, усъвършенстването му и привличането на постоянен поток от посетители. Насоките и възможностите за развитието на музея като културно-просветен и научен институт във време на динамично развиващите се технологии и комуникации са много. Във всяка една от основните му дейности могат да бъдат приложени иновативни техники и методи за издирване, проучване, документиране, съхранение, експониране и презентиране на културното наследство. Малка част от тях са:

Личния принос на посетителя е мощно средство за включването му в инфраструктурни, образователни, възпитателни, социални и туристически проекти.

От друга страна, все по-широкият туристически поток ще допринесе за устойчив финансов растеж и ще разкрие нови възможности за обогатяване и развитие на музея. Постоянният интерес на музейната публика доказва, че Исторически музей- Батак е музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие. Сред научните културни институти и организации, е с доказан професионален авторитет и репутация.

ІІІ. Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им

Мисия на музея: Да откриваме, изучаваме, документираме, съхраняваме и популяризираме богатото културно- историческо наследство на община Батак

Музеят завоюва висока степен на доверие в обществото. За да поддържаме това доверие, трябва да действаме с почтеност, интелектуална честност, прогнозиране и прозрачност.

През следващите пет години имаме изключителна възможност да надградим потенциала на Исторически музей- Батак, за да отговорим на много предизвикателства, като инвестираме в най-новите изследвания, нови и въздействащи изложби и иновативно научно образование. Можем да постигнем това най-ефективно, като използваме диалог с държавата, университетите, училищата, детските градини, обществеността и надграждаме натрупания опит в иновациите, сътрудничеството, научните изследвания и обучението.

Ние ще:

 • Ангажираме деца, ученици, студенти от всички образователни нива в музейните дейности
 • Увеличим обхвата на изследванията на културното наследство на региона
 • Разширяваме он-лайн опита с високотехнологичен дизайн, актуално съдържание, повече интерактивност и добре поддържана технология за следващото поколение лидери- „дигиталните местни жители“, които са израснали с цифровите технологии като част от ежедневието си. Ще разработваме, изграждаме, тестваме нови преживявания на място в мрежата
 • Поддържаме колекциите на световно равнище на разположение на изследователите и обществеността
 • Работим с предприемаческите приложения на новите цифрови инструменти
 • Осигурим бъдещото стратегическо значение и жизненост на музея, като търсим и поддържаме смислени партньорства.
 • Намираме и запазваме водещи таланти чрез инвестиране в ангажираща, продуктивна, приобщаваща и иновативна среда и култура на работното място
 • Насърчаваме ангажираността и включването на служители и доброволци
 • Насърчаваме ефективността на нашите операции и оптимално използване на пространството
 • Ефективно ще съобщаваме резултатите от нашата работа на вътрешна и външна аудитория
 • Инвестираме в недвижимите културни ценности на комплекса
 • Увеличим даренията и финансовите резерви

Цели

Стратегическа цел № 1– Да фокусираме нашите усилия върху устойчивата памет и   съхраняването на българщината.

Стратегическа цел 2– Да издирваме, научно да изследваме, съхраняваме, представяме, популяризираме културното наследство и да разкриваме неговия потенциал, като фактор за устойчиво развитие

Стратегическа цел № 3– Да опазваме и насърчаваме културното многообразие и диалога между музей, публики, култури

Главни подцели:

 1. Да разширим демографския, географския и културния състав на аудиторията си
 2. Да привлечем млади висококвалифицирани специалисти, експерти- проекти, владеещи чужди езици и информационни технологии на работа в музея
 • Да внедряваме иновации във всички отдели на музея
 1. Да обновим интериора, експозиционните витрини, музейната мебел и осветлението в сградата на музея. Да построим тоалетна зад сградата на музея.
 2. Да планираме реставрация и консервация на обектите Балинова и Шарова къща/ недвижими културни ценности с местно значение/.

ІV. Мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научно- изследователска, образователна и популяризаторската дейност на музея

Постоянни издирвания и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Ежегодно прецизиране на оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Проучване и стартиране на застраховането на част от ДКЦ във фондовете на музея.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог.

Надграждане на системата за видеонаблюдение

Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея/ със собствени средства/. Изграждане на тоалетна за посетителите зад сградата на музея.

Ремонт, дооборудване и модернизиране на голямо фондохранилище в музея/ при наличие на средства или одобрение на проект/.

Изработване на проект за ремонт на покрива и вътрешна реставрация, консервация и модернизиране на експозиционните зали в Шарова къща и кандидатстване за финансиране към европейски и български фондове и програми.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Изработване на проект за реставрация и консервация на фасадата и покрива Балинова къща. Тук трябва да отчетем и липсата на кадри за редене на тикли…

Изграждане на нова ел. инсталация на музейната сграда/ със собствени средства или по проект/.

Кандидатстване с готов проект за закупуване на нова музейна мебел и поставяне на ново осветление в експозициите.

150 години Априлска епопея- Батак- планиране и честване на бележитата годишнина.

Разширяване на издателската дейност. Проучване, „превод“ на съвременен български език, набор на текст, предпечатна подготовка и печат на Родовите записки на дядо Андрея Тошков.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Увеличаване на последователите на страницата ни във Facebook/ над 14 000  в момента/, Инстаграм и Гугъл. Създаване профил на музея и в TripAdvisor и други мрежи.

Образователните програми са вече традиционни, разпознаваеми и ще се увеличават.

Изготвяне и реализиране на ежегодни календари с гостувания с мобилни изложби на други музеи, училища, институции.

Попълване на електронния регистър на библиотеката на музея, съкровищница на разположение на посетителя.

Ще поддържаме сайта на музея модерен, жив и атрактивен.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

 1. Етапи за реализация на концепцията през първата година:

Целта на настоящата концепция е да очертае основните насоки в развитието на Исторически музей- Батак за период от 5 години. По своята същност тя е отворен документ, който в зависимост от конкретните условия може да се допълва и усъвършенства, но основните идеи трябва да бъдат запазени. Етапите на реализация също може да изпреварват времето си през тези 5 години.

Издирване на ДКЦ и мотивиране на населението да дарява ДКЦ за фонда на музея.

Строга финансова дисциплина, както и до сега.

Увеличаване цената на билет и на услуги.

Нова щатна структура на длъжностите, адаптирана към дейностите и нуждите на музея и подбор на висококвалифицирани кадри.

Създаване на проект за нова визуална концепция за музейния комплекс.

Улесняване на работата с чуждестранните посетители и запознаването им с историята чрез иновативни QR- кодове с  многоезични звукови и текстови беседи и друга информация.

Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак.

Прецизиране на анкетната оценителна система за допълнително материално стимулиране на работещите в музея, съгласно приоритетите на музея.

Стартиране на процедура за строеж на тоалетна за посетителите.

Попълване на виртуалните фондове. Продължаване на  дигитално заснемане на фонда.

Закупуване на оборудване за Мобилна музейна работилница/ визуализация в Приложение № 1/, спестяваща място за съхранение и даваща възможност за сглобяване навсякъде и за изнесена работа на музейния педагог и музейните специалисти.

Ремонт на навеса в двора на Шарова къща/ със собствени средства/.

Добрият, работещ и жив музей е убеждение, енергия, предприемчивост, професионализъм и вдъхновение. Той е и разумно ръководство, почтено отношение и открит диалог.

Много е трудно да се предвиди бъдещето на един културен институт, какъвто е музеят. Той е носител на социална информация натрупвана през хилядолетната история на човешката цивилизация и превъплътена във веществените културни ценности, съхранявани в музейните колекции. В новият, информационен век, тази информация ще е още по-ценна, защото ще бъде заобиколена с много нови форми и носители на човешкия опит, но те няма да бъдат така трайни, както са музейните експонати, преминали през изпитанията на времето и оцелели в музейните експозиции и фондове.

Бъдещето принадлежи на общества с висококултурна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и историческите дадености на  културното им наследство.

Най- бързият начин да се опознае и оцени по достойнство уникалното културно-историческо наследство на община Батак е посещението в Исторически музей- Батак.

Смятам, че най-целесъобразният начин музеят да отговори на съвременните изисквания и предизвикателства поставени пред него, е прилагането на настоящата концепция.

Изработил: Теодора Пейчинова