ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БАТАК

ПРЕЗ   2014 г. 

        На територията на община Батак музеят е научния, културен институт, чиято основна дейност са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности за образователни и естетически цели, чрез: издирване, събиране, документиране, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности и природни образци. Исторически музей-Батак извършва научноизследователска дейност, организира и участва в научни форуми, разработва и реализира образователни програми в сътрудничество със сродни културни институти, университети , неправителствени и обществени организации.

 Издава научни, научно-популярни и рекламни материали. Съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности. Чрез своите експозиции, постоянни и временни, музеят се старае да задоволи многообразните потребности от висококачествен културен продукт.  

            Най-бързият начин да опознаеш и оцениш по достойнство уникалното културно-историческо наследство на региона е посещението в Исторически музей- Батак.

Исторически музей-Батак е своеобразен културен  и образователен център, който координира дейности, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

От създаването си  и до днес Исторически музей- Батак е редовен член в :

ПД „100 национални туристически обекта” под № 38

От 2013г. е член на Национално сдружение „Български музеи”

Кандидат член за 2014г:

ИКОМОС- Международна организация на музеите към ЮНЕСКО

 

Постигнатите през 2014, резултати във всички направления на музейното дело поставят ИМ-Батак отново сред:

                1.Най-посещаваните музеи в Р България;

                2. Сред научните културни институти и организации с доказан професионален авторитет и репутация;

                3. Музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие 

Изпълнение на приоритетните   за  2014 г.

От плануваните приоритети за 2014г  успешно завършени са:

 

І- Фондова работа:

    -постоянно усъвършенстване работата на специализиран отдел „Фондове”

    - инвентаризация на фондовете

   - приключване на групирането на фонда по сбирки

   - обособяване на колекция „Реквизит”, която да бъде в помощ на музейните специалисти при работа с малки и големи по образователните програми

   - подготовка на художествената сбирка за преместване в бъдещо специализирано хранилище в Шарова къща

   - актуални описи на сбирките и дигитално заснемане

   - осчетоводяване

Несвършена работа: Дигитално заснемане на всички сбирки и паспортизация

 

ІІ. Приоритет на Исторически музей- Батак за 2013г. бе кандидатстване пред АХУ и изпълнение на проект за изработване, доставка и монтаж на платформен подемник на стълбището към криптата на музея. Целта на проекта беше да се осигури достъп на лицата с увреждания до подземния етаж на музея- Криптата. С това решение осигуряваме пълен достъп до всички етажи на музея и разположените там експозиции.   

III. Утвърждаване на музея като научен, културeн, образователен и информационен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на КИН и природните ресурси като мощен потенциал за развитие на туризма във всичките му форми, включително и риболовен, характерен за страните с устойчиво развитие.

IV. Повишаване качеството, привлекателността и атрактивността на туристическите продукти и услуги за приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона културни и духовни ценности и възпитаване на култура на поведение за опазване на уникалните природни характеристики на територията.

V. Създаване на образователни програми и културни продукти в международно сътрудничество с многоезичен подход и дигитални технологии, за популяризирането на природните ресурси и възможности за развитие на рибовъдството и рибарството, като един от традиционните  поминъци на региона от древността до днес.

VI. Популяризиране чрез форуми, мултимедийни презентации, видеоклипове и образователни филми.

Целева(и) група(и): Местното население, учащите се на различна възраст, многобройните музейни посетители и гости на региона.

VII. Утвърждаването на Мултифункционалния, мултимедиен и мобилен музеен информационен център подобри комуникацията на културният институт със съвременната музейна публика и даде възможност по атрактивен начин да се представи богатото културно и природно наследство на региона, като своеобразен интелектуален потенциал за устойчиво развитие.

 

VІІІ. Охрана и сигурност:

Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система и видеонаблюдението в музейния комплекс.

I.     ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ

 

1.                     Събирателска работа: /Приложение № 1/

                                    Събрани : общо 36  предмети, снимки, документи

                             Дарения:  36 бр.

                             Откупени : 0 бр.

Несвършена работа :

               Събирателската дейност на музея се ограничава от недоразвитата нормативна база –наредби за прилагане новия ЗКН, който от влизането си в сила през 2009г до 2012 търпи постоянни поправки.

2 Фондова работа: /Приложение № 1/

Научно документиране :

·         В основен фонд  инвентирани  -1  (причина-задължителна идентификация. Няма актуализирана наредба за идентификация, извършвана от Общинските музеи за свои нужди)

·         Изготвени научни паспорти - 225

·         Изготвени фишове във всички отдели:  1075 бр.

Други дейности за опазване на фонда:

-   фондохранилищата са обезопасени, почистват се редовно;

-  извършена е дезинсекция на всички хранилища и експозиции- февруари и септември 2014г.

- Фондохранилищата са подсигурени със саликагел, препарати против молци и гризачи- февруари и септември 2014г.

 

- Всички фондохранилища и експозиции са осигурени с влагоуловители и електронни термометри и влагомери. Извършва се ежедневно наблюдение на температура и влажност в експозициите, както и един път месечно във фондохранилищата. Водят се дневници за наблюдение на температура и влажност в музея.

 

-   Ежегодната   инвентаризация на  колекциите от скъпоценни метали във фонда на музея за 2014г. е извършена в началото на годината.

Предвид рамките на  активния туристически сезон април-октомври   работата по научната обработка и документиране в музея се извършва през месеците : от февруари до април  и от септември  до декември 2014г.

·         Общ брой на ДКЦ във фонда на музея – 25 366 бр

·         ДКЦ в постоянните експозиции – 1711 бр.

 

3.  Експозиционна работа: / Приложение 2/

• Постигнат  ежегоден режим на работа на постоянните и временни  експозиции, разположени в три обекта : ИМ-Батак, Балинова и Шарова Къща  

•Бяха закупени нови снап рамки и антирефлексни стъкла за клипс табла за улесняване работата на уредниците при създаването на временни изложби и във връзка с необходимостта от използването на естетични и съвременни табла.

 • Бяха закупени 10 броя действащи макети на изчезващи, в унисон с развитието на технологиите, практики и съоръжения от стария бит на българите - чарк, точило, воденици, тепавици, валявици, возила, тъкачен стан, представени в нашата изложба.
Майсторски изработени, с вещина и задълбочени познания за стария бит в региона, макетите ще бъдат чудесно помагало в многообразната дейност с експозиционни, образователни и естетически цели на Исторически музей-Батак.

 • Уредени временни експозиции:    13 бр.            

            Организирани с материали от фонда на музея – 2 бр

            Организирани с материали от др.музеи и автори –11 бр.

 Обновени през 2014г. с материали от фонда на ИМ-Батак постоянни експозиции –  с общо 47 бр. ДКЦ


4. Лабораторна работа:

4.1. Консервационно- Реставрационна лаборатория

 

•    Беше извършен спешен и неотложен ремонт на част от покрива на Шарова къща, недвижима културна ценност с местно значение. Създаде се и проект за цялостна реставрация и консервация на къщата, с който да се търсят възможности за получаване на финансиране по европейски програми.

Във връзка с 120 години от рождението на художника Борис Шаров, роден в Батак, се извърши преопъване, рамкиране с подрамки и рамки на 23 бр. негови картини – живопис.

                       Консервирани  ДКЦ от дърво   11 бр.

                       Картини от Художествената сбирка на з.х Борис Шаров 19 бр.

4.2. Фотографска работа:

  Фотоархивиране  -  общо 662 бр . нови вътрешни и външни снимки за научния архивен фонд на музея от всички инициативи на музея- изложби, образователни мероприятия и др.

5. Научно-изследователска работа:

Музейните специалисти в ИМ –Батак  през  2014 г. са:

- участвали в 1 научни конференции с научно съобщения

6.Научно-популяризаторска и културно-информационна работа

 Музейният информационен център се утвърди като важно звено в структурата на музея в популяризаторската  и културно-информационна дейност. В него се предлагат:

·         20 вида печатни издания

·         25вида сувенири

·         18 вида картички

  Подготвени и изнесени беседи  - 220 бр.

- Радио и телевизионни предавания, популярни статии, рецензии и интервюта публикации в медиите- – 21 бр.

- Интервюта и пресинформации за инициативите на музея са публикувани в специализирани сайтове и печатни издания като в. „Знаме”, в. „Пазарджишка Марица”, радио Фокус, агенция Фокус, Информатор, Уикипедия, България травел, Турист БГ, Насам- натам, Грабо БГ, Гайд 359 и други.

 

- Прожекции на  видеофилми – 730 бр.

- В музея са изготвени  18 справки и консултации

- С материали от фонда музея участва в подготовката на:

       а ) Юбилеен вестник "50-години Батак -град"

       б) Фейсбук фен-страница и сайт на музея

       в) Самостоятелна уебстраница на музея

       г) Рекламни туристически гидове- Пътеводител "Родопи"

д) Отпечатахме за първи път дипляна "120 години от рождението на Борис  Шаров"  и за втори път дипляната "От Батак съм чичо"

д) Утвърдиха се като традиционни форми: Часове по родолюбие; Музейна работилница; образователни програми и презентации; Месец на културното наследство в община Батак;  Коледен цикъл- благотворителни търг и базар „От децата за децата”

е) Със снимков  материал от фонда на музея бяха създадени нови атрактивни сувенири- магнити, картички и други.

        - Със собствени средства преиздадохме книгата „Въстанието и клането в Батак”.

        - Във връзка с отбелязването на 50 години от обявяването на Батак за град създадохме електронни албуми „Ретро Батакъ” с архивни снимки от фонда на музея, „Тамънъ манджа”- албум с традиционни кулинарни рецепти от Батак, албум „Исторически разкази за Батак", фотоконкурс и изложба „Фотографско пътешествие в Батак, град от 50 години”.

Музейните специалисти взеха участие като консултанти и рецензенти, по покана на Община Батак в разработването на културните маршрути и филмите по проект "Родопска приказка" и проект "Кратки рекламни филми" на община Батак.

 

Музеят е коректен партньор по проектите на училищата в община Батак и неговите експозиции са все по-желано място за учебни и културни  мероприятия на учениците и учителите.

 

II.  ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Актуален юридически и административен статус на ИМ-Батак в съответствие със ЗКН:

Исторически музей-Батак  е създаден и открит на 17 май 1956г. по Решение на колегиума на Министерство на културата от м. февруари  1955г. и Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на ОНС- Пещера.

Исторически музей-Батак е научен и културен институт,  осъществяващ  държавната политика в областта на КИН в община Батак. Регистриран е като културна организация в Националния регистър на музеите в Р България.

Разпоредбите на Министерство на културата, националните и международни нормативни документи по опазването на паметниците на културата и музейното дело са задължителни за музея.

 Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява:

1. Методически- от  Министерство на културата - ПРИНЦИПАЛ

2. Административно- организационно- от Кмета на община Батак; МАЖОРИТАРЕН СОБСТВЕНИК

3. Научно- от специализираните институти към БАН

 

Исторически музей-Батак е общоисторически по своя профил и характера на фондовете си. По териториален обхват ИМ-Батак простира дейността си на територията на община Батак ,  заемаща  площ  677,2  кв.км от Баташката планина.

 

- ИМ-Батак е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка, делегирана от държавата дейност, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити на община Батак, съгласно Решение №345/18.02.2010г. на ОбС- Батак и Заповед №147 /26.02.2010г на Кмета на община Батак.

- Музеят формира самостоятелен бюджет по  Регламент за финансиране съгласуван със Сметната палата и утвърден с Решение №368 /27.05.2010г. на ОбС Батак

- Работата в музея е организирана в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство и Наредбите на Министерство на културата и регламентирана в Правилник за устройството и дейността на ИМ –Батак, съгласуван с Министър на културата, приет с Решение № 391 /29.07.2010г. и утвърден от Кмета на Община Батак.

 

Трудовите отношения са регламентирани в съответствие с Кодекса на труда в Правилник за вътрешния трудов ред. Действа и Колективно трудово договаряне. За всяко работно място е изготвена длъжностна характеристика.

 

Редът на събиране на такси за вход и  услуги е в съответствие с Данъчния кодекс в Р България и ПМС.

 

През 2014г. приоритет на ИМ-Батак бе утвърждаването на Нова структура на музея в съответствие с Правилник за устройството и дейността на ИМ –Батак, съгласуван с Министър на културата, приет с Решение № 391 /29.07.2010г. и утвърден от Кмета на Община Батак.

 

Извършена работа

1. Усъвършенстване на работата и утвърждаването на Нова структура на музея както следва:

Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.

Специализирани отдели са:

1 .”Фондове”

2.”Експозиционен”

3. „Научноизследователски”

Администрацията включва:

1 Отдел „Административно-стопански и връзки с обществеността

2. Музейна библиотека

3. Музеен информационен център

Музеят се ръководи от Директор.

Към музеят функционира като съвещателен орган Съвет на музейните специалисти, който обсъжда проблемите и перспективите за развитието на музея.

Съставът му се определя със заповед на директора.

 

2. Утвърдена и работеща е нова структура на музейния фонд, прегрупиран по сбирки и колекции, както и задбалансовото им осчетоводяване

Обособения специализиран отдел фондове е работи за усъвършенстването на основни музейни дейности като : Научна паспортизация и дигитализация .

 

3. Утвърди се СФУК в съответствие с правилата на Първостепенния разпоредител Община Батак.

  - Прилага се Етичен кодекс на музейните работници

  -  Утвърдена и работеща е вътрешна електронна мрежа

  - Утвърдена и работеща е Официална електронна страница на ИМ-Батак и Фейсбук фен- страница с над 7000 фенове;

- Практическо прилагане на: 

Вътрешни правила СФУК в съответствие с наличния административен капацитет на музея.

Усъвършенстване на новото звено Музеен информационен център

4.Утвърди се удължено работно време на експозициите на музея в периода 1 юни- 31 август.

5.Актуализираха се беседите за посетители с актуална историческа информация.

6.Разнообразиха се видовете и се повиши качеството на предлаганите музейни продукти и услуги.

7.Въведоха се иновативни технологии и мултимедийни презентации в музейните експозиции.

8. Утвърждава се обучение и самообучение на музейните работници по метода „Учене през целия живот”

9. Въведе се нов модул по време на Месец на културно- историческото наследство в община Батак: „Извор животворен”. Чрез мултимедийни презентации музейните специалисти представят пред широката музейна публика най- новите си изследвания на богатото културно историческо наследство в региона.

10. Извърши се ремонт на горивна камера на котел на отоплителната система на музея- подсилване със скара на дъното на камерата.

11. Във връзка с изискванията на службата по трудова медицина във всички обекти на музея са оборудвани и заредени с лекарства аптечки, които се проверяват редовно.

12. Всички обекти на музейния комплекс са оборудвани с пожарогасители и са извършени всички дейности във връзка с наредбите за пожарна безопасност.

13. Утвърден е План за действие при бедствия и аварии.

14. Утвърди се работата по образователните програми на нововъведената длъжност „музеен педагог”.

15. Осигурени технически пособия – преносими компютри – 4 броя, мултифункционални устройства – 1 брой, преносим харддиск- 1 брой, дигитална камера, флаш памет- 5 броя.

 СЪВЕТ НА МУЗЕЙНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

1.Заседава ритмично и организира изпълнението  на  Приоритетните задачи в оперативната програма на ИМ-Батак през 2014г.

2.Разработи  и професионално изпълнени програми с мероприятия инициирани от ИМ-Батак

·         Пролетни  и коледни празници в общината

·         Национален празник на РБългария

·         138 години Априлска епопея Батак

·         Традиционен Месец на КИН

·         Образователни програми/Приложение № 3/, които утвърдиха нашата община като културен и привлекателен център в национален мащаб.

3.Организира и изпълни експонирането на временните експозиции в музея;

4.Организира научната и популяризаторската дейност на музея;

5. Организира подготовката и извършването на  дейностите по изпълнението на проект „Адаптирана среда - Крипта” в ИМ-Батак.


 01.01.2015г.

                                                                            Директор ИМ –Батак

                                                                                            Теодора Пейчинова

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

ОТЧЕТ

За дейността на специализиран отдел „Фондове”

за 2014 г.

 

 1. Събирателска работа:

-          1-во тримесечие – 8 бр.

-          2-ро тримесечие-13 бр.

-          3 тримесечие-6 бр.

-          4 тримесечие-9 бр.

 

ОБЩО: 36 бр.

 

 1. Инвентирани материали:

 

-          ОСНОВЕН ФОНД – 1 бр. огнестрелно оръжие-Пистолет Парабелум-08

-          ОБМЕНЕН ФОНД – 0 бр.

-          НАУЧНО-СПОМАГАТЕЛЕН ФОНД – 0 бр.

 

ОБЩО: 1 БР.

 

-          ПАСПОРТИ – 225 БР. на ДКЦ от сбирка”Медели, ордени и значки”

-          ФИШОВЕ – 1075 БР. на 2, 3 и  част от 4 книга НСФ

 

 1. Инвентаризации:

 

-          Инвентаризация на ДКЦ от благородни метали, скъпоценни камъни и ДКЦ, украсени с тях 

-     Инвентаризация на ДКЦ от сбирка „Снимки”; Направление: Българските земи 15-19 век

ОБЩО: 1378 БР.

 

 1. Лаборатории

 

5.1 Извършена е дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата  през април 2014 г. и октомври 2014 г. Ежемесечно се наблюдава и вписва в дневник температурата и влажността и се сменят влагоуловители. Закупени са 5 бр. електрически машинки за борба с гризачи и др. вредители, които са разпределени във фондохранилище № 1, 2, 3 и в Балинова къща-етнографска експозиция на Исторически музей-Батак.

 

5.2. Консервация и реставрация

-първо шестмесечие – 11 бр., Предмети на бита -дърво

-второ шестмесечие – 19 бр., Картини от Художествената сбирка на з.х Борис Шаров

 

ОБЩО: 30 бр.

 

5.3 Фотолаборатория

Сканирани ДКЦ- документи от фонда на ИМ-Батак-4 бр. /инвентарни единици/

Сканирани ДКЦ- снимки от фонда на ИМ-Батак – 540 бр. /инвентарни единици/

Дигитално фотозаснети ДКЦ- музейни предмети от фонда на ИМ-Батак – 36 бр. /инвентарни единици/

 

ОБЩО: 580 бр.  сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак.

 

Външни снимки 263 бр.

Вътрешни снимки -399 бр.

 

      ОБЩО: 662 бр. снимки


 Декември 2014г.                                                    Изготвил: Софка Тенчева, гл. уредник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2      Експозиции - ИМ-Батак към 31.12.2014г.

Постоянни

2 бр.

Тема/и

2бр.

Раздели

5 бр.

Вид/наименование

1- ва постоянна експозиция

Музеен  обект:  Исторически музей- Батак Зала 1

Вид: Общоисторическа ;

Тема: Баташката планинаХV-ХІХ век и национално-освободителни борби

Паметни места в Исторически музей-Батак:

 • Паметна стена с имената на загиналите хиляди мъже, жени и деца от Батак  през Априлската епопея 1876г – Зала 1

·         Паметна стена с имената на убитите батачани във войните през първата половина на ХХ век и антифашистите от Батак,  Зала 2

 • Крипта- паметно място на загиналите жители на Батак в антифашистката съпротива 1941-1944г.

2-ра  постоянна експозиция

Музеен  обект: Балинова къща

Вид:  Етнографска;

Тема :  Традиционен бит и поминък на населението на град Батак –ХІХ век до средата на ХХ век

Година на създаване

 1. Постоянна експозиция  в ИМ-Батак, Зала 1-създадена през  1976г. 

2.  Постоянна експозиция в Балинова къща-създадена    през 1986 г.

Обновяване (дата)

Постоянна експозиция  в ИМ-Батак, Зала 1 – обновявана през 1995 и  2011г. 

Постоянна експозиция в Балинова къща – обновявана през  2011г. 

Временни – общо

13 бр.

В музея

13 бр.

В страната и в чужбина

0 бр.

х

Наименование/я

1. „ Бъдещето се гради в миналото” – общоисторическа;   Мото: „Никой не е забравен и нищо не е забравено...Всичко, което музея притежава принадлежи на бъдещето”; Място: Исторически музей-Батак , Зала 2 

2. „ Памет за Антонивановци” –нова история ;  Мото: „70 години памет за Антонивановци; Място: Крипта в Исторически музей-Батак

3. „ Казвай точната истина”- фото-документална изложба за живота и походите на бележития американски военен кореспондент; Мото: 170 години от рождението на Джанюариъс Макгахан (1844-1878); Място:  Музеен информационен център  във фоайе на  ИМ-Батак  

4. ”Цветове, мечти и още нещо...”-пътешествие в страната на различните таланти. Творчество на хора с интелектуални затруднения  , живеещи в община Батак. Място: Изложбена зала „Борис Шаров” – Шарова къща 

5. „Те даряват красота. Светът на гоблените” – изложба на гобленарите от община Батак. Място: Изложбена зала „Борис Шаров” – Шарова къща

6 „В света на красотата”-  изложба-представителна изява на Арт ателие ,приложна техника декупаж по проект”Успех”, ПГГСД „Ст.Божков”гр.Батак;  Място:  Музеен информационен център във  фоайе  на ИМ-Батак; 

7 Изложба живопис на художника Стефан Янев от Батак;  Място: Музеен информационен център във фоайе ИМ-Батак; 

8. „За повече топлина в душата ни” – Великденска изложба-базар на предмети изработени от домуващите, съвместна инициатива на ИМ-Батак  и ДВХУИ-Батак; Място:  Балинова къща;

9. „Св.Св.Кирил и Методий и държавата на духа”- гостуваща изложба на Фондация Българска памет; Място: Изложбена зала „Борис Шаров” – Шарова къща

10. „Приложното изкуствои н т а р з и я”- картини от дървени парченца или фурнир;  Място: Музеен информационен център във  фоайе на  ИМ-Батак 

11.”Фотографско пътешествие в Батак-град от 50 години”Изложбата се посвещава на 50-годишния юбилей от обявяването на Батак за град.  Място: Музеен информационен център във  фоайе на  ИМ-Батак 

12. „Посвещение”- изложба живопис и икони на художниците Константин Анастасов, Атанас Шикеров и Хари Нигохосян. Място: Изложбена зала „Борис Шаров” – Шарова къща

13. Изложба живопис на Борис Шаров-творби от художествения фонд на музея. Посвещава се на 120 години от рождението на художника. Място: Изложбена зала „Борис Шаров” – Шарова къща

14 „Хоби, познания за стария бит и майсторското умение събрани в макетите на Ангел Тренов от Батак”Изложени са макети на изчезващи ,в унисон с развитието на технологиите, практики и съоръжения от стария бит на българите-чарк, точило, воденици, тепавици, валявици, возила, тъкачен стан, кладенец. Място: Музеен информационен център във  фоайе на  ИМ-Батак 

15. За повече топлина в душата ни” – Коледен благотворителен базар, изложба на предмети  направени  от музейния колектив и децата, работили заедно в музейната Коледна работилница : картички, венци,  украшения, свързани с Българската Коледа  и  ритуално-митологичната страна на празника. Място: Музеен информационен център във  фоайе на  ИМ-Батак 

х

Период на провеждане

1. Експонирана от 2010г- продължава

2. Експонирана от 2003г- продължава

3. Експонирана от 22 януари 2014г. до 25март 2014г

4. Експонирана  от 15 януари 2014г. до 4 март 2014г

5. Експонирана  от  6 март 2014г. до 6 април 2014г.

6. Експонирана от 27 март 2014г. до 6 април 2014г

7. Експонирана от 6 април 2014г. до 20 май 2014г.

8. Експонирана от 15 април 2014г. до 23 април 2014г.

9. Експонирана  от  7 април 2014г. –продължава

10. Експонирана от  20 май 2014г.- продължава

11. Експонирана от 04юли 2014г.-продължава

12. Експонирана от 10 септември 2014г.- 13 октомври 2014г.

13. Експонирана от 13 октомври 2014г.- продължава

14.Експонирана от 23 октомври 2014г.-31 октомври 2014г.

15. Експониран от 5 декември 2014г- продължава

 

 

Декември 2014г                                                    Изготвил:  Екатерина Пейчинова, Главен уредник

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

ОТЧЕТ

за проведените ОП по Музейна педагогика в ИМ-Батак за  2014 г.

Образователните програми и темите към тях през 2014 година са подчинени на следните бележити годишнини:

- 50 години от обявяването на Батак за град

-170 години от издаването на „Български буквар” на Георги Бусилин

-120 години от рождението на баташкия художник Борис Шаров

За провеждането на всяка една от програмите са изработени работни планове, включващи целите, задачи предварителната подготовка, методите и средствата за реализирането им.  Като музеен педагог съм мотивирана  да съдействам за патриотичното възпитание на децата от Батак; да възпитавам подрастващите в дух на гордост, уважение и преклонение пред богатото ни културно-историческо наследство и уникални природни дадености; да  работя за съхраняване и популяризиране на  духовното и материално богатство на деди и съвременници и по този начин да съдействам за запазване достойнствата на човешкия разум.

 

Време на провеждане и продължителност

 

 

 

Образователна програма

 

Тема:

 

Брой участници

 

Методи и средства

Февруари

19-21.02.2014г

3 дни

 

„Знай своя род”

„Генеалогия

или как да изследваме рода си”

40 ученици от ОУ”Отец Паисий”-Батак

Мултимедийна презентация

Темат.беседа

Съставяне на РД

Февруари

24-28.02.2014

5 дни

 

 

 

„Празниците на моя народ”

 

„Помощници на Баба Марта”-мартенишка работилница

147участници

ЦДГ”Радост”-с.Нова махала

ОУ”Отец Паисий”-Батак

ЦСРИ-Батак

 

Театрализиран етюд  с Баба Марта,Пижо и Пенда;Легенда за мартеницата;

Разказ за първомартенската обредност и символика

Март-Април

24.03.04.04.2014

10 дни

 

„На нас ни пука за боклука”

 

Ваканция в музея”

„Траш-арт ателие”

41 бр.

Изработване на сувенири,играчки от отпадъчни материали;рециклиране на  хартия

Април-10.04.2014г.

„Празниците на моя народ”

„Пролетни празници в Батак”

IVклас

 на ОУ  ”Отец Паисий”-Батак

Тематична беседа

Боядисване на яйца-демонстрация на различни техники

Май-17.05.2014г.

 

 

 

„Знай своя род”

Екскурзовод за един ден”

 180 гости на Батак

Беседи-6бр.в музейните обекти от 3деца-екскурзоводи

Май-17.05.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-27.05.2014

„Знай своя род”

 Нощ на музеите

 

 

 

 

 

„Батак-туризъм без сезони”

 „От корен до корона”-приказка от стихове и песни от Баташката

Планина

 

 

„Водното и рибното богатство на община Батак”

 

126 гости и жители на Батак

 

 

 

 

 

 

 

Поетичен рецитал;Изпълнения на групи за автентичен фолклор „Руфея” и „Батьовци”;танцови формации „БИС”-Батак и „Пламенно хорце”-София

 

 

Мултимедийна презентация

Юни-24.06.2014 г.

„Ваканция в музея”

„Празниците на моя народ”

„Еньовден”-берете цветя и билки,вийте венци зелени за здраве и за любов

20 ученици от Батак и 7 възрастни

Тематична беседа

Екотуризъм-до баташките околности;

Виене на венци и китки;

Събиране на  билки

 

Юли-Август

24.06-30.08.2014г

 

I-ва седмица на      юли

2,3,4 юли 2014г.

 

  „ВАКАНЦИЯ

 

 

„Знай своя род”

 

        В

 

 

„Разходка в музея”

„Какво знаете за баташкия бит,поминък и култура”

„На изложба в МИЦ”

 

МУЗЕЯ”

 

 

32 ученици от Батак и Хасково

 

 

 

 

Образователен филм за Батак

Забавни образователни и състезателни игри

„Музеен детектив”

Решаване на ребуси и викторина

III-та седмица на юли

16,17,18 юли 2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,7,8 август 2014г.

Съкровищата на родната природа”

 

 

 

 

 

„Празниците на моя народ”

 

 

Съкровищата на родната природа

Работилничка за играчки,накити и сувенири от природни и отпадъчни материали

 

„Илинден” и „Успение Богородично”

 

 

Макети на музейни обекти от природни материали

 

 

 

 

 

24 деца

 

 

 

 

 

 

 

21 деца

 

 

 

 

 

Художествено-творческа и приложна дейност

 

 

 

 

Разказ за създаване на параклиса ”Св.Илия”

 

 

 

 

 

Запознаване с архитектурата на родопската къща и Светинята „Св.Неделя”

19 август

 

 

 

 

 

 

 

20,21,22 август

 

 

 

 

 

 

 

26-29.08.2014

 

Съкровищата на родната природа

 

 

 

 

 

Млад  етнограф

 

 

 

 

 

 

„Батак-туризъм без сезони”

 

 

 

„С фотоапарат из Баташката планина”

 

 

 

 

 

„Игрите на баба и дядо”

„Баташката къща

 

 

 

 

Детски               фотоконкурс:

„С фотоапарат из Баташката планина”

 

30 деца и 8 възрастни

 

 

 

 

 

 

26 деца

Посещение на природна забележителност „Фотинските водопади”

Организиран познавателен и еко туризъм

 

Подвижни игри,забавно-развлекателни,състезателни;записване на римушки и броилки

 

 

 

 

Октомври

16.10.2014-10.12.2014г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Знай своя род”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 години с Български буквар на Георги Бусилин

 

Инициатива:

„Да препишем  Буквара на Бусилин”

 

 

 

 

 

 

 

 

545 ученици и гости на музея

 

 

 

75 в тетрадката

Около 200 с различни средства за писане/масти-ло и писалка,

пишеща машина/

 

 

 

 

Мултимедийна презентация

 

 Тематична беседа

 

„Писането през вековете”

 

 

 

 

 

 

 

Ноември

06.11.2014

 

 

 

 

 

Декември

20.11-20.12.2014

 

„Знай своя род”

 

 

 

 

 

„Коледа в музея”

 

Родолюбиво състезание”Аз обичам Батак”

 

 

 

 

Коледна работилничка

 

Коледен благотворите-лен базар За повече топлина в душите под мотото :”От децата за децата”

 

93  ученици и граждани;

Групите за автентичен фолклор-Батак

 

Мултимедия,образователен филм,забавно-образователни игри със състезателен характер

 

 

 

 

 

 

Мултимедийна презентация”Коледно пътешествие”

  

                                                                                                                 Изготвил:   Иванка Станкова-музеен педагог

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БАТАК

ПРЕЗ   2015 г.

        На територията на община Батак музеят е научния, културен институт, чиято основна дейност са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности за образователни и естетически цели, чрез: издирване, събиране, документиране, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности и природни образци. Исторически музей-Батак извършва научноизследователска дейност, организира и участва в научни форуми, разработва и реализира образователни програми в сътрудничество със сродни културни институти, университети , неправителствени и обществени организации.

 Издава научни, научно-популярни и рекламни материали. Съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности. Чрез своите експозиции, постоянни и временни, музеят се старае да задоволи многообразните потребности от висококачествен културен продукт.  

            Най-бързият начин да опознаеш и оцениш по достойнство уникалното културно-историческо наследство на региона е посещението в Исторически музей- Батак.

Исторически музей-Батак е своеобразен културен  и образователен център, който координира дейности, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

От създаването си  и до днес Исторически музей- Батак е редовен член в :

ПД „100 национални туристически обекта” под № 38

От 2013г. е член на Национално сдружение „Български музеи”

Кандидат член за 2015г:

ИКОМОС- Международна организация на музеите към ЮНЕСКО

Постигнатите през 2015, резултати във всички направления на музейното дело поставят ИМ-Батак отново сред:

                1.Най-посещаваните музеи в Р България;

                2. Сред научните културни институти и организации с доказан професионален авторитет и репутация;

                3. Музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие

 

Изпълнение на приоритетните   за  2015 г.

От плануваните приоритети за 2015г  успешно завършени са:

I.  Фондова дейност:

    -Постоянно се усъвършенства работата на специализиран отдел „Фондове”.

    - Проведоха се изискуемите по закон инвентаризации на фондовете. През 2015г. са проверени 1378 бр. ДКЦ

   - Фондът е групиран  по колекции.

   - Обогатена е колекция „Реквизит”, която е в помощ на музейните специалисти при работа с малки и големи по образователните програми.

   - Обособи е ново специализирано Фондохранилище № 5 в Шарова къща.

   - Закупиха са стелажи за картините от художествената сбирка.

   -Извърши е пълна инвентаризация на художествената сбирка.

   -Художествената сбирка е преместена и подредена във фондохранилище № 5.

   - Създадени са актуални описи на сбирките и дигитално заснемане.

          - Изготвени на фишове за картотеките  и научни паспорти.

   - Осчетоводяването се извършва регулярно.

   - Редовно се почистваха, проветряваха и обезопасяваха хранилищата и библиотеката.

   - Извърши се дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите два пъти през годината.

   - Прилагаха се системни мерки против влага и мишки.

  - Отчет-  Приложение № 1

ІI. Експозиционна дейност

1.                  Извършено е основно почистване на всички експозиции и подготовка на музейните обекти за активния туристически сезон и за зимния туристически сезон.

2.                  Обогатена е временната експозицията на втори етаж на музея с движими културни ценности от фонда на музея.

3.                  Обогатена е експозицията в Крипта с движими културни ценности от фонда на музея.

     

4.                 Изготвен е Експозиционен календар и Образователна програма на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2015г.. Програмата премина под знака на бележита годишнина: 180 години учебно дело в Батак

            -с материали от фонда на музея

- гостуващи  изложби от други музеи и творци

5. Изготвенаи реализирана е Програма на Месеца на КИН-2015

6.      Преведени на основните текстове в постоянните експозиции на музея на английски език.

7.      Преведени са беседите за посетителите на постоянните експозиции на английски, френски, немски, руски и испански.

8.      Бяха закупени нови снап рамки за улесняване работата на уредниците при създаването на временни изложби и във връзка с необходимостта от използването на естетични и съвременни табла.

9.      Уредени временни експозиции:   

   Организирани с материали от фонда на музея –  6 бр.

   Организирани с материали от др.музеи и автори – 9 бр.

   Обновени през 2015г. с материали от фонда на ИМ-Батак постоянни експозиции –с общо 31 бр. ДКЦ

10.  Приложение № 2

III. Библиотека

           1. Библиотеката е попълнена с нова литература- 27 броя/ от тях: 4бр. закупени от музея, 23 бр. дарени/

           2. Книгите се отчитат регулярно в Регистър на  музейната библиотека

IV. Научно-изследователска и издателска дейност

 1. Участие в  научни конференции с научни съобщения и доклади- 2 участия с доклади
 2. Подготвени за отпечатване са нови рекламни материали и научнопопулярни издания.
 3. Приложение № 2

V. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност

1.        Популяризиране чрез форуми, мултимедийни презентации, видеоклипове и образователни филми.

2.        Постоянно се актуализира уебсайта на музея и фейсбук фен страницата, която към края на 2015г. има над 7750 последователи.

3.        Актуализирани и попълнени са екскурзоводните беседи с актуална историческа информация.

4.        Месец на Културно –историческото наследство в община Батак бе отбелязан с богата програма от събития.

5.        В МИЦ се предлагат качествени и разнообразни рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на община Батак.

6.        Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на  Община Батак.

7.        Информацията за ИМ -Батак  в много туристически агенции, центрове и сайтове се актуализира редовно.

8.        ИМ -Батак участва активно в Празничния календар на общината:

 

  - Национален празник на Р България                              3 март  2015

    - 139 г.  Априлска епопея – Батак                                  16 май 2015

   -  Ден на народните будители                                           1 ноември 2015

 

9.        Повишено е качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея.

10.      Създадена е информационна база данни.

11.      Проучване и наблюдение на потребителския интерес на музейната публика се извършва стриктно и постоянно. Отчитат се статистическите показатели.

12.    Приложение № 2

          

Несвършена работа:

 1. Сключване на договори с туроператорски фирми с цел: постоянни потоци от туристи.
 2. Актуализиране на информационните табели, схеми и информационните табла и листове във всички музейни обекти  (с многоезичен подход.

VI. Научно звено

Основна задача: Да подпомага директора в неговите административни и организационни функции. В състава му са включени уредниците и други специалисти в ИМ-Батак.

Заседава регулярно.

Отчет- Приложение № 2

VII. Музейна педагогика

Успехът на инициативите и проведените събития  в направление „Музейна педагогика”  са гарант за възпитанието на млади родолюбци и стимул за планирането и провеждането на бъдещи творчески и образователни инициативи.

Отчет- Приложение № 3

VIII. Музеен информационен център    

 Музейният информационен център се утвърди като важно звено в структурата на музея в популяризаторската  и културно-информационна дейност. В него се предлагат:

·         20 вида печатни издания

·         39 вида сувенири

·         18 вида картички

- Подготвени и изнесени беседи  - 111 бр.

- Прожекции на  видеофилми – 3280 бр.

- В музея са изготвени  10 справки и консултации

- С материали от фонда музея участва в подготовката на:

       а) Фейсбук фен-страница и сайт на музея

       б) Самостоятелна уебстраница на музея

       в) Отпечатахме за втори път дипляната "От Батак съм чичо"

г) Утвърдиха се като традиционни форми: Часове по родолюбие; Музейна работилница; образователни програми и презентации; Месец на културното наследство в община Батак;  Коледен цикъл- благотворителни търг и базар „От децата за децата”

д) Със снимков  материал от фонда на музея бяха създадени нови атрактивни сувенири- магнити, картички и други.

Музейните специалисти взеха участие като консултанти и рецензенти, по покана на Община Батак в разработването на културните маршрути и филмите по проект "Родопска приказка" и проект "Кратки рекламни филми" на община Батак.

 

Музеят е коректен партньор по проектите на училищата в община Батак и неговите експозиции са все по-желано място за учебни и културни  мероприятия на учениците и учителите.

ІX. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:

·         Утвърждаване на новия статут на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак

·         Утвърждаване на Етичен кодекс

·         Утвърждаване на Правилник на отдел „Фондове”

·         Утвърждаване на СФУК

·         Утвърждаване на Образователните програми като услуга 

·         Провеждане на обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.

 

 1. Ремонтни дейности :

 

1.      Изготвен и реализиран проект за извършване на спешни и неотложни ремонтни дейности пофасада и покрив на Балинова къща, вследствие на бедствено положение и огромно количество сняг.

2.      Реализиран е проект „Памет и креативност- нови предизвикателства, нови възможности” за обогатяване на услугите, които предлагаме на посетителите в музейния комплекс.

3.    Мултифункционалния, мултимедиен и мобилен музеен информационен център подобри комуникацията на културният институт със съвременната музейна публика и даде възможност по атрактивен начин да се представи богатото културно и природно наследство на региона, като своеобразен интелектуален потенциал за устойчиво развитие.

4.      Извършен е неотложен ремонт на южна част от покрив на музея, вследствие на бедствено положение и огромно количество сняг.

5.      Извършен е вътрешен ремонт на таван в сградата на музея- очукване на компрометирана мазилка до здраво, шпакловане и боядисване с латекс.

6.      Създадено и оборудвано със специални стелажи ефондохранилище за художествената сбирка на музея в Шарова къща.

7.      Извършен е ремонт на горивна скара на котел и на клапани на отоплителната система в ИМ- Батак.

8.      Извършен е неотложен ремонт на вентил и пусков кран на отоплителната система.

9.      Приключена е стъпка 6 отпроект „Адаптирана среда”, а именно: монтиране на платформа за преодоляване на едно стъпало в криптата на музея.

10.  Реализирана е стъпка 7- монтиране на парапети за обезопасяване стълбища между първи и втори етаж на музея.

11.  Трудовите отношения са регламентирани в съответствие с Кодекса на труда в Правилник за вътрешния трудов ред. Действа и Колективно трудово договаряне. За всяко работно място е изготвена длъжностна характеристика.

 

Несвършена работа:

Обособяване на билетен център в музеен информационен център с цел охрана и безопасна работа в МИЦ.

Не са открити възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

 

 1. Охрана и сигурност:

Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система и видеонаблюдението в музейния комплекс.

Подмяна на захранващ блок на система за видеонаблюдение в Балинова къща.

4.      Благоустрояване на дворовете и музейния комплекс

              - Косене на тревните площи;

              - Озеленяване и цветни насаждения;

              - Засят и отгледан е лен в двора на Балинова къща с цел:  запознаване на посетителите с отглеждането на тази важна за региона култура.

Директор ИМ –Батак

                 Теодора Пейчинова

 

Приложение № 1

 

ОТЧЕТ

За дейността на специализиран отдел „Фондове”

за 2015 г. 

        Преди да започна отчета за 2015 г.,  искам да отбележа, че предвид рамките на  активния туристически сезон април-октомври   работата по научната обработка и документиране в отдел Фондове се извършва през месеците: от януари до март  и от октомври  до декември 2015 г.  Освен това за повечето дейности се налага работа в комисии и присъствието на всичките членове.

 

              И през 2015 г. продължи постоянното усъвършенстване работата на            специализиран отдел „Фондове”. В началото на годината се утвърди Правилник за Формиране, управление и използване на фондовете в ИМ-Батак, така важен и необходим за правилното функциониране на отдела.

 

·         Общият  брой на ДКЦ във фонда на музея е  25 379 бр. /добавени са инвентираните през 2015 г./. ДКЦ в постоянните експозиции са 1711 бр. През 2015 г. в постоянните експозиции са добавени още 31 бр ДКЦ.

 1. Събирателска работа:

·         1-во тримесечие –1

·         2-ро тримесечие- 4

·         3 тримесечие- 34

·         4 тримесечие-17

          Събрани : общо 56  предмети, снимки, документи

   Дарения:  56 бр.

   Откупени : 0 бр. 

 1. Научна обработка на фонда 

·            Инвентирани са  12 бр. макети в научно-спомагателен фонд.

·           ПАСПОРТИ – изготвени са общо 395 бр. научни паспорти /255 бр. Научни паспорти на ДКЦ СНИМКИ-НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XV-XIX в.” и 140 бр. Научни паспорти  на ДКЦ Сбирка „Оръжие”/. Изготвен е и Регистър на Научните паспорти. 

·         През 2015 г. са сканирани Главните инвентарни книги и е създадена електронна картотека.

 1. Инвентаризации:

·         Извъпшена е задължителната ежегодна инвентаризация на ДКЦ от благородни метали, скъпоценни камъни и ДКЦ, украсени с тях

·         Извършена е и задължителнатата инвентаризация по репрезентативен метод. Проверени са общо 1378 бр. ДКЦ: от сбирка „Монети”/388 бр./; сбирка „Археологически” /541 бр./; сбирка „Оръжие”/275 бр./ и Художествена сбирка /174 бр/. 

 1. Опазване на ДКЦ. Лаборатории. Консервация и реставрация.

5.1 Извършена е дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата  през април и септември. Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система, наблюдава се и се вписва в дневник температурата и влажността и редовно се сменят влагоуловителите. Отделни фондови единици са третирани периодично. Ежедневно се наблюдава и вписва в дневник температурата и влажността в експозициите на Исторически музей-Батак.

5.2. Обособено е ново фондохранилище за Художествената сбирка. За целта е закупено и монтирано ново обзавеждане /стелажи и рафтове/. Създадени са благоприятни условия за съхранение на сбирката. 

5.3  Фотолаборатория

    Сканирани ДКЦ- снимки от фонда на ИМ-Батак:

 • 43 инвентарни единици, 86 бр. снимки /снимки НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XV-XIX в.”-4 група/
 • 30 инвентарни единици, 60 бр. снимки./снимки сканирани при подготовка на изложба посветена на 180 години Просветно дело в Батак/.

Дигитално фотозаснети ДКЦ- музейни предмети от фонда на ИМ-Батак:

·         211 инвентарни единици, 422 бр снимки / Монети/

·         175 инвентарни единици, 350 бр. снимки / Художествената сбирка/

·         25 инвентарни единици, 219 бр снимки /Специфични предмети-Часовници, кутии за часовници и часовникарски инструменти /

·         145 инвентарни единици, 800 бр. снимки /Предмети на бита- Мед/

 

ОБЩО: 629 бр. сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак., 1937 бр. снимки.

Външни снимки 360 бр.

Вътрешни снимки -881 бр.

      ОБЩО: 1241 бр. снимки

  Численост на служителите от ИМ-Батак, работили по дигиталното фотозаснемане на фонда през 2015 г.-4 бр.

 18 Декември 2015 г.                                                     Изготвил: Софка Тенчева

                                                                                                           гл. уредник


Приложение № 2

ОТЧЕТ

за актуалното състояние и дейността на научното звено,

 в спец. отдели  „ Научноизследователски”  „Експозиционен”и „Фондове”

при  Исторически музей-Батак за 2015 година

            Научната група в музей е специализирано звеното в музея, което се състои от специалистите, работещи в специализираните отдели на ИМ-Батак и директора, под академичното ръководство на специалисти от БАН и българските университети. Тя  осъществява научноизследователската, научно-популяризаторска, експозиционната  и фондовадейност, съобразно тематичния обхват на музея.  Дейността на научната група  се подчинява на разпоредбите на Наредба Н-5 за реда за създаване и дейност на научните групи към музеите в сила от 17.01.2012г.

     І-  Свършена работа в ИМ-Батак за 2015г.:

             1.  Актуален състав  на научното звено към 30.12.2015г.:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в ИМ-Батак

Образователна степен:

Регистрирани по чл.96, ал.4

От ЗКН

Специализиран интерес в областта на:

1

Теодора Борисова Пейчинова

директор

Магистър по история

-

 

2

Екатерина Атанасова Пейчинова

Главен уредник

Завеждащ спец.отдели:”Научно-

изследователски” и „Експозиционен”

Магистър по история

1

История: ХV-ХІХв и нова;

Етнология;

Музеология;

3

Софка Любенова

Тенчева

Главен уредник

Завеждащ спец.отдел:”Фондове”

Магистър по история

-

История;

Музеология;

4

Сашка Лазарова

Димова

Уредник

Магистър по етнология

-

Етнология

          

 2. Подчинявайки дейността си  на чл. 8 и чл. 9 от Наредба Н-5 за реда за създаване и дейност на научните групи към музеите в сила от 17.01.2012г. , научното  звено в ИМ-Батакизвършва  научноизследователска и научнопопуляризаторска работа, насочена към различни области на културата, знанието и изкуството. Уредниците специалисти:

Ø   извършват теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;

Ø   извършват научна обработка на музейните фондове;

Ø   изготвят тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;

Ø  подготвят и представят научноизследователски публикации и трудове;

Ø  организират и участват в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;

Ø   дават консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация и разработването на образователните програми в музея

Ø   извършват проучване и популяризират добрите практики в сферата на музейното дело.

 

2.1  Дейността за свършената работа по комплектоването на сбирките и колекциите и научната обработка на музейните фондовете се отчита в  Статистически таблици /образец МК/ Събирателска дейност ; Фондова дейност, изготвени от Гл.уредник, завеждащ спец.отдел „Фондове” в ИМ-Батак Софка Тенчева.

 

2.2 През 2015г. членовете на научното звено в музея са реализирали 15 временни експозиции подробно описани в Приложение№1 :Статистическа таблица /образец МК/ „Експозиционна дейност”

2.3.  През 2015г. членовете на научното звено в музея са участвали в научни форуми както следва:

 • Теодора – участия в национални срещи на директорите в Бургас и Ямбол, както и на годишна среща на членовете на Сдружение „Български музеи”
 • Юбилейна научна конференция 80 години музей в Смолян на тема: „Музеи и колекции”   - 2 научни съобщения и 2 публикации:

Гл. уредник  Екатерина Пейчинова -

За майстора сахатчия Георги Цурев и часовниците във фонда на ИМ-Батак

Уредник Сашка Димова – Медни съдове с надписи във фонда на Исторически музей- Батак 

2.4. През 2015г. в Научно-популяризаторската работа научното звено подготви и реализира научнопопулярни публикации ,презентации и интервюта чрез:

 • Официалния сайт на ИМ-Батак- 68 бр.
 • Официалната facebook страница на ИМ-Батак : 75 бр.

Директор Теодора Пейчинова – 22

Главен уредник Екатерина Пейчинова- 22

Главен уредник Софка Тенчева – 31

     •    Медиите- Теодора Пейчинова- 27

 • Подготовка на филми и прожекция на филми: 3 280 безплатни прожекции

Музейният информационен център е отворен за посещение 362 дни в годината

√  Прожекция на образователен филм „Опознай България-Батак”  - 3196 бр. (средно по 8 прожекции на ден)

√  Прожекция на образователен филм „ Батак –долина на светци” – 36 бр. (средно по 3 прожекции на месец)

√ Прожекция на филми съпътстващи изложби на музея:

   -  документален филм „Сраженията от Втората световна война. Курската битка”- 10 бр.

  - DVD- прожекция на документалните филми : 18 бр

                                                    √  Съединението през чуждите очи      - 5бр.

                                                    √  Заговорникът дипломат  - 8 бр.

                                                     √ Чуква шести септемврий….- 5 бр.

     В   инициатива „ На кино в музея” в рамките на Месец на КИН  2015 –прожекция на най-новите филми създадени с участието на музейния колектив: 20 бр.

               √ „ Добре дошли в Батак” – 10 бр.

               √ „ Родопска приказка”  -10 бр.

 • Печатни издания  / дипляни, брошури, книги, пътеводители ,юбилейни вестници / и сувенири, популяризиращи КИН в община Батак.

         √  Преработена дипляна „От Батак съм чичо…”

         √  Подготвена за преиздаване книгата на Йордан Венедиков „История на въстанието в Батак 1876г.” , С.,1929г.

- Набиране на текст : тех. сътрудници Стефка Пейчинова и Пенка Тикварева

- Редакция и подготовка за печат – гл. уредник Екатерина Пейчинова

          √  Сувенири – видове

Видове предлагани печатни издания

20

Видове предлагани сувенири

39

Видове предлагани картички

18

 • Мултимедийни презентации в Музейния информационен център, модул”Извор животворен” на тема : 10 бр.

  А) Гл. уредник Екатерина Пейчинова: 1

       „ 180 години училище в Батак” – снимки и документи от фонда на музея

Б) Гл. уредник Софка Тенчева- 5

„ За честванията на годишнини от Априлското въстание в Батак” -снимки и документи от фонда на музея

„Хроника на една безсмъртна пролет” -снимки и документи от фонда на музея

„Възпоменания от Батак” – с материали от фонда и Научен архив на музея

„ Борис Шаров-живот в дати” - с материали от фонда и Научен архив на музея

„ Ден и нощ” – фотографска , от Научен архив

В) Уредник Сашка Димова – 4

„ Ленът облича къщата”- с материали от фонда и Научен архив на музея

„ Никой не е по-голям от хляба”- с материали от фонда и Научен архив на музея

„ Традиционно народно облекло в Батак” - с материали от фонда и Научен архив на музея

„ Веселата азбука –думи от баташкия говор”- с материали от фонда и Научен архив на музея

 • Тематични беседи, исторически справки, консултации и рецензии

ІІ- Несвършена работа за 2015г. :

1.      В съответствие с чл. 3 и чл.7 от Наредба Н-5 за реда за създаване и дейност на научните групи към музеите в сила от 17.01.2012г.в ИМ-Батак остава неуредено академичното научно ръководство на музея.

2.      В съответствие с чл. 24 от  НАРЕДБА № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите не е утвърден Правилника за формиране, поддържане и ползване на Научния архив в ИМ-Батак.

 Причини: приоритетното изготвяне и утвърждаване на Правилник за формиране, управление на музейните фондове и произтичащата от това  ангажираност на специалистите по привеждането на всички специализирани дейности в музея в съответствие със ЗКН – експозиционна дейност( документиране) , инвентаризация на най-отговорните колекции във фонда, паспортизация на колекциите , подготовка на събрания от 5 години материал за идентификация и пр.

3.      В ИМ-Батак липсват специалисти в научните направления: Археология, Нумизматика , Художествено.

М. Декември 2015г.

                                                 Изготвил:

                                                      Екатерина Пейчинова

                                                      Гл. уредник, завеждащ спец.отдели

                                                     „ Научноизследователски” и „Експозиционен”

                                     Приложение № 3                                      


  Исторически музей- Батак

                 Направление Музейна педагогика

                                              Отчет-2015г.

Януари

1.ОН-Празниците на моя род

Теми:

1. ”Зимни празници в    Батак”

2.„Когато се роди дете”                                            

                                                                                    Теми-2бр

                                                                              Участници –общо-43бр.

 

Февруари

1-ОН „Знай своя род”

1.1„Миналото на моя град”-ММП и ТБ

1.2.Какво знаем за баташкия бит и поминък-ТБ в Балинова къща

2. ОН „Празниците на моя народ” и 3.ОН„Народните занаяти в миналото и днес”

2.1..Мартенишка работилница-Плъстене-ММП

2.2.Мартеници-сухо и мокро плъстене;традиционни

2.3.Арт-терапия-мартеници от плъсти,изработвани от  хора с увреждания

 

                                                                                 Теми -5бр

                                                                             Участници –общо 187 бр.

Март-Април

1.ОН „Празниците на моя народ”

Теми:

1.Великден в музея”-

1.1. Пролетни празници в Батак-ТБ

1.2”Бродирана красота”-Бродирани картички и яйца

1.3.Великденска украса-цветя и кошнички

2.ОН „Знай своя род”

2.1. Генеалогия-или как да изследваме рода си”

3.ОН-Ваканция в музея

3.1..Шарене на яйца-с восък, с памук и традиционно

3.2..Месене на козунаци и курабии

3.3. Великденски базар

                                                                                   Теми-7бр.

                                                                        Участници-125 бр

Май

 

1.ОН „Знай своя род”

Теми:

1.1.180 години просветно дело в Батак-ММП

1.2.”Телеграма до моя любим учител”

 1.3.Участие в традиционното Литийно шествие

 

                                                              Теми-3 бр

                                                              Участници-30 бр.

Юни-Ваканция в музея

 

1-ОН „Знай своя род”

1.1. За миналото и поминъка на моя град- ТБ

1.2. Миналото на моя град-ММП и Развлекателно-образователни игри

2. ОН „Празниците на моя народ”

2.1.”Еньовден”

3.ОН„Народните занаяти в миналото и днес”

3.1.Плъстенето като занаят-ММП

3.2.Цветя от плъсти-мокро плъстене                 

                                                                           Теми-5 бр.

                                                                          Участници-59

Юли-Ваканция в музея

1-ОН „Знай своя род”

1.1.Игрите на баба и дядо” ”-

1.2.„Баташкия говор”-запознаване с книгата на Ст.Динева

2.ОН-„На нас ни пука за боклука”

2.1.Почистване на мемор.комплекс”Две епохи –един идеал-Свободата”

2.2.„Арт-ателие”

 

3.ОН„Народните занаяти в миналото и днес”

 

3.1.„За пеличките-с любов”

3.2.„На пчелина”

3.3.„Бродирана красота“                               Теми-7 бр.  Участници-66 бр.

Август-Ваканция в музея

1.ОН„Народните занаяти в миналото и днес”

1.1.Ленът облича къщата“-ММП

1.2.„За баташката носия“-ММП

1.3.„Пътят на хляба“-месене на хляб за Богородица

1.4.Бродирани картички

1.5.Цветя от плъсти

2.ОН „Знай своя род”

2.1 „Игрите на баба и дядо”

2.2.За баташките параклиси-„Св.Илия” и „Латинската Св.Богородица”

3.ОН „Съкровищата на родната природа”

3.1. „С раничка и въдица из баташката планина“- пикник на рибарника

3.2. Баташката къща-конструиране с природни материали

 

                                                                   Теми- 9бр.  Участници-107 бр.

 Септември –Октомври-Ноември  

 1.ОН „Знай своя род”

1.1. На изложба в музея и художествената галерия „Шарова къща“

1.2.Месец на КИН на гр.Батак- Културно-образователни инициативи,посветени на 180 г.просветно дело в Батак-ММП и обр.филми в музея

1.3.Родолюбиво състезание-„Аз обичам Батак”

                                                                    Теми- 3бр Участници-110бр.

Декември

1.ОН „Празниците на моя народ”

1.1. Коледа-презентация

1.2.Коледна работилничка-кол.украса,играчки,сувенири,сурвачки

1.3.Коледен базар-„От децата-за децата“

1.4.Коледа на чудесата празник с учениците от нач .курс                                                                

                                                               Теми- 4бр Участници-186 бр.


По направление-Музейна педагогика за 2016 г са проведени

следните образователни програми:

 

1.ОН „Знай своя род”

2. ОН „Празниците на моя народ”

 3.ОН„Народните занаяти в миналото и днес”

4.ОН „Съкровищата на родната природа”

5.ОН „На нас ни пука за боклука”

6.ОН - Ваканция в музея

                                                 Общо: 6бр

                                                 Теми: 45 бр.

                                       Участници:913 бр.

 

                                       Изготвил :Иванка Станкова

                                       Музеен педагог

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-БАТАК

ПРЕЗ   2016 г.

        На територията на община Батак музеят е научния, културен институт, чиято основна дейност са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности за образователни и естетически цели, чрез: издирване, събиране, документиране, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности и природни образци. Исторически музей-Батак извършва научноизследователска дейност, организира и участва в научни форуми, разработва и реализира образователни програми в сътрудничество със сродни културни институти, университети , неправителствени и обществени организации.

 Издава научни, научно-популярни и рекламни материали. Съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности. Чрез своите експозиции, постоянни и временни, музеят се старае да задоволи многообразните потребности от висококачествен културен продукт.  

            Най-бързият начин да опознаеш и оцениш по достойнство уникалното културно-историческо наследство на региона е посещението в Исторически музей- Батак.

Исторически музей-Батак е своеобразен културен  и образователен център, който координира дейности, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм.

От създаването си  и до днес Исторически музей- Батак е редовен член в :

ПД „100 национални туристически обекта” под № 38

От 2013г. е член на Национално сдружение „Български музеи”

От м. ноември 2016г. е член на МИГ „Терра Бесика- Батак, Ракитово”

Кандидат член за 2016г:

ИКОМОС- Международна организация на музеите към ЮНЕСКО

Постигнатите през 2016, резултати във всички направления на музейното дело поставят ИМ-Батак отново сред:

                1.   Най-посещаваните музеи в Р България;

                2. Сред научните културни институти и организации с доказан професионален авторитет и репутация;

                3.   Музей с традиция и потенциал за устойчиво развитие

 

Изпълнение на приоритетните   за  2016 г.

От плануваните приоритети за 2016г  успешно завършени са:

I.  Фондова дейност

    -Постоянно се усъвършенства работата на специализиран отдел „Фондове”.

   - Фондът е групиран  по колекции.

   - Извършена е реставрация и консервация на ДКЦ.

   - Извършена е идентификация на снимки и документи.

   - Обогатена е колекция „Реквизит”, която е в помощ на музейните специалисти при работа с малки и големи по образователните програми.

  - Детайлен отчет-  Приложение № 1

ІI. Експозиционна дейност

1.                  Извършено е основно почистване на всички експозиции и подготовка на музейните обекти за активния туристически сезон и за зимния туристически сезон.

 

2.                 Изготвен е Експозиционен календар и Образователна програма на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2016г.. Програмата премина под знака на две бележити годишнини: 140 години Априлска епопея-Батак и 60 години Исторически музей- Батак

 

         3.         Създаден е ефект на горящ огън в огнищата в Балинова къща

         4.          Детайлен отчет- Приложение № 2

III. Библиотека

           1. Библиотеката е попълнена с нова литература- 52 броя/ от тях: 0 бр. закупени от музея, 52 бр. дарени/

           2. Книгите се отчитат регулярно в Регистър на  музейната библиотека

IV. Научно-изследователска и издателска дейност

 1. Детайлен отчет- Приложение № 2        

V. Научно-популяризаторска и културно-информационна дейност

1.        Създаден на модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

2.        Проведена е дарителска кампания 140 години априлска епопея- Батак- 140 дарени книги от музея на институции, участници в националната конференция и участници в национален конкурс за есе.

3.        Месец на Културно –историческото наследство в община Батак бе отбелязан с богата програма от събития.

4.        В МИЦ се предлагат качествени и разнообразни рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на община Батак.

5.        Създаден и разпространен е юбилеен магнит по случай 140 години Априлска епопея Батак.

6.        Изработен е дизайн и са поръчани рекламни хартиени чанти с логото на музея.

7.        С участието на музея е създаден актуален рекламен план- указател на община Батак.

8.        В социалните мрежи профилът на музея се следи от около 10 000 човека.

9.        Създадени са родолюбиви пакети с хотели в региона, в които музеят е включен като важна институция, представяща община Батак.

10.    Активна работа с медиите за популяризиране на богатото КИН на  Община Батак.

11.    Създадена и публикувана е реклама на музея в списание „Туризъм и отдих”- Списанието отразява актуалното състояние на туризма у нас и по света, проблемите на туристическия бизнес. Специални броеве на чужди езици се разпространяват по време на световните туристически борси WTM – Лондон, ITB – Берлин, MITT, Интертур – Москва и др., на пресцентровете, за които списанието има акредитация, както и на национални щандове на България по време на изложения и културни събития. 

12.    Информацията за ИМ -Батак  в много туристически агенции, центрове и сайтове се актуализира редовно.

 

13.    ИМ -Батак участва активно в Празничния календар на общината:

 

  - Национален празник на Р България                              3 март  2016

    - 140 г.  Априлска епопея – Батак                                  16 май 2016

   -  Ден на народните будители                                         1 ноември 2016

 

14.    Повишено е качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея.

15.      Създадена е информационна база данни.

16.      Проучване и наблюдение на потребителския интерес на музейната публика се извършва стриктно и постоянно. Отчитат се стриктно статистическите показатели.

17.    Детайлен отчет- Приложение № 2

VI. Научно звено

Основна задача: Да подпомага директора в неговите административни и организационни функции. В състава му са включени уредниците и други специалисти в ИМ-Батак. Заседава регулярно.

Детайлен отчет- Приложение № 2 

VII. Музейна педагогика

Успехът на инициативите и проведените събития  в направление „Музейна педагогика”  са гарант за възпитанието на млади родолюбци и стимул за планирането и провеждането на бъдещи творчески и образователни инициативи.

Детайлен отчет- Приложение № 3

VIII. Музеен информационен център    

 Музейният информационен център се утвърди като важно звено в структурата на музея в популяризаторската  и културно-информационна дейност. В него се предлагат:

·         22 вида печатни издания

·         41 вида сувенири

·         10 вида картички

- Подготвени и изнесени беседи  - 335 бр.

- С материали от фонда музеят участва в подготовката на:

Нови атрактивни сувенири- магнити, картички и други.

Регистрация на музея в сайт www.museology.bgсайтът на българските музеи

Регистрация на музея в Google+

 

ІX. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 1. Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:

·         Утвърждаване на новия статут на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак

·         Утвърждаване на Етичен кодекс

·         Утвърждаване на Правилник на отдел „Фондове”

·         Утвърждаване на СФУК

·         Утвърждаване на Образователните програми като услуга 

·         Провеждане на обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.

·         Поставен е апарат за сувенирни монети пред музея.

·         Проведена е дарителска кампания във връзка с опазване и популяризиране на културно- историческото наследство на община Батак с цел- Издаване на юбилеен сборник, посветен на 140г. Априлска епопея Батак и 60 г. Исторически музей- Батак.

·         Поставено е знаме от светещи диодни лампи на фасадата на музея.

·         Поставени са диодни лампи на витрините с полускъпоценните камъни и сувенири.

·         Осигурено е гориво за отопление на сградата на музея и фондохранилищата за поддържане на изискуемите за ДКЦ температура и влажност за зимен сезон 2016- 2017г..

·         Основно почистено и преподредено е фондохранилище № 2.

·         Застраховани са всички сгради на музейния комплекс. Направена е застраховка „Трудова злополука” на служителите в музея.

·         Създадена и функционираща е Група по безопасни условия на труд. Във връзка с изискванията са създадени и оборудвани аптечки с необходимите лекарства и медицински асортимент за първа медицинска помощ.  

·         Исторически музей- Батак е редовен платец на дължимия данък съгласно Закона за корпоративно подоходно облагане.

·         Осветлението в музейния комплекс се извършва чрез енергоспестяващи крушки, около 670 броя.

 1. Ремонтни дейности :

 

1.      Обособен е билетен център в музеен информационен център с цел охрана и безопасна работа с ценни книжа и сувенири в МИЦ. Необходимостта  от отделянето на касата от стаята на екскурзоводите чрез стена и заключваща се врата е постигната.

2.      Боядисана е дървената част на витрините на втори етаж на музея. Поставен е цветен фон.

3.      Закупено е зебло и кадифе за витрините на втория етаж в музея.

 

4.      Закупен е нов монитор, DVR и 7 бр. нови камери за видеонаблюдение в сградата на музея.

5.      Ремонтирана е електронна платка на водогреен отоплителен котел „Step”, осигуряващ парно отопление в музея.

6.      Ремонтирани са скари на водогреен отоплителен котел „Step”.

7.      Поръчани и доставени са калъпи за двата вида скари на водогреен отоплителен котел „Step”.

8.      Освежена е мемориална плоча на източната страна на сградата на музея, във връзка с 60 години Исторически музей- Батак.

 

Несвършена работа:

Не са открити възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

 

 1. Охрана и сигурност:

Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система и видеонаблюдението в музейния комплекс.

Подменен е захранващ блок на система за видеонаблюдение в Балинова къща. Закупени са нови монитор, DVR и 7 бр. нови камери за видеонаблюдение в сградата на музея.

Осигурен е паник бутон в Балинова къща

4.      Благоустрояване на дворовете и музейния комплекс

              - Обогатяване, засяване, торене, косене и регулярно напояване  на тревните площи;

              - Озеленяване и цветни насаждения;

              - Засят и отгледан е лен в двора на Балинова къща с цел:  запознаване на посетителите с отглеждането на тази важна за региона култура

 

Директор ИМ –Батак

                 Теодора Пейчинова

 

Приложение № 1

ОТЧЕТ

За дейността на специализиран отдел „Фондове”

за 2016 г.

  

       Преди да започна отчета за 2016 г.,  искам да отбележа, че предвид рамките на  активния туристически сезон април-октомври   работата по научната обработка и документиране в отдел Фондове се извършва през месеците: от януари до март  и от октомври  до декември 2016 г.  Освен това за повечето дейности се налага работа в комисии и присъствието на всичките членове.

 

             И през 2016 г. продължи постоянното усъвършенстване работата на            специализиран отдел „Фондове”.

 

·         Общият  брой на ДКЦ във фонда на музея е  25 445 бр. /добавени са инвентираните през 2016 г./.

         ДКЦ в постоянните експозиции са 1711 бр.

         През 2016г. в постоянните експозиции са добавени още 16 бр. ДКЦ.

 

1.     Събирателска работа:

·        1-во тримесечие –22 бр.

·        2-ро тримесечие- 8 бр.

·        3 тримесечие- 10 бр.

·        4 тримесечие-0 бр.

 

          Събрани : общо 40  предмети, снимки, документи

   Дарения:  40 бр.

   Откупени : 0 бр.

 

2.     Научна обработка на фонда

 

·           Инвентирани са 21  бр. в основен фонд и  45 бр.  в научно-спомагателен фонд.

 

·          ПАСПОРТИ – изготвени са общо 566 бр. научни паспорти /400 бр. Научни паспорти на ДКЦ СНИМКИ-НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ XV-XIX в.” и 166 бр. Научни паспорти  на ДКЦ Художествена Сбирка-Картини и Икони/. Отразени са в Регистър на Научните паспорти.

 

·        Картотека – Фишове- 112 бр.

 

3.     Инвентаризации:

 

·        Извършена е задължителната ежегодна инвентаризация на ДКЦ от благородни метали, скъпоценни камъни и ДКЦ, украсени с тях

 

·        Извършена е и задължителната инвентаризация по репрезентативен метод. Проверени са 3376 инвентарни единици /ДКЦ снимки:Направление Нова и най нова история/

 

4.     Опазване на ДКЦ. Лаборатории. Консервация и реставрация.

 

4.1. Извършена е дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата  на 27 април 2016 г. и на 28 септември 2016 г.. Ежемесечно се извършва пълна проверка и профилактика на охранителната система, наблюдава се и се вписва в дневник температурата и влажността и редовно се сменят влагоуловителите. Отделни фондови единици са третирани периодично. Ежедневно се наблюдава и вписва в дневник температурата и влажността в експозициите на Исторически музей-Батак.

 

4.2. Консервация и реставрация

-първо шестмесечие – 0 бр.

-второ шестмесечие – 21 бр. /сбирка „Археологически”/

 

4.3.         Фотолаборатория

     

·        Сканирани ДКЦ- документи от фонда на ИМ-Батак- 12 инвентарни единици

·        Сканирани ДКЦ-  снимки от фонда на ИМ-Батак

- Направление: Бълг.земи XV-XIX век-25 инвентарни единици /196 бр./

- Направление:Етнография-17 инвентарни единици /34 бр./

- Направление: Нова и най-нова история- 3357 инвентарни единици /6961 бр./

 

ОБЩО: 3411 бр. сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /7203 бр./

 

     Численост на служителите от ИМ-Батак, работили по дигиталното фотозаснемане на   фонда през 2016 г.-3 бр.

 

 

Външни снимки  361 бр.

Вътрешни снимки -842 бр.

 

      ОБЩО:  1203 бр. снимки

 

 

5.     Комисия за идентификация на културните ценности за собствени нужди в Исторически музей-Батак

 

       През 2016 година е извършена идентификация за собствени нужди на музея, на снимки и документи предоставени като дарение. Изготвени са 86 експертни заключения. Резултатите са описани в  П Р О Т О К О Л  № 01 / 01.12.2016 г. и П Р О Т О К О Л  № 02 / 02.12.2016 г.

 

6.     Фондова комисия.

      През 2016 година са проведени осем редовни заседания на фондовата комисия, като резултатите са описани в:   П Р О Т О К О Л № 01/27.01.2016; П Р О Т О К О Л № 02/20.04.2016 г; П Р О Т О К О Л № 03/20.10.2016 г.; Протокол № 04/ 07.12.2016 г.; Протокол № 05/ 16.12.2016 г.; Констативен протокол № 06/21.12.2016 г.; КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 07 /21.12.2016г.; Протокол № 08/ 21.12.2016 г.

  

 Декември 2016 г.                     Изготвил: Софка Тенчева

                                                                        гл. уредник

Приложение № 2

ОТЧЕТ

за актуалното състояние и дейността на научната секция,

 в спец. отдели:  „ Научноизследователски”  „Експозиционен”и „Фондове”

при  Исторически музей-Батак за 2016 година

            Научната секция в музея е специализираното звеното в музея, което се състои от специалистите, работещи в специализираните отдели на ИМ-Батак и директора, под академичното ръководство на специалисти от БАН и българските университети. Тя  осъществява научноизследователската, научно-популяризаторска, експозиционната  и фондова дейност, съобразно тематичния обхват на музея.  Дейността на научната група  се подчинява на разпоредбите на Наредба Н-5 за реда за създаване и дейност на научните групи към музеите в сила от 17.01.2012г.

     І-  Свършена работа в ИМ-Батак за 2016г.:

             1.  Актуален състав  на научното звено към 23.12.2016г.:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

Длъжност в ИМ-Батак

Образователна степен:

Регистрирани по чл.96, ал.4

От ЗКН

Специализи-ран интерес в областта на:

1

Теодора Борисова Пейчинова

директор

Магистър по история

-

История: ХV-ХІХв и нова;

Музеология

2

Екатерина Атанасова Пейчинова

Главен уредник

Завеждащ спец.отдели:”Научно-

изследователски” и „Експозиционен”

Магистър по история

1

История: ХV-ХІХв и нова;

Етнология;

Музеология;

3

Софка Любенова

Тенчева

Главен уредник

Завеждащ спец.отдел:”Фондове”

Магистър по история

-

История;

Музеология;

4

Сашка Лазарова

Димова

Уредник

Магистър по етнология

-

Етнология

          

 2. Подчинявайки дейността си  на чл. 8 и чл. 9 от Наредба Н-5 за реда за създаване и дейност на научните групи към музеите в сила от 17.01.2012г. , научната секция в ИМ-Батак извършва  научноизследователска и научнопопуляризаторска работа, насочена към различни области на културата, знанието и изкуството. Уредниците специалисти:

Ø   извършват теренни проучвания, експедиции, наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;

Ø   извършват научна обработка на музейните фондове;

Ø   изготвят тематико-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;

Ø  подготвят и представят научноизследователски публикации и трудове;

Ø  организират и участват в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;

Ø   дават консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация и разработването на образователните програми в музея

Ø   извършват проучване и популяризират добрите практики в сферата на музейното дело.

 

2.1  Дейността за свършената работа по комплектоването на сбирките и колекциите и научната обработка на музейните фондовете се отчита в  Статистически таблици /образец МК/ Събирателска дейност ; Фондова дейност, изготвени от Гл.уредник, завеждащ спец.отдел „Фондове” в ИМ-Батак Софка Тенчева.

 

2.2 През 2016г. членовете на научната секция в музея са реализирали 8 временни експозиции 

Ø  Общ брой реализирани временни експозиции – 8

От тях с материали от фонда – 5

Гостуващи от други музеи – 2

Гостуващи авторски -1

 

Ø  В юбилейната 2016г. ИМ-Батак участва със свои експонати в две изложби извън музея:

„Светините пътуват” , организирана от РИМ- Пазарджик

„ Реликви от една безсмъртна пролет. Априлска епопея Батак 1876г.”

 

Ø  През 2016г. бе обновена временната експозиция : „Бъдещето се гради в миналото”, разположена в Зала 2 на ИМ-Батак представяща един ретроспективен поглед към развитието на селището през  ХХ век и до днес:

ü  ремонт и боядисване;

ü   декорация с плат и кадифе;

ü   пренареждане на цялата експозиция;

ü  Добавени в експозицията : 14 нови  табла (снап) със снимки и документи и

16 експоната от фонда на ИМ-Батак;

 

2.3.      През 2016г. членовете на научната секция в музея организираха и участваха в научни форуми както следва:

 • Теодора Пейчинова, директор :

-          Участва в национални срещи на директорите, национални срещи „Музеите и устойчивото развитие”, национални срещи „ Добри практики”, национални конференции като слушател;

-          Участва с научен доклад на тема: „ Батак 50-те-70-те години на ХІХ век или защо въстана родопското село?”в Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Априлската епопея Батак. Размисли 140 години по-късно”, организиран от ИМ- Батак, Община Батак и ИИИ при БАН , проведен на 14-15 май 2016г.в Батак. Научен ръководител проф.дин Илия Тодев. Публикуван доклад в: Известия на ИМ-Батак ,Том ІV, Пазарджик, 2016, с. 56-105

·         Екатерина Пейчинова, Гл. уредник:

1.      Участва с презентация на научен доклад на тема: „Виконтеса Емили Ан Странгфорд и Батак- 140 години по-късно”в Национален научен форум „190 години от рождението на виконтеса Емили Странгфорд”, организиран от Читалището в с.Радилово, Община Пещера и РИМ-Пазарджик  на 11 април 2016г.

Научен ръководител доц.д-р Румен Генов.

Публикувана в: официална Facebook страница на ИМ-Батак и чрез Модул: Извор животворен в МИЦ.

2.      Участва с научен доклад на тема: „ Приносът на поборниците опълченци за съхранение на историческата памет в Батак. По документи от фонда на музея”в Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Априлската епопея Батак. Размисли 140 години по-късно”, организиран от ИМ- Батак, Община Батак  и ИИИ при БАН , проведен на 14-15 май 2016г.в Батак. Научен ръководител проф.дин Илия Тодев. Публикуван доклад в: Известия на ИМ-Батак ,Том ІV, Пазарджик, 2016, с. 168-184

3.      Участва с научен доклад на тема: Памет, народ, бъдеще (За приноса на баташките поборници-опълченци по документи от фонда на Исторически музей – Батак)” в Трета национална научна конференция  Град и памет на тема : „Априлското въстание през призмата на паметта” , организирана от РИМ-Пазарджик, Община Пазарджик и ИИИ при БАН на 6-7 октомври 2016г. в Пазарджик. Научен ръководител проф.Милко Палангурски. Подготвен доклад за публикация.

4.      Участва с научен доклад на тема:”Бог, планината и хората. (За християнското наследство в Баташка община- църкви, манастири, параклиси) в Трета национална научна конференция на тема: „Родопа планина-земя на богове, хора и храмове” организирана от  ИМ-Велинград, Община Велинград  и ПУ”Паисий Хилендарски” във Велинград на на 12-13 октомври 2016г. Научен ръководител доц.Мария Шнитер. Подготвен доклад  за публикация

 

·         Софка Тенчева, Гл. уредник:

1.      Участва с презентация  на тема:”За честванията на годишнини от Априлското въстание 1876г. в Батак- 16-17май”в Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Да припомним героизма от 1876г.”, организиран  ИМ-Клисура и ПУ”Паисий Хилендарски”  на 25 април 2016г.

Публикувана в: официална Facebook страница на ИМ-Батак и чрез Модул: Извор животворен в МИЦ.

 

2.      Участва с научен доклад на тема: „ Април 1876г. Медали, ордени и значки във фонда на Исторически музей-Батак” в Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Априлската епопея Батак. Размисли 140 години по-късно”, организиран от ИМ- Батак, Община Батак  и ИИИ при БАН , проведен на 14-15 май 2016г. в Батак. Научен ръководител проф.дин Илия Тодев. Публикуван доклад в: Известия на ИМ-Батак ,Том ІV, Пазарджик, 2016, с. 194-202

·         Сашка Димова уредник:

1.      Участва като слушателв Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Брацигово падна подир славни битви организиран и проведен в ИМ-Брацигово на 27 април 2016г.

 

2.      Участва с научен доклад на тема: „ Книгата „История на Априлското въстание в Батак 1876г.” и нейният автор Йордан Венедиков” в Национален научен форум-Кръгла маса на тема: „Априлската епопея Батак. Размисли 140 години по-късно”, организиран от ИМ- Батак, Община Батак  и ИИИ при БАН , проведен на 14-15 май 2016г. в Батак. Научен ръководител проф.дин Илия Тодев. Публикуван доклад в: Известия на ИМ-Батак ,Том ІV, Пазарджик, 2016, с.208-220

3.      Участва с научен доклад на тема: „Хлябът-ежедневие и ритуал” в Трета национална научна конференция на тема: „Родопа планина-земя на богове, хора и храмове” организирана от  ИМ-Велинград, Община Велинград  и ПУ”Паисий Хилендарски” във Велинград на на 12-13 октомври 2016г. Научен ръководител доц.Мария Шнитер. Подготвен доклад  за публикация

 

2.4 . Нови издания  на ИМ-Батак през 2016г.:

1.       Венедиков, Й.  История на Априлското въстание в Батак 1876г. Издателство „Беллопринт”, Пазарджик, 2016г. 184 страници. Второ, допълнено издание с представяне на автора от доц. Катерина Венедикова и  редакторски бележки  от  Екатерина Пейчинова. Художник на корицата: Васил Горанов

2.      Авторски колектив, История на Батак, Издател Исторически музей-Батак, Батак, 2016г. , 520 стр. и приложена галерия  снимки от фонда на ИМ-Батак. Второ преработено и допълнено издание под редакцията на проф.дин Илия Тодев.

3.      Авторски колектив, Известия на Исторически музей-Батак, Том ІV, Априлската епопея Батак. Размисли 140 години по-късно., Издателство „Беллопринт”-Пазарджик, 2016г.335стр. Юбилеен сборник, съставител- Екатерина  Пейчинова

 

Ø  Научнопопулярни публикации, интервюта и презентации, популяризиращи богатото природно и културно наследство на община Батак и дейността на ИМ-Батак чрез:

 • Официалния сайт на ИМ-Батак- Теодора  Пейчинова- 105 бр.
 • Официалната facebook страница на ИМ-Батак : 435 бр.

Директор Теодора Пейчинова – 181

Главен уредник Екатерина Пейчинова- 53

Главен уредник Софка Тенчева – 190

Уредник Сашка Димова- 11

·         Сайт на българските музеи: 2

Уредник Сашка Димова -2

 

·         Регистрация на ИМ- Батак в Google +

Директор Теодора Пейчинова- 12 бр.

·         В Юбилейни вестници, списания, брошури: 6

Директор Теодора Пейчинова – 2

Главен уредник Екатерина Пейчинова- 2

Главен уредник Софка Тенчева – 2

 • Медиите- Теодора  Пейчинова- 23 бр.
 • Подготовка на филми и прожекция на филми:

Музейният информационен център е отворен за посещение 362 дни в годината.

ü  Прожекция на образователен филм „Опознай България-Батак”  - 3196 бр. (средно по 8 прожекции на ден)

ü  Прожекция на образователен филм „ Батак –долина на светци” – 36 бр. (средно по 3 прожекции на месец)

ü  В   инициатива „ На кино в музея” в рамките на Месец на КИН  2016 –прожекция на най-новите филми създадени с участието на музейния колектив: 20 бр.

                                         „ Добре дошли в Батак” – 8 бр.

                                          „ Родопска приказка”  - 12 бр.

ü  2 бр. Киоски- в музея и Балинова къща, ежедневно представят заредените в тях около 50 кратки филма.

 

·         Общ брой мултимедийни презентации в Музейния информационен център, модул ”Извор животворен” на тема : 15 бр.

  А) Гл. уредник Екатерина Пейчинова: 3 нови

       „ Виконтеса Емили Странгфорд и Батак-140 години по-късно”- снимки и документи от фонда на музея

      „ Джанюариъс Макгахан и Батак-140 години по-късно”- снимки и документи от фонда на музея

     „ 60 години организирано музейно дело в Батак”

Б) Гл. уредник Софка Тенчева- 1

„Април 1876г. Медали, ордени и значки във фонда на ИМ-Батак”-с материали от фонда  на музея

В) Уредник Сашка Димова – 1 нова

 „ Природна аптека. Лековити билки в Западните Родопи”- с материали от интернет и библиотечен фонд на музея

 • Тематични беседи, исторически справки, консултации и рецензии подготвени от членовете на научната секция:

                       Общ брой беседи:   27

                      Общ брой справки: 25

ІІ- Несвършена работа за 2016г. :

1.      По обективни причини се отложиха 2 временни експозиции:

-„ Бързо,точно,срочно”  -гостуваща изложба на РЕМ –Пловдив

- „ Църквата Света Неделя” –мобилна фотодокументална изложба на ИМ-Батак

2.      В съответствие с чл. 24 от  НАРЕДБА № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите не е утвърден Правилника за формиране, поддържане и ползване на Научния архив в ИМ-Батак.

 Причини: приоритетното  утвърждаване на Правилник за формиране, управление на музейните фондове и произтичащата от това  ангажираност на специалистите по привеждането на всички специализирани дейности в музея в съответствие със ЗКН – експозиционна дейност( документиране) , инвентаризация на най-отговорните колекции във фонда, паспортизация на колекциите , подготовка на събрания от 5 години материал за идентификация и идентификация и научно документиране и пр.

3.      В ИМ-Батак липсват специалисти в научните направления: Археология, Нумизматика , Художествено.

М. Декември 2016г.

                                                

                  Изготвил:

                  Екатерина Пейчинова,   

                  Гл. уредник, завеждащ спец.отдели

                „ Научноизследователски” и „Експозиционен”

Приложение № 3

 

                                                                        ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БАТАК

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГИКА

ОТЧЕТ  2016г.

 

Образователните програми,темите и дейностите  към тях  през 2016 година бяха подчинени на следните бележити годишнини:

60 години организирано музейно дело в Батак и

140 години от Априлското въстание

Годината бе наситена с инициативи и събития, подчинени на тези две годишнини и на идеята, разкриваща ролята на съвременния музей като институция.

Имаме волята и компетентността  с многообразната си дейност

·         да вдъхновяваме поколенията да знаят;

·         да осъществяваме образователни цели и задачи, мотивиращи ги-да помнят,съхранявайки националната ни идентичност, духовност и традиции

·         да възпитаваме мало и голямо в родолюбие ;

·         да създаваме интерес към историята и богатото ни културно –историческо наследство, забавлявайки се.

И през отчетния период работихме успешно по няколко образователни програми: „Знай своя род”, ”Празниците на моя народ”, ”Народните занаяти в миналото и днес”, ”Съкровищата на родната природа”, ”На нас ни пука за боклука”,”Ваканция в музея“.

Най-много инициативи и събития бяха организирани и проведени по ОП”Знай своя род”.Освен традиционните теми  по Генеалогия,или „Как да изследваме рода си”; ”Миналото на моя роден край”, ”Пътешествие с машината на времето”,осъществихме и събития,които ще оставят трайна следа в развитието на музейното дело в Батак.

Най-значимото от тях бе организирането и провеждането на Национален конкурс за есе ”От Батак съм,чичо…Размисли 140 години по-късно.”

 Целите на конкурса бяха  да мотивираме учащите българчета  от V до XII клас/независимо от това къде живеят/ да покажат познанията си за организацията, хода и потушаването на Априлското въстание в Батак, като изразят и личностната си позиция,  И резултатите не закъсняха.В конкурса взеха участие 147 ученици от цяла България,6 от които учещи в Калгари-Канада и една участничка от Неделно училище в Бремен-Германия.  Щастливи сме, че младите хора, дори и тези живеещи в чужбина, искат да знаят, искат да помнят историята на своя народ, на Светините български. Компетентно жури провери есетата/анонимно/ и награди 50 от участниците в различните категории с предметни награди,книги,грамоти, а на най-добрите от музея бяха  връчени  и юбилейни парични стипендии.Чест за нас е инициативата на Общ.КС на СБУ в община Батак,който дари парични средства за специална награда на един от участниците.Това е доказателство,че партньорските ни взаимоотношения с учителското съсловие в общината са  на нужното ниво.

Първо място в първа възрастова група спечели-Цветелина Цв.Михайлова от Бремен-Германия,която през лятото при получаване на наградите си, дари получената като награда сума от 150 лева отново на Исторически музей –Батак.Във Втора възрастова група наградата за  най-добро есе получи Катерина Илиева Шутева от ПГГСД-Батак.Наградите бяха връчени тържествено от директора на музея при закриване на Националния научен форум-Априлската епопея Батак,Размисли 140 години по-късно,организирана от ИМ-Батак и проведена през месец май.

Вълнуващо и запомнящо от участниците и гостите ще остане откриването на форума, в което около 20 ученици, родом от Батак, създадоха невероятна атмосфера, участвайки в т.нар.Възстановка- „Когато Батак въстана”, включена в ОП”Знай своя род”. Времето за подготовка бе пролетната ваканция за учениците. „Хроника на една безсмъртна пролет”;„От Батак съм,чичо”;„За честванията на Априлското въстание в Батак” са презентациите от „Извор животворен”,които помогнаха на учениците да вникнат в същността и значението на подвига,извършен от предците ни.Успяхме да създадем творчески екип от деца от различна възраст, от различни учебни заведения,/включвайки и ученици от елитни гимназии в Пазарджик/, но всички истински родолюбци, които отговорно и с въодушевлението на дедите си   пресъздадоха вълнуващо подготовката и избухването на въстанието  през Април 1876 в Батак. /Сценарият на възстановката и кратко изложение за същността,целите и задачите на образователните програми в музея бяха включени в сборника „Известия  на Исторически музей-Батак”-том четвърти./

Ентусиазъм сред младежите не липсваше и при провеждането на традиционното Литийно шествие  по паметните места от Април 1876 в Батак.Всички участници във Възстановката получиха награди – най-новите издания на книги от Исторически музей-Батак.

В Месеца на културно-историческото наследство на община Батак, съвместно с ученици от ПГГСД-Батак осъществихме инициативата „Музейник за един ден”, включена в ОП „Знай своя род” по тема ”Будители на съвременна България”. Учениците имаха възможността в реална среда да се запознаят със същността и особеностите на всяка една от длъжностите в музея-от тази на директора до техническия персонал.Предварителната подготовка и синхронизирането на отговорностите по поставените задачи в екипа, дава увереността ,че сме постигнали целите си, а именно: да се стимулира интерес на учащите към работата на музейните специалисти  и формиране на отношение към издирване,събиране,изучаване и популяризирането на богатото културно-историческо наследство на Батак и региона.В трите обекта бяха изнесени беседи /предварително адаптирани за учениците/ от деца-екскурзоводи,под зоркия поглед и със съдействието на щатните  колеги.Уредниците за един ден пък изследваха родословното дърво на сем.Паунови и подготвиха справка по заявка, видяха как се работи с ДКЦ по фондове; ”информатор-касиера” участва при посрещане на гости и внасяне пари в банката; ”музейният педагог” помогна  за подготовка на част от сценария за родолюбивото състезание; ”директорът” разпредели задачите, изготви няколко заповеди,контролира дейността на екипа,даде интервю за медиите.Всички участници бяха наградени, а учениците от гимназията,с ръководител госпожа Юлия Желязкова отправиха поздрав към екипа на ИМ-Батак с подготвена програма за народните будители.Инициативата приключи с попълване на анкета от музейниците за един ден,анализите от която дават  обратната връзка за бъдещата ни съвместна дейност.

По повод 1 ноември-Деня на народните будители, осъществихме и инициативата-„Напиши честитка за празника с пособия за писане от миналото”.Удоволствие за нашите посетители и гости на града,както и за приятели на музея бе да попишат с мастило,на пишеща машина от миналия век, но най-вълнуващата среща бе с ученици от СУУНЗ-„Луи Брайл” в Софи / училище за незрящи/, които писаха върху сандъчето с пясък,с перо и мастило.

Най-големи емоции от страна на участници и публика отново предизвика родолюбивото състезание „Аз обичам Батак”.Похвално е, че у участниците с всяка изминала година нараства чувството за отговорност и желанието да знаят повече за баташкия бит  и поминък, за историята и културата на Батак, за видните баташки възрожденци, учени и участници в Априлската епопея.Със състезателите бяха  проведени няколко тематични и обзорни беседи.Запознати бяха с много важни исторически източници, както и с книги на наши съвременници.И резултатите не закъсняха.Забавлявайки се отговаряха отлично на въпросите от петте кръга,справиха се и с практичните задачи, пяха и танцуваха български песни и хора.Отново предварителната подготовка на екипа от колеги в музея и тази на участниците даде отлични резултати и заслужи овациите на публиката.За първи път през тази година състезателите бяха облечени със специално изработени за целта тениски с логото на музея и емблемата на състезанието.

По ОП-„Празниците на моя народ” в началото на година организирахме и проведохме съвместно с ученици от втори клас на ОУ „Отец Паисий” в Батак, с класен ръководител Радка Павлова,празник -„На Бабин ден в Батак” с магията на традициите и признателността на внуците от поредицата Зимни празници в Батак.Поканихме бабите и внуците в музея.Запознахме ги с традициите и обичаите при раждане,както и  с тези на празника,посветен на родилната помощ и на бабата-акушерка.Използвайки средствата на театрализираната игра,кратък етюд,игри за разпознаване на зимните  празници в християнския календар,показ на обичая „Поливане”,осъществихме целта,а именно : Чрез богатството на празничната обредност да формираме интерес към културното наследство и морални ценности на нашия народ.

Да продължим да приобщаваме деца и родители към богатството от народни традиции и обичаи, като провокираме интереса им към един много стар,но позабравен занаят-плъстенето,  бе основната цел на тазгодишната Мартенишка работилница в музея.В работилничката участваха деца от детските градини в общината,ученици от Батак и Нова махала,както и гости на музея и то напълно безплатно.

За първи път осъществихме и идеята за  „Пътуваща  работилничка” в училището и детската градина в село Нова махала-по предварително договорени ден и час с ръководствата на учебните заведения. Интересът беше изключително голям.Правенето на мартенички от естествени материали-вълна и конци,чрез плъстене и усукване провокира творческите способности у децата и показа,че  можем всички да живеем и празнуваме заедно без разлика на етнос и религия. С децата от първи клас в СОУ”Св.св.Кирил  и Методий” изработихме и подаръци за празника на мама-Брошки-цветя от сплъстена вълна.

С голям интерес тази година се посрещнаха инициативите,организирани от музея по програмите „Ваканция в музея” и „Народните занаяти в миналото и днес”.Децата и екип от  музейници бродирахме книгоразделители за участниците в националния научен форум, а през лятото всяко дете изработи такива и за себе си.За Великден и Коледа изработихме с децата бродирани картички,бродирани яйца и играчки за елхата.Брахме билки и виехме венци на Еньовден, низахме гривни и гердани от отпадъчни материали,рисувахме църквата „Св.Неделя”;слушахме приказки и легенди за Батак и Родопа планина;забавлявахме се  при приготвянето на баташки фльонги,с игрите на баба и дядо;с много любов облякохме кукли с баташки носии;отново като пчеличките бяхме на пчелина на нашия приятел чичо Васко,за да участваме в събирането на меда през лятото.

Интересът към нашите инициативи на деца и възрастни ,ни дават стимул да продължим да вдъхновяваме поколенията да помнят,да знаят и да пазят богатото ни културно-историческо наследство.

 Прилагам:2бр.отчети по месеци в табличен вид                       Изготвил:Иванка Станкова

 

                                                                                                                                 Музеен педагог                                                

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2017г .

ОСНОВНИТЕ НИ ЗАДАЧИ СА :

 

І- Да издирваме, събираме, проучваме, документираме, опазваме, научно да изследваме и да популяризираме културно-историческото наследство на  Община Батак.

ІІ- Да обогатяваме фондовете и обновяваме музейните експозиции.

ІII- Да утвърждаваме музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

IV- Да работим с подрастващото поколение и чрез образователните ни програми- да съхраним у българските деца национална идентичност, родолюбие и духовни ценности.

V- Да формираме общество, обединяващо възможностите на специалисти от всички сфери и заедно да опазваме миналото за идните поколения.

VІ- Да участваме в национални и международни проекти и програми.

 

През 2017г.:

1. Проведохме много теренни етнографски обходи на територията на община Батак.

2. Мотивирахме населението от общината  да участва, съдейства и дарява.                                            

3.    Усъвършенствахме  специализиран отдел „Фондове” в музея.

4.    Прегрупирахме и пренареждахме и допълнихме колекциите с 57 нови дарения.

5.    Извършихме пълна инвентаризация на движимите културни ценности във фонда.

6.    Заснехме дигитално 1237 движими културни ценности.

7.    Изготвихме актуални списъци  на експозициите и сбирките   във фонда.

8.    Извършихме идентификация и изготвихме 143 експертни заключения за дарени предмети, снимки и документи.

9.    Изготвихме 323 научни  паспорти и 258 фишове за картотеките.

10.              Инвентирахме 238 ДКЦ в основен и 105 ДКЦ в научно- спомагателен фонд.

11.              Създадохме и 301 външни и 295 вътрешни снимки.

12.              За да подобрим работата си, обменихме опит и добри практики с колегите от РИМ- Смолян.

13.       Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Извършихме и дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Прилагахме системни мерки против влага и мишки.

14.              Закупихме електронни обезвлажнители за експозициите и фондохранилищата с цел, регулиране на влажността до изискуемата за съхранение на ДКЦ.

15.              Работихме 362 дни през 2017г., за да можете да се докоснете до богатото културно- историческо наследство на община Батак. Посрещнахме 39 317 от вас- родолюбиви българи от всички краища на страната и много чужденци.

16.              Осигурихме 59 дни на „отворени врати” и безплатно посещение в музейния комплекс, за да могат и хората в затруднено финансово положение да се докоснат до българщината, духа, традициите, бита и историята на Батак и региона.

17.              Освен това, музеят осигури постоянен безплатен достъп до всички музейни експозиции на хора с увреждания, деца от социални домове и на всички  ученици  от учебните заведения на територията на община Батак, както и на всички участници в образователните ни програми.

18.  Обогатихме временната експозицията на втори етаж на музея с движими културни ценности от фонда на музея.

19.  Изготвихме и реализирахме Културен календар и Програма за Месец на КИН-2017.

20.  Представихме Ви 6 временни изложби, от които 3 собствени/ с материали от фонда на музея/ и 3 гостуващи.

21.  Създадохме първата мобилна фотодокументална изложба- собственост на музея. Нарекохме я „Ретро Батакъ”. С нея можем да гостуваме в музеи в страна и популяризираме Батак и региона.

22.  Допълнихме надписите в етнографската експозиция с цел- по-добро информиране на посетителите.

23.  Допълнихме библиотеката на музея с 88 нови книги.

24.  Ремонтирахме част от покрива на музея.

25.  Сключихме договори с хотели и туроператорски фирми с цел: постоянни потоци от туристи в музея

26.  Обогатихме асортимента от сувенири в музейния информационен център, за да Ви  предложим качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- нови магнити, картички, химикали, дискове.

27.  Активно работихме с медиите, за да популяризираме богатото КИН на Община Батак. Създадохме 231 популярни статии и интервюта през 2017г.

28.  Актуализирахме информацията за ИМ -Батак  в туристически агенции, центрове, сайтове, хотели, уебсайта на музея и фейсбук фен страницата, профил в Google +

29.  Активно участвахме в Празничния календар на общината.

30.  Повишихме качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея. Създадохме и постоянно допълваме информационна база данни. Всъщност през 2017г. изготвихме 27 консултации и справки по ваше желание.

31.  Създадохме и 3 нови мултимедийни презентации по различни теми.

32.  Участвахме в заснемането на филм, посветен на Макгахан, който скоро ще може да видите.

33.  Стриктно събирахме таксите в музея, защото от тях се стимулира развитието на културния институт.

34.  Проучвахме и внимателно наблюдавахме вашите интереси като музейна публика.

35.  Стриктно отчитахме статистическите показатели.

36.  Рекламирахме Батак и музея в списание „Туризъм и отдих”, списание „Черга”, реклама в Инфо регистър, реклама в мобилно приложение I love Bulgaria, реклама в Bulgariatravel.com, Nasamnatam, Опознай БГ и др.

37.  Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

38.  Обогатихме и допълнихме образователните ни програми с полезни, интересни и важни теми. Някои от тях са „Зимни празници в Батак”, „Баташката носия”, „Жив си, Дяконе”, „Република България- граници и символи”, „Баташкият чарк”, „Бродирана красота”, „Пролетни празници в Батак”, „Вечният огън и литийното шествие в Батак”, „Бродирани великденски яйца, картички и коледни играчки” и още много други.

39.  През цялото лято провеждахме образователна програма „Ваканция в музея”. Темите бяха много и все интересни и поучителни за участниците. Ето малка част от тях: „Миналото на моя роден град”, „Играчки и подаръци от отпадъчни материали”, „Моето родословие”, „Вълшебства от дърво”, „Екскурзовод за един ден”, „Светинята Света Неделя”, „Легенди от Баташка планина”, „С вкусотиите на баба”, ”Изработване на синчени колани и накити от мъниста”.

40.  Почиствахме паметници в града ни с баташките деца.

41.  Организирахме и проведохме седянка в музея, множество работилници, родолюбивото състезание „Аз обичам Батак”, прожекции на филми и др.

42.  Изнесохме 332 беседи пред посетители и 78 образователни беседи пред участниците в образователните ни програми.

43.  Озеленявахме, косихме и грижливо поддържахме двора на Балинова къща. Засяхме и отгледахме лен, за да покажем какъв труд са полагали батачани, за да „облекат къщата и семействата си”

 

   Благодарим за мненията и коментарите, които пишете в нашите книги за впечатления, както и във фен-страницата на музея във фейсбук и профила ни в Google+. Те са изключително важни за нас!

   Благодарим и за даренията, които оставихте в дарителските ни кутии през 2017г.. Сумата е 2 329,00 лева. Ще използваме средствата за издирване, изучаване, съхранение и популяризиране на историческото, археологическото, етнографското материално и нематериалното наследство на Батак и региона и за работа с деца!

   Благодарим на десетките доброволци- малки и големи, които не пожалиха труд, сили и време през 2017г. и ни помагаха да реализираме инициативите си!

  Благодарим на община Батак, Общински съвет- Батак, Министерство на културата, Българска академия на науките, Сдружение "Български музеи", НПК "Никола Климентов", Викралифт, Сити- компютърс,  Българско наследство, офис- център "Престиж"- Пазарджик, Дино арт ЕООД, Уникарт, БТС, издателство "Българи" и много други, които безрезервно подкрепят Исторически музей- Батак!

   На последно, но не по важност място, благодаря на екипа на музея за ежедневния професионализъм, ентусиазъм, неуморност, отговорност и креативност в работата, както и за проявеното индивидуално внимание към всеки посетител на музея в Батак през 2017г.. 

               

Януари 2018г.

 Директор ИМ-Батак

                 Теодора Пейчинова

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2018г .

ОСНОВНИТЕ НИ ЗАДАЧИ СА :

 

І- Да издирваме, събираме, проучваме, документираме, опазваме, научно да изследваме и да популяризираме културно-историческото наследство на  Община Батак.

 

ІІ- Да обогатяваме фондовете и обновяваме музейните експозиции.

 

ІII- Да утвърждаваме музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

 

IV- Да работим с подрастващото поколение и чрез образователните ни програми- да съхраним у българските деца национална идентичност, родолюбие и духовни ценности.

 

V- Да формираме общество, обединяващо възможностите на специалисти от всички сфери и заедно да опазваме миналото за идните поколения.

 

 

През 2018г.:

 

1.      Проведохме теренни етнографски експедиции  и  разработване на територията на цялата община Батак.

2.      Мотивирахме населението от общината  да участва, съдейства и дарява. Събрахме 86 нови движими културни ценности във фонда на музея.

3.      Дигитално заснехме 3 743 незаснети ДКЦ и създадохме архив от 2 614 външни и вътрешни снимки.

4.      Изготвихме актуални списъци  на експозициите и сбирките  във фонда

5.      Изготвихме 901 научни  паспорти.

6.      Извърши се идентификация, документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи.

7.      Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме фондохранилищата и библиотеката. Извърши се дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Прилагахме системни мерки против влага и мишки.

8.      Извършихме ежегодната  инвентаризация  на движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности  украсени с тях във фонда на Исторически музей-Батак.

9.      Изготвихме 42 фиша за картотеките  и научни паспорти

10.  Изпълнихме Програма за  реставрация и консервация на 6 броя ДКЦ от фонда на музея, в съответствие с финансовите  възможности на музея.

11.  Извърши се двукратна дезинфекция, дезинсекция и декаризация на експозициите и фондовете.

12.  Обогатихме експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.

13.  Изготвихме богат експозиционен календар и образователни програми на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2018г. Реализирахме 10 временни изложби:

-с материали от фонда на музея- 4 изложби

- гостуващи  изложби от творци- 3 изложби

- гостуващи от други музеи- 3 изложби  

14. Поставихме по подходящ начин преведените основни текстове в постоянните експозиции на музея и Балинова къща на английски език.

15. Изготвихме и реализирахме на Програма на Месеца на КИН-2018

          16. Попълнихме библиотеката на музея с нова литература- 38 броя книги.

          17. Системно отчитахме книгите в Регистър на  музейната библиотека

          18. Закупихме, въведохме в експлоатация, обучихме се и създадохме електронен регистър на библиотеката

        19.  Повишихме качеството на представяне на експозициите пред музейна публика. Актуализирахме екскурзоводните беседи с актуална историческа информация. Изнесени беседи пред посетители- 380 обзорни, специализирани и тематични беседи.

          20. Предлагаме качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- нови магнити, картички, химикали, тениски, дискове.

          21. Активно работим с медиите за популяризиране на богатото КИН на    Община Батак- 19 интервюта в медии, 135 публикации в социалните мрежи, 30 публикации в сайта на музея, 1846 прожекции на филми във фоайето на музея. Създадохме 8 нови мултимедийни презентации.Представихме и две нови книги през 2018г.- „Епопеята Батак” с автор Асен Стругов и „Вие сте тук” с автор Петър Пунчев

         22. Актуализираме информацията за ИМ -Батак  в много туристически агенции, центрове и сайтове.

         23. Изработихме бродирани коледни играчки, сувенири и др.

         24. Активно участвахме в Празничния календар на общината:

    - Национален празник на Р България                              3 март  2018

    - 141 г.  Априлска епопея – Батак                                   16 май 2018

    -  Ден на народните будители                                          1 ноември 2018

 

         25. Повишихме  качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея – изготвихме 16 броя исторически справки.

                 - усъвършенствахме и допълваме създадената информационна база данни;

         26. Стриктно събираме таксите в музея, стимулиращи развитието на културния институт по ред, регламентиран  със заповед на Директора.

         27. Проучваме и наблюдаваме потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитаме статистическите показатели.

       28. Подобрихме интелектуалната достъпност в ИМ- Батак чрез изработване на многоезични листове с информация за хора със слухови проблеми и хора със зрителни проблеми. Черешовото топче - експонат за изучаване от хора със зрителни проблеми.

        29. Изработихме визитки на музея.

        30. Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

    31. Стартира изработването на проект за допълване и обновяване на постоянната експозиция в музея с нова музейна мебел, ново осветление, въвеждане на информационни технологии в експозиционните зали на музея.

            32. Подредихме и систематизирахме учрежденския и научния архив на музея.

       33. Закупихме автомобил за нуждите на музея.

       34.  Извършихме профилактика на пожарогасителите, климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите.

35.  Поставихме нови щори във фондохранилище № 3

36.  Ремонтирахме навеса в двора на Шарова къща

37.  Косихме тревните площи, озеленявахме с цветни насаждения.

38.  Посадихме и отгледахме лен в двора на Балинова къща

39.   Утвърждаваме статута на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак 

40.  Прилагаме Етичен кодекс

41.  Прилагаме Правилник на отдел „Фондове” и СФУК

42.  Утвърдихме образователните програми като услуга- 150 проведени занятия, 93 тематични беседи и 1240 малки и големи участници в образователните ни програми през 2018 година.

43.   Провеждаме обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.

44.  Участвахме в две научни конференции- Международна научна конференция „Музеите и училищната история” ,Национален музей на образованието- Габрово с доклад на тема „За развитието на просветното дело в град Батак и образователните програми в музея” и Юбилейна научна конференция „Дарителството –традиции и съвременни практики”, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” с доклад на тема „Дарителство за култура.Благотворителни практики по примера на „Баташкото читалище „Паметник 4-ти май” 1897-1939 г.”

45.  Участвахме в създаването на филм на руската телевизия „Плеяда” във връзка със 140 години от Руско- Турската война и освобождението на България от турско робство.

46.  Проведохме традиционното родолюбиво състезание „Аз обичам Батак”

47.  Проведохме много инициативи съвместно с ОУ „Отец Паисий”, гр. Батак, СОУ „ Кирил и Методий”, с. Нова махала и ДГ „Катя Ванчева”, гр. Батак- Музейник за един ден, Бъдни вечер в Батак, инициатива, посветена на Международния ден за опазване на културното наследство и др.

48.  През 2018г. Исторически музей- Батак посрещна 40 097 посетители.

 

Несвършена работа:

    

1.      Създаване на мобилна изложба, посветена на мястото на Батак в българската история и на църквата „Св. Неделя”- като символ на българщината.

2.      Подмяна на реквизитните обредни хлябове в етнографската експозиция с цел- по-добра илюстрация на трапезата.

3.      Оживяване на експозицията в Балинова къща чрез закупуване на манекени и обличане в носии

4.      Изработване на тематико- експозиционен план за временна експозиция в Балинова къща, наречена „Баташката изба” и създаване на експозицията.

5.       Разчитане на надписите върху ятаганите в колекцията на музея

6.      Провеждане на археологически проучвания и разкопки.

7.      Изготвяне на проект за извършване на ремонтни дейности и реставрация на фасада и покрив на Балинова къща.

8.      Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея.

 

Причини: Провеждане на конкурс за длъжността „директор” на музея в периода от м. февруари до м. юли 2018г.

 

                                                  Изготвил:

 Директор ИМ-Батак

                 Теодора Пейчинова

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2019г .

 

 

I.                   ФОНДОВА, НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ЕКСПОЗИЦИОННА И СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1.      Проведохме теренни етнографски проучвания.

2.      Мотивирахме населението от общината  да участва, съдейства и дарява.

3.      Усъвършенствахме специализиран отдел „Фондове” в музея.

·         дигитално заснехме незаснети ДКЦ

·         изготвихме актуални списъци  на експозициите и сбирките във фонда

·         регулярно осчетоводявахме ДКЦ във фонда на музея

 1. Документирахме и правилно съхраняваме новопостъпилите предмети, снимки и документи, както и целия музеен фонд.
 2. 856 бр. сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /7990 бр. снимки/
 3. Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Прилагахме системни мерки против влага.
 4. Извършихме ежегодната  инвентаризация  на сбирката от Движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности, украсени с тях.
 5. Изготвихме 113  научни паспорти.
 6. Рамкирахме колекцията от 25 графики на Борис Шаров.
 7. Закупихме и въведохме в експлоатация електронен регистър на фонда на музея.
 8. Обучихме персонал, който да работи с регистъра.
 9. Изработихме тематико- експозиционен план за временна експозиция в Балинова къща, наречена „Баташката изба”.
 10. Обогатявахме експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.
 11. Оживихме експозицията в Балинова къща чрез закупуване на манекени, облечени в носии.     
 12. Създадохме мобилна изложба, посветена на мястото на Батак в българската история и на църквата „Св. Неделя”- като символ на българщината, с която музеят ще гостува в други музеи в страната.
 13. Подменихме реквизитните обредни хлябове в етнографската експозиция с цел- по-добра илюстрация на трапезата.
 14. Проведохме археологически проучвания на територията на община Батак.
 15. Извършихме инвентаризация на фонда по репрезентативен метод.
 16. Извършихме идентификация на новопостъпили предмети и снимки в музея.
 17. Повишихме качеството на представяне на експозициите пред музейна публика.
 18. Обучаваме нов екскурзовод и нов технически сътрудник.
 19. Извършихме пълна инвентаризация на библиотеката и приемане- предаване на всички книги. Системно отчитаме книгите в Регистър на  музейната библиотека.
 20. Изработихме проект за обновяване на експозицията с нови витрини, ново осветление, нова музейна мебел, виртуална, добавена и смесена реалност в експозиционните зали на музея. Предстои търсене на възможности за кандидатстване по програми за реализация на проекта.
 21. Подредихме и систематизирахме учрежденския и научния архив на музея. Предстои прилагане на Правилник за работа с архивите.

 

 

II.                НАУЧНО- ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА И КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

 1. През 2019г. посрещнахме 45 866 посетители.
 2. Изнесохме 342 обзорни, специализирани и образователни беседи пред посетители.
 3. Изготвихме и реализирахме Културен календар на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2019г.: с материали от фонда на музея и с   гостуващи  изложби от други музеи и творци.
 4. Изготвихме и реализирахме Програма на Дни на КИН в община Батак 2019.
 5. Музейният педагог проведе 165 занятия по образователните програми на музея,

с 1 388 малки и големи посетители.

 1. Предлагаме качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината.
 2. Активно работихме с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак. Заснехме следните документални филми: „Дивата муха- Батак”, „Говори България”, „Батак- крепост на саможертвата”, „Поклонение”.
 3. ИМ- Батак участва в Национален преглед на музейния плакат 2019 г. в РИМ „Стою Шишков” –Смолян.
 4. Уредници от музея участваха в Международна научна конференция „Музеите и архивни фондове-места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви” -Кюстендил и Международна научна конференция „Материалното и нематериално наследство в строителството”- Габрово с научни доклади.
 5. Уредници от музея създадоха четири нови мултимедийни презентации за представяне пред публика в музейния информационен център.
 6. Изготвени са 10 исторически справки по заявки от граждани.
 7. Проведени са около 1950 прожекции на образователни филми пред посетители.
 8. Актуализирахме информацията за ИМ -Батак  в туристически агенции, центрове и сайтове.
 9. Активно участвахме в Празничния календар на общината.
 10. Повишихме качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея. Допълваме създадената информационна база данни.
 11. Проучвахме потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитаме статистическите показатели.
 12. Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.
 13. Създадохме „невидими беседи” за слепи хора.
 14. Обогатихме асортимента от книги за продажба в музейния информационен център на музея- „Турските зверства в България” с автор Джанюариъс Макгахан.
 15. Работихме съвместно с ОУ „Св. Климент Охридски”- с. Фотиново, СУ „Кирил и Методий”- Нова махала и ПГФР- гр. Пазарджик, съгласно споразумение между МК и МОН- „Музеите като образователно среда”.
 16. Работихме съвместно с детските градини, клуб на пенсионера, клуб на инвалида, местни самодейци в община Батак.
 17. Рекламирахме музея и богатото културно- историческо наследство на община Батак на туристическите борси в Букурещ, Лондон и Солун, Инфо регистър, социални мрежи. ИМ- Батак вече има над 12 900 последователи във фейсбук.
 18. Извършихме профилактика на климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите.
 19. Извършихме профилактика на електронните платформи за хора със затруднено придвижване.
 20. Застраховахме имуществото на музея и работещите служители.


III.              НЕПЛАНИРАНА, НО ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 1. Отпечатахме нови Книги за впечатления
 2. Наложи се подмяна на касовите апарати с нови
 3. Наложи се подмяна на скари за котел за парното на музея
 4. Наложи се подмяна на ел. контактори на основното ел. табло в сградата на музея

  

IV.              НЕСВЪРШЕНА РАБОТА

 

1.        Разчитане на надписите върху ятаганите в колекцията на музея

2.        Създаване на временна експозиция „Баташката изба” в Балинова къща

3.        Сключване на договори с хотели с цел: постоянни потоци от туристи

4.        През 2019г. не се откриха подходящи възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

5.        Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея.

6.        Ремонт, дооборудване и модернизиране на фондохранилищата в музея.

 

                                                                                                                    Директор ИМ- Батак

                                                                 Теодора Пейчинова

 

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg