ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ЕТИЧЕН КОДЕКС

 

 

І-  Общи положения:                                                                                                                                                            Този кодекс установява морално-етични  норми, принципи и стандарти за поведение на работещите в Исторически музей-Батак  при опазването на културно-историческото  наследство в съответствие с  ценностите, утвърдени  в Етичният кодекс на ИКОМ за музеите , като основа за благополучие на културния институт  и на всеки работещ в него.

Кодексът установява такива принципи за професионална етика, които въплъщават легитимните очаквания на гражданското общество към музейното дело и професионално ангажираните с него лица.

Целта на Етичния кодекс е да насърчава и развива идеала за служба на обществото, като възпитава високи етични норми в музейното дело, признаване значимостта на всеки полезен труд, както и стремежа на всеки работещ в музея  да защитава своето име, името на своята професия и на Исторически музей-Батак.

Етичният кодекс представлява система от морално-етични норми и правила, които всички работещи в музея , включително и временно наетият персонал, се задължават да съблюдават и изпълняват.

ІІ – Принципи:
1.      Исторически музей-Батак е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни и природни ценности и образци с познавателна, образователна и естетическа цел.
2.     
ИМ-Батак опазва  поверените му колекции в интерес на обществото и неговото цялостно развитие.Музея  придобива, опазва и популяризира колекциите си по начин, който в максимална степен допринася за защитата на културното и природно наследство. По своята същност формираните от музея  колекции представляват ценно обществено достояние, поради което са поставени под специфичен правен режим и са предмет на международно-правна защита, а това предполага правомерно придобиване и разпореждане с принадлежащите към колекциите движими културни ценности.
3.     
Във фондовете си ИМ-Батак съхранява  ценни свидетелства от особена важност за установяването на историческата истина и за развитието на познанията от значение за човешката цивилизация. Основна отговорност на музея е опазването и пресъздаването на тази  безценна информация  по начин, който осигурява равнопоставен достъп до музейните експозиции,сбирки и архиви.
4.     
ИМ-Батак е научен, културен и образователен  институт , който със своите постоянно обновяващи се експозиции  предоставя възможността  да бъде популяризирано, опознато от обществото и оценено по достойнство културното и природно наследство на територията на община Батак.

5. ИМ-Батак координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на

културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и

специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

6. Дейностите за опазване на културно-историческите и природни ценности в ИМ-Батак са подчинени на:

 • върховенството на закона
 • коректност и партньорство в подкрепа на държавността, културната идентичност и професионализма в опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.
 • приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и        духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на  културното им наследство.
 • формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и     материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира,            респектира, обогатява.
 • Създаване на образователни програми и продукти  в международно сътрудничество с многоезичен подход и           дигитални технологии.
 • Създаване на качествени и достъпни продукти.

 

ІІІ - Правила на поведение
А) Общи правила за поведение

При изпълнение на служебните си задължения работещите в ИМ-Батак трябва да спазват следните правила за поведение:

1.Безусловно спазване и зачитане първенството на закона, защита на общочовешките  ценности: човешко достойнство, свобода, равенство и солидарност. 

2. Спазването на законовите разпоредби е в основата на етичното професионално  поведение

 • Музейният служител изпълнява служебните си задължения при спазване на Конституцията, ратифицираните от Република България международни актове и българските закони, постановления и наредби.
 • Музейният служител съобразява законността на действията, които възнамерява да предприеме
 • Стриктното спазване на законите от страна на музейния служител допринася за опазване на културното наследство и за издигане авторитета на музейната институция.  Незнанието не оневинява.


3. Действия,  противоречащи на законовите разпоредби или на добрата музейна  практика, са недопустими, независимо от причините, които ги обосновават. Добрите намерения не оправдават извършването на незаконни действия. 


4. Работещите в музея  трябва да избягват всяко действие, което е или би могло евентуално да бъде окачествено като уронващо доброто име на ИМ-Батак


5. Договорните споразумения се считат за напълно задължителни. Недопустимо е да се използва власт над партньор или доставчик, за да не бъде изпълнено условие от договора или да бъде изпълнено действие, което не е част от договорните задължения на страните по договорите.

Б) Вътрешни правила на културната организация

1. В отношенията си работещите в Исторически музей-Батак се подчиняват единствено на интересите и доброто име на музея.  Прилагат установените правила за позитивно отношение, коректност, зачитане честта и достойнството на другия . 
           2. В общуването помежду си работещите в ИМ-Батак  са равнопоставени. Отношенията между тях се основават на доверие, толерантност, етичност и взаимопомощ. Професионални и лични разногласия не са предмет на публична полемика. 

3. Неетично е подаването на неоснователни жалби и изнасянето на оклеветяващи твърдения за работещи в музея.

 4. Не се допуска поведение, което накърнява личното достойнство и чест на всеки    един работещ в ИМ-Батак. 

 В) Лично поведение

При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот работещите в Исторически музей –Батак следват поведение, което не уронва доброто име на музея и авторитета на  професията:

1. Изпълняват коректно своите професионални задачи, задължения и ангажименти спрямо музея ;

2. Не извършват  дейности, несъвместими със Закона за културното наследство и други нормативни актове, свързани с музейното дело.

3. Спазват Кодекса на труда и нормите за здравословни и безопасни условия на труд, съблюдават законите, регулиращи извършваната от музея дейност, както и приетите  вътрешни правила.

4. Спазват йерархията при и по повод служебните си отношения;

5. Не злоупотребяват с правомощията си.

6. Поемат отговорност за действията и бездействията си;

7. Стремят се към обективност и безпристрастност при вземане на решения;

8. Поощряват обратната връзка във всяка дейност и на всяко работно място. Търсят и приемат становища и мнения, дадени от другите. Участват активно в решаване на проблемите в музея;

9. Толерират свободно общуване между членовете на екипа. Създават и поддържат колегиални отношения ;

10. Почтени са в отношенията си с колеги и партньори

11. Използват вътрешно -музейна  информация само при и по повод изпълнение на работа, свързана с ИМ-Батак.

12. Зачитат и опазват музейната  и на  партньори на музея  интелектуална собственост ;  

13. Не използват служебното си положение в музея , за да получат каквото и да било предимство или облаги за тях или близките си;

14. Осъждат всякакви форми на пряка и непряка дискриминация;

15. Не толерират  корупция  във всичките й форми - противопоставят се и са длъжни да информират  ръководството или съответните органи за всеки акт на корупция, достигнал до знанието им .

16. Музейните служители,  на които  станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси, уведомяват  ръководството на музея.

17. Не допускат да бъдат поставени във финансова или друга зависимост от отделни лица и организации, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения или да нарушат професионалния им подход по определени въпроси.

18. Изпълняват своите задължения във външен вид , който не уронва престижа на ИМ- Батак и професията

19. Изключено е  явяването им  на работа в нетрезво състояние или под въздействието на упойващи вещества и медикаменти, влияещи на изпълнението на служебните им задължения.

 

IV. Права на  работещите в ИМ-Батак

Всички работещи в музея имат:

 • същите граждански и политически права, произтичащи от Конституцията на Република България и действащото законодателство.
 • същите социални и икономически права като останалите служители в Република България.  Имат правото да се организира и да участва в представителни организации, да получават достойно възнаграждение, допълнително социално осигуряване, специални здравни услуги, психологическа помощ и мерки, свързани с личната сигурност, отчитащи спецификата на работа.
 • имат  правото на работна среда, позволяваща пълна изява на техните способности, свободна от всякаква форма на насилие и дискриминация.
V. Ангажираност на ръководството

        Ръководителят се ангажира:

         1. Сам да прилага в най-висока степен и компетентно да организира прилагането на настоящите  общомузейни ценности в условията на прозрачност, диалог и свободна обмяна на мнения, идеи и предложения, и в съответствие с Изискванията за добрият  специалист и мениджър в ИМ-Батак.
       2. Да  предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество, безопасност и здраве при работа, опазване на околната среда, развитие на човешкия капитал и прозрачно сътрудничество с всички заинтересовани страни вътре и извън музея.

       3. Осъзнава, че носи отговорност за това работещите да се чувстват уважавани, като зачита личното достойнство, насърчава силните им страни и създава чувство за сигурност на работното място. 
       4. Да предоставя на всички работещи в музея  равна възможност за професионална реализация, изява и развитие, като оценява обективно и коректно постигнатите резултати. 
      5. Да развива лидерските качества. Лидерството е да се научиш как да мотивираш, влияеш и насочваш другите. 
       6. Да  стимулира личната инициатива, развива индивидуалността и работи за повишаване мотивацията на кадрите, включително чрез справедливо и адекватно възнаграждение. 
       7. Да  поощрява чувството за колегиално уважение, доверие и коректност към музея, без да толерира постъпки, противоречащи на музейната политика и ценности. 
        8. Да проявява нулева толерантност към всички форми на безотговорност, двуличие, завист, клюкарство, лъжа, мързел, небрежност, подлост, подмазвачество .
       9.  Гарантира опазване на личните данни и на всяка поверителна лична информация за работещите в ИМ-Батак, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, като не допуска накърняване на неприкосновеността на личния живот. 
      10. Гарантира съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността при или по повод изпълнение на служебни задължения. 
       11. Да води политика на открито общуване с цел бъдещо усъвършенстване и развитие на настоящия кодекс, музейното дело и професията .

VI. Допълнителни разпоредби

1.  Нормите на настоящия кодекс са доброволно морално-етично задължение за поведение на работещите в  ИМ-Батак.  При първоначално встъпване в длъжност директорът е  длъжен да запознае служителя/работника с разпоредбите на този кодекс, предоставяйки му за подпис следната декларация: „Като се ръководя от морално-етичните принципи на поведение в  дейността си, разбирам и приемам да спазвам настоящия етичен кодекс.”

2. Работещите в ИМ-Батак  са длъжни да спазват разпоредбите на настоящия кодекс и във връзка с това да се информират от ръководството за поправки и изменения на неговите разпоредби.

3. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция  за законността на действията на всички, които работят в музея  и защита от неоснователни обвинения.

4. За неспазване на правилата в този кодекс, за всеки отделен случай, ръководството на ИМ-Батак  предприема последващи действия за наказание в съответствие с Кодекса на труда и Закона за културното наследство. За нарушения, които предполагат материални и финансови злоупотреби, ръководството информира компетентните органи.

5. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване. Той влиза в сила          от датата на утвърждаването му със Заповед №11/09.02.2012г. на Директора на ИМ- Батак.

 

 

 

 
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg