ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2019г .

 

I.                   ФОНДОВА, НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ЕКСПОЗИЦИОННА И СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ


1.      Проведохме теренни етнографски проучвания.

2.      Мотивирахме населението от общината  да участва, съдейства и дарява.

3.      Усъвършенствахме специализиран отдел „Фондове” в музея.

·         дигитално заснехме незаснети ДКЦ

·         изготвихме актуални списъци  на експозициите и сбирките във фонда

·         регулярно осчетоводявахме ДКЦ във фонда на музея

4.        Документирахме и правилно съхраняваме новопостъпилите предмети, снимки и документи, както и целия музеен фонд.

5.        856 бр. сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /7990 бр. снимки/

6.        Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Прилагахме системни мерки против влага.

7.        Извършихме ежегодната  инвентаризация  на сбирката от Движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности, украсени с тях.

8.        Изготвихме 113  научни паспорти.

9.        Рамкирахме колекцията от 25 графики на Борис Шаров.

10.     Закупихме и въведохме в експлоатация електронен регистър на фонда на музея.

11.     Обучихме персонал, който да работи с регистъра.

12.     Изработихме тематико- експозиционен план за временна експозиция в Балинова къща, наречена „Баташката изба”.

13.     Обогатявахме експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.

14.     Оживихме експозицията в Балинова къща чрез закупуване на манекени, облечени в носии.     

15.     Създадохме мобилна изложба, посветена на мястото на Батак в българската история и на църквата „Св. Неделя”- като символ на българщината, с която музеят ще гостува в други музеи в страната.

16.     Подменихме реквизитните обредни хлябове в етнографската експозиция с цел- по-добра илюстрация на трапезата.

17.     Проведохме археологически проучвания на територията на община Батак.

18.     Извършихме инвентаризация на фонда по репрезентативен метод.

19.     Извършихме идентификация на новопостъпили предмети и снимки в музея.

20.     Повишихме качеството на представяне на експозициите пред музейна публика.

21.     Обучаваме нов екскурзовод и нов технически сътрудник.

22.     Извършихме пълна инвентаризация на библиотеката и приемане- предаване на всички книги. Системно отчитаме книгите в Регистър на  музейната библиотека.

23.     Изработихме проект за обновяване на експозицията с нови витрини, ново осветление, нова музейна мебел, виртуална, добавена и смесена реалност в експозиционните зали на музея. Предстои търсене на възможности за кандидатстване по програми за реализация на проекта.

24.     Подредихме и систематизирахме учрежденския и научния архив на музея. Предстои прилагане на Правилник за работа с архивите.

 

 

II.                НАУЧНО- ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА И КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

25.     През 2019г. посрещнахме 45 866 посетители.

26.     Изнесохме 342 обзорни, специализирани и образователни беседи пред посетители.

27.     Изготвихме и реализирахме Културен календар на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2019г.: с материали от фонда на музея и с   гостуващи  изложби от други музеи и творци.

28.     Изготвихме и реализирахме Програма на Дни на КИН в община Батак 2019.

29.     Музейният педагог проведе 165 занятия по образователните програми на музея,

с 1 388 малки и големи посетители.

30.     Предлагаме качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината.

31.     Активно работихме с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак. Заснехме следните документални филми: „Дивата муха- Батак”, „Говори България”, „Батак- крепост на саможертвата”, „Поклонение”.

32.     ИМ- Батак участва в Национален преглед на музейния плакат 2019 г. в РИМ „Стою Шишков” –Смолян.

33.     Уредници от музея участваха в Международна научна конференция „Музеите и архивни фондове-места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви” -Кюстендил и Международна научна конференция „Материалното и нематериално наследство в строителството”- Габрово с научни доклади.

34.     Уредници от музея създадоха четири нови мултимедийни презентации за представяне пред публика в музейния информационен център.

35.     Изготвени са 10 исторически справки по заявки от граждани.

36.     Проведени са около 1950 прожекции на образователни филми пред посетители.

37.     Актуализирахме информацията за ИМ -Батак  в туристически агенции, центрове и сайтове.

38.     Активно участвахме в Празничния календар на общината.

39.     Повишихме качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея. Допълваме създадената информационна база данни.

40.     Проучвахме потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитаме статистическите показатели.

41.     Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

42.     Създадохме „невидими беседи” за слепи хора.

43.     Обогатихме асортимента от книги за продажба в музейния информационен център на музея- „Турските зверства в България” с автор Джанюариъс Макгахан.

44.     Работихме съвместно с ОУ „Св. Климент Охридски”- с. Фотиново, СУ „Кирил и Методий”- Нова махала и ПГФР- гр. Пазарджик, съгласно споразумение между МК и МОН- „Музеите като образователно среда”.

45.     Работихме съвместно с детските градини, клуб на пенсионера, клуб на инвалида, местни самодейци в община Батак.

46.     Рекламирахме музея и богатото културно- историческо наследство на община Батак на туристическите борси в Букурещ, Лондон и Солун, Инфо регистър, социални мрежи. ИМ- Батак вече има над 12 900 последователи във фейсбук.

47.     Извършихме профилактика на климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите.

48.     Извършихме профилактика на електронните платформи за хора със затруднено придвижване.

49.     Застраховахме имуществото на музея и работещите служители.

 

III.              НЕПЛАНИРАНА, НО ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

1.        Отпечатахме нови Книги за впечатления

2.        Наложи се подмяна на касовите апарати с нови

3.        Наложи се подмяна на скари за котел за парното на музея

4.        Наложи се подмяна на ел. контактори на основното ел. табло в сградата на музея

  

IV.              НЕСВЪРШЕНА РАБОТА

 

1.        Разчитане на надписите върху ятаганите в колекцията на музея

2.        Създаване на временна експозиция „Баташката изба” в Балинова къща

3.        Сключване на договори с хотели с цел: постоянни потоци от туристи

4.        През 2019г. не се откриха подходящи възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

5.        Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея.

6.        Ремонт, дооборудване и модернизиране на фондохранилищата в музея.

 

                                                                                                                    Директор ИМ- Батак

                                                                 Теодора Пейчинова

 

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg