ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2019г .

I.                   ФОНДОВА, НАУЧНО- ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ЕКСПОЗИЦИОННА И СЪБИРАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

1.      Проведохме теренни етнографски проучвания.

2.      Мотивирахме населението от общината  да участва, съдейства и дарява.

3.      Усъвършенствахме специализиран отдел „Фондове” в музея.

·         дигитално заснехме незаснети ДКЦ

·         изготвихме актуални списъци  на експозициите и сбирките във фонда

·         регулярно осчетоводявахме ДКЦ във фонда на музея

 1. Документирахме и правилно съхраняваме новопостъпилите предмети, снимки и документи, както и целия музеен фонд.
 2. 856 бр. сканирани и дигитално фотозаснети инвентарни единици от фонда на ИМ-Батак /7990 бр. снимки/
 3. Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Прилагахме системни мерки против влага.
 4. Извършихме ежегодната  инвентаризация  на сбирката от Движимите културни ценности от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности, украсени с тях.
 5. Изготвихме 113  научни паспорти.
 6. Рамкирахме колекцията от 25 графики на Борис Шаров.
 7. Закупихме и въведохме в експлоатация електронен регистър на фонда на музея.
 8. Обучихме персонал, който да работи с регистъра.
 9. Изработихме тематико- експозиционен план за временна експозиция в Балинова къща, наречена „Баташката изба”.
 10. Обогатявахме експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.
 11. Оживихме експозицията в Балинова къща чрез закупуване на манекени, облечени в носии.     
 12. Създадохме мобилна изложба, посветена на мястото на Батак в българската история и на църквата „Св. Неделя”- като символ на българщината, с която музеят ще гостува в други музеи в страната.
 13. Подменихме реквизитните обредни хлябове в етнографската експозиция с цел- по-добра илюстрация на трапезата.
 14. Проведохме археологически проучвания на територията на община Батак.
 15. Извършихме инвентаризация на фонда по репрезентативен метод.
 16. Извършихме идентификация на новопостъпили предмети и снимки в музея.
 17. Повишихме качеството на представяне на експозициите пред музейна публика.
 18. Обучаваме нов екскурзовод и нов технически сътрудник.
 19. Извършихме пълна инвентаризация на библиотеката и приемане- предаване на всички книги. Системно отчитаме книгите в Регистър на  музейната библиотека.
 20. Изработихме проект за обновяване на експозицията с нови витрини, ново осветление, нова музейна мебел, виртуална, добавена и смесена реалност в експозиционните зали на музея. Предстои търсене на възможности за кандидатстване по програми за реализация на проекта.
 21. Подредихме и систематизирахме учрежденския и научния архив на музея. Предстои прилагане на Правилник за работа с архивите.

 

 

II.                НАУЧНО- ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА И КУЛТУРНО- ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

 1. През 2019г. посрещнахме 45 866 посетители.
 2. Изнесохме 342 обзорни, специализирани и образователни беседи пред посетители.
 3. Изготвихме и реализирахме Културен календар на музея  в съответствие с финансовите възможности за 2019г.: с материали от фонда на музея и с   гостуващи  изложби от други музеи и творци.
 4. Изготвихме и реализирахме Програма на Дни на КИН в община Батак 2019.
 5. Музейният педагог проведе 165 занятия по образователните програми на музея,

с 1 388 малки и големи посетители.

 1. Предлагаме качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината.
 2. Активно работихме с медиите за популяризиране на богатото КИН на Община Батак. Заснехме следните документални филми: „Дивата муха- Батак”, „Говори България”, „Батак- крепост на саможертвата”, „Поклонение”.
 3. ИМ- Батак участва в Национален преглед на музейния плакат 2019 г. в РИМ „Стою Шишков” –Смолян.
 4. Уредници от музея участваха в Международна научна конференция „Музеите и архивни фондове-места на памет. Представяне на богатството на музейните фондове и архиви” -Кюстендил и Международна научна конференция „Материалното и нематериално наследство в строителството”- Габрово с научни доклади.
 5. Уредници от музея създадоха четири нови мултимедийни презентации за представяне пред публика в музейния информационен център.
 6. Изготвени са 10 исторически справки по заявки от граждани.
 7. Проведени са около 1950 прожекции на образователни филми пред посетители.
 8. Актуализирахме информацията за ИМ -Батак  в туристически агенции, центрове и сайтове.
 9. Активно участвахме в Празничния календар на общината.
 10. Повишихме качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея. Допълваме създадената информационна база данни.
 11. Проучвахме потребителския интерес на музейната публика. Стриктно отчитаме статистическите показатели.
 12. Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.
 13. Създадохме „невидими беседи” за слепи хора.
 14. Обогатихме асортимента от книги за продажба в музейния информационен център на музея- „Турските зверства в България” с автор Джанюариъс Макгахан.
 15. Работихме съвместно с ОУ „Св. Климент Охридски”- с. Фотиново, СУ „Кирил и Методий”- Нова махала и ПГФР- гр. Пазарджик, съгласно споразумение между МК и МОН- „Музеите като образователно среда”.
 16. Работихме съвместно с детските градини, клуб на пенсионера, клуб на инвалида, местни самодейци в община Батак.
 17. Рекламирахме музея и богатото културно- историческо наследство на община Батак на туристическите борси в Букурещ, Лондон и Солун, Инфо регистър, социални мрежи. ИМ- Батак вече има над 12 900 последователи във фейсбук.
 18. Извършихме профилактика на климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите.
 19. Извършихме профилактика на електронните платформи за хора със затруднено придвижване.
 20. Застраховахме имуществото на музея и работещите служители.


III.              НЕПЛАНИРАНА, НО ИЗВЪРШЕНА РАБОТА

 

 1. Отпечатахме нови Книги за впечатления
 2. Наложи се подмяна на касовите апарати с нови
 3. Наложи се подмяна на скари за котел за парното на музея
 4. Наложи се подмяна на ел. контактори на основното ел. табло в сградата на музея

  

IV.              НЕСВЪРШЕНА РАБОТА

 

1.        Разчитане на надписите върху ятаганите в колекцията на музея

2.        Създаване на временна експозиция „Баташката изба” в Балинова къща

3.        Сключване на договори с хотели с цел: постоянни потоци от туристи

4.        През 2019г. не се откриха подходящи възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

5.        Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея.

6.        Ремонт, дооборудване и модернизиране на фондохранилищата в музея.

 

                                                                                                                    Директор ИМ- Батак

                                                                 Теодора Пейчинова

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg