ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА  ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –БАТАК

ПРЕЗ 2020г.

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

 

І- Издирване, събиране, документиране, опазване и научно изследване на културно-историческото наследство на  Община Батак.

 

ІІ- Обогатяване на фондовете и обновяване на музейните експозиции.

 

ІІІ- Популяризиране на богатото културно-историческо наследство на  Община  Батак, като своеобразен, специфичен за общината интелектуален потенциал.

 

ІV- Утвърждаване на музея като културно-просветен и образователен  център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на културно-историческото наследство и природните ресурси като мощен потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

 

V- Приобщаване на подрастващото поколение към национална идентичност и специфичните за региона етнически и духовни ценности. Бъдещето принадлежи на общества с високо културна ценностна система и верска толерантност, с динамичен диалог между различните етноси и исторически дадености на културното им наследство.

 

VІ- Формиране на общество, обединяващо възможностите на всички специалисти от всички сфери на духовното и материалното културно наследство, меценати и дарители. Разширяването на света на познанието провокира, респектира, обогатява.

 

VІІ- Участие в национални и международни проекти и програми. Създаване на образователни програми и продукти  в международно сътрудничество с многоезичен подход и дигитални технологии. Оборудване със съвременна дигитална апаратура за равностойна подготовка и участие в международните културни проекти. Създаване на качествени и достъпни продукти.

 

ОСНОВНИ МУЗЕЙНИ ДЕЙНОСТИ

 

І- СЪБИРАТЕЛСКА

 

1. Проведохме теренни етнографски обходи  на територията на цялата община Батак

 

ІІ-  ФОНДОВА

 

1.        Усъвършенствахме специализиран отдел „Фондове” в музея:

·           прегрупиране и пренареждане на колекциите;

·           инвентаризация на музейните движими културни ценности по репрезентативен метод;

·           дигитално заснемане на незаснети ДКЦ

·           изготвяне на актуални списъци  на експозициите и сбирките във фонда

·           изготвянето на научни  паспорти

·           регулярно осчетоводяване

 

 2.  Извършвахме идентификация, документиране и правилно съхраняване на новопостъпилите предмети, снимки и документи както и целия музеен фонд.

 3.  Редовно почиствахме, проветрявахме и обезопасявахме хранилищата и библиотеката. Дезинсекция и антисептична обработка на помещенията, шкафовете и експозициите. Прилагахме системни мерки против влага и мишки.         

     4. Извършихме ежегодната инвентаризация  на колекция от благородни метали, скъпоценни камъни и движими културни ценности  украсени с тях в музейния фонд.

     5. Попълвахме регистър на ДКЦ в музея. Изготвяхме фишове за картотеките  и научни паспорти

     6. Рамкирахме колекцията картини на арх. Георги Стойчев, по случай 100 години от рождението му.

     7. Продължава  дигитално заснемане на фонда 

 

ІІІ- ЕКСПОЗИЦИОННА

 

1. Създадохме временна експозиция в Балинова къща, наречена „Баташката изба”.

2. Извършихме ежегодното основно почистване на всички експозиции

3. Обогатявахме експозициите с движими културни ценности от фонда на музея.

4.  Изготвихме и реализирахме Експозиционен календар в съответствие с финансовите възможности за 2020г.

-с материали от фонда на музея – 3 изложби

- гостуващи  изложби от други музеи и творци- 3 изложби

- гостуване със самостоятелни изложби в други музеи- 1 изложба  

5. Изготвихме и реализирахме Програма за Дни на културното наследство 2020

  

IV- БИБЛИОТЕКА

1.      Попълвахме библиотеката с нова литература

2.      Системно отчитахме книгите в Регистър на  музейната библиотека и в счетоводство

               

V- Научно-изследователска и издателска

1.      Инвентаризация на фонда по репрезентативен метод

2.      Идентификация

3.      Участвахме в една виртуална конференция, организирана от министерство на културата.

4.    Издадохме нова дипляна за продажба в музеен информационен център.

 

VІ- Научно-популяризаторска и културно-информационна

 

1.      Участвахме с реклама в туристическа борса в Москва, сп. Дестинация България

2.      Актуализирахме екскурзоводните беседи с актуална историческа информация. През 2020 година изнесохме пред посетители 93 беседи.

3.  Предлагахме качествени рекламни материали, популяризиращи дейността на музея и културно-историческото наследство на общината- нови магнити, картички, тениски.

4.      ИМ -Батак участва в Празничния календар на общината:

  - Национален празник на Р България                           3 март  2020

    - 144 г.  Априлска епопея – Батак                                  16 май 2020

   -  Ден на народните будители                                        1 ноември 2020

5.  През 2020 година посрещнахме 22 158 посетители /за сравнение с 2019г.- 45 866 посетители/. Музеите бяха затворени за посетители в периодите 13 март- 12 май и 28 ноември 2020- 04.01.2021г., общо 3 месеца и 4 дни. Бяха забранени ученическите, пенсионерските и организираните екскурзии, а в посочените периоди тези посещения са най- много. Освен това установихме, че след отварянето на музеите за посетители, около месец посещенията са изключително малко.

6. Повишихме качеството  и експедитивността при изготвяне на справки с документалния фонд на музея; Допълвахме създадената информационна база данни. Изготвените справки са на обща стойност 132,00 лева.

7.    Утвърдихме модул „Експонат на месеца”, в който всеки месец наблягаме на популяризирането на избран експонат от богатите фондове на музея.

8.   Проведохме Литийно шествие- поклонение по паметните места от Април 1876 г.

9.  Подобрихме визията на сайта на музея.

10. Закупихме цветен принтер А3 за нуждите на музея.

 

 

VІІ МУЗЕЙНА ПЕДАГОГИКА

Мартенска работилница- Работа с деца от детските градини, ученици, пенсионери, хора с увреждания; Конкурс за най- оригинална мартеница и послание към нея

Конкурси- 2

Занятия- 17

Интерактивни образователни игри- 9

Участвахме като партньори в общинския конкурс „Моите будители”.

Музейният педагог подготви за мало и голямо в платформата /padlet.com/ две интерактивни образователни игри:

·         Кръстословица-„Народни будители”-Участници-54бр.

·         Текст с избираем отговор – Участници-98 бр.

 

 

VIII ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ

 

1.      Организация на цялостната дейност в музея в съответствие със ЗКН и ЗЗРК:

·    Утвърждаваме статута на ИМ-Батак- самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител на Община Батак в съответствие с Правилника за устройството и дейността на ИМ – Батак – съгласуван с Министерство на културата и утвърден от Кмета на община Батак 

·         Прилагаме Етичен кодекс

                             ·        Прилагаме Правилник на отдел „Фондове

·         Прилагаме СФУК

·         Утвърждаваме Образователните програми като услуга 

·     Провеждаме обучения и самообучения на екипа на музея с различна насоченост и основна цел- Учене през целия живот.

2.      Осигурихме брикети за отоплителен сезон 2020- 2021г.

 

II. Ремонтни дейности:

1.      Извършихме профилактика на климатиците, и ел. отоплители на таваните в обектите

2.      Извършихме годишна поддръжка на пожарогасители

3.      Ремонтирахме и модернизирахме фондохранилище № 2

4.      Дооборудвахме фондохранилище № 3 с метални огнеупорни шкафове.

5.      Поставихме отваряеми прозорци в стая „Уредници” в сградата на Община Батак.

6.      Закупихме нови пердета за експозиционните зали в Шарова къща.

 

IХ  БЛАГОУСТРОЯВАНЕ  НА ДВОРОВЕТЕ НА МУЗЕЙНИТЕ ОБЕКТИ

              - Косене на тревните площи;

              - Озеленяване и цветни насаждения;

 

Х НЕСВЪРШЕНА РАБОТА*

 

1.      Провеждане на археологически проучвания/ сондажи/ разкопки на територията на община Батак.

2.      Не открихме подходящи възможности за кандидатстване по програми за проект за обновяване на експозицията с нови витрини, ново осветление, нова музейна мебел, виртуална, добавена и смесена реалност в експозиционните зали на музея.

3.      Много културни мероприятия и образователни програми бяха отменени заради коронавирус

4.      Създаване на нов сайт

5.      Издаване/ преиздаване на книга

6.      Закупуване на професионална прахосмукачка

7.      Търсене на възможности за кандидатстване чрез проектопредложения по европейски програми за реставрация на Балинова и Шарова къщи.

8.      Ремонт на тоалетните в Балинова къща и в администрацията на музея

9.      Закупуване и поставяне на ламиниран паркет с стая „Екскурзоводи” и стая „Музеен педагог”.

10.  Закупуване и поставяне на балатум в служебна стая в Балинова къща.

11.  Осигуряване на работно облекло.

12.  Реализиране на проект обновяване музей с нова музейна мебел, осветление, др

13.  Реклама в национална медия

14.  Увеличаване броя на беседите

 

*Посочените дейности са свързани с планирано харчене на финансови средства, а covid- 19 промени цялостните планове на всички. Сметнах за рисковано изпълнението на посочените планирани задачи.

 

XI НЕПЛАНИРАНИ, НО ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ

 

1.      Участие  на музея в изложба на РИМ- Шумен „Пък… каквото сабя покаже”

2.      Участие на музея в предаване „Плюс- минус” на Нова телевизия

3.      Участие в урок в Неделно училище- класа на г-жа Радка Павлова

4.      Участие в детската градина „Катя Ванчева”, празник за 3-ти март

5.      Наложи се ремонт на отоплителната инсталация

6.      Закупихме уред за дигитализация на диапозитиви. Дигитализираме колекция „Диапозитиви”

7.      Закупихме три лаптопа за дистанционна работа, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.

8.      Споделяхме филми и презентации за Батак в социалните мрежи

9.      Музейният педагог провеждаше образователните програми под формата на предизвикателства в социалните мрежи, виртуални кръстословици, интерактивни образователни игри и др.

10.  Екскурзоводите и техническите сътрудници създаваха виртуални турове в експозициите на различни теми.

11.  Проведохме и виртуално посещение в музея, в реално време, с беседа на клас от у-ще "Братя Миладинови"- София

12.  Музеят направи дарения на МБАЛ- Пазарджик и ФСМП- Батак на лични предпазни средства на обща стойност 5000/ пет хиляди/ лева

13.  Интервюта за Дарик радио, радио Фокус, в-к "Знаме", в-к "Марица"

14.  Създадохме инстаграм профил на музея

15.  Участвахме в кампанията „Докато си пия магнезия”

16.  Участвахме в създаването на календар 2021 на фондация „Живите български корени”

17.  Участвахме в проект за създаване на кътове българска история в седем български училища в Молдова.

 

                                                                                                                                                           Изготвил: Теодора Пейчинова                                                                                                                                                                                 Директор ИМ-Батак

 

 

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg