За Исторически музей- Батак

Исторически музей-Батак  е създаден  през 1956г. с Решение №56 от 24.04.1956г. на ИК на Околийски  народен съвет –гр. Пещера. Открит е за посещение на 17 май 1956 г. по повод 80-годишнината от Априлската епопея Батак.

В съответствие с българското законодателство:  Закон за културното наследство (2009г. последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) и Закон за развитие на културата (1999, последно изменение –Д.В.бр.54  от 15 Юли 2011г.) Исторически музей-Батак е културна  и  научна организация,  която участва в осъществяването на държавната политика по опазване  на културните ценности и музейното дело на територията на община Батак във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светият синод на БПЦ, със съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

Мажоритарен собственик на Исторически музей-Батак е Община Батак, а принципал –Министерство на културата.

Музеят е с официално наименование,печат,седалище и адрес:гр.Батак, пл.”Освобождение №3

Регистриран е в Националния регистър на културните организации към Министерство на културата ,с Удостоверение № 44 (102)/ 06.03.2008г.

Музеят е самостоятелно юридическо лице на делегирана бюджетна издръжка , второстепенен разпоредител  с кредити, съгласно Решение №345 / 18.02.2010г на ОбС Батак и Заповед №147 /26.02.2010г. на Кмета на община Батак.

   Съгласно Решение №356 /30.03.2010г на ОбС-Батак ИМ-Батак ползва безвъзмездно, управлява и стопанисва за своя сметка имоти, публична-общинска собственост: Сграда на ИМ-Батак (Акт за собственост №109/05.09.2000г), Балинова къща-етнографска експозиция (Акт за собственост №81/ 16.06.2000г и Шарова къща-музейна галерия и библиотека (Акт за собственост №41/03.08.1998г.)

  С  Решение № 368 /27.05.2010г. Общински съвет Батак е определен законосъобразен Регламент за финансиране на културния институт и реда за управление на публичните финансови средства –бюджетен кредит за функциониране и развитие на културната организация.

  Ръководството на Исторически музей- Батак се осъществява:

1. Административно- организационно- от  община Батак;

2. Методически-  Министерство на културата;

3. Научно- от специализираните научни  институти към БАН

Музеят се ръководи от директор, който: представлява музея пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и чужбина; координира и контролира цялостната дейност на музея.

  Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности. За осъществяването на своите основни дейности музеят осъществява следните основни функции: издирване, събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на движими културни ценности. Извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни форуми. Издава научни, научно-популярни и рекламни материали.

ИМ-Батак съхранява във фондовете си десетки хиляди движими културни ценности.

Чрез своите експозиции, постоянни и временни музеят се старае да задоволи потребностите от висококачествен културен продукт според  многообразните интереси на многобройната музейна публика. Организира постоянни и временни експозиции  като представя различни теми от богатото многообразно  наследство в община Батак.

Исторически музей-Батак е културен  и образователен център, който координира дейностите на територията на общината, свързани с представянето на богатото културно-историческото наследство на региона и природните ресурси, като мощен интелектуален потенциал за развитието на културен и специализиран туризъм, характерен за страните с устойчиво развитие.

В съответствие с тематичния си обхват и формираните фондове структурата на музея включва специализирани отдели и администрация.

 Специализирани отдели са:

1. Отдел „Фондове”

2. Отдел „Експозиционен”

3. Отдел „Научни изследвания” с направления: Археология; Българските земи ХV-ХIХ век; Етнография; Нова и най-нова история; Художествено направление

Администрацията включва:

1. Отдел „Административно-стопански и връзки с обществеността".

2. Музейна библиотека

3. Музеен информационен център

 


В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg